Projektiesittely ---

ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä

Artikkelikuva: Projektiesittely

ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä -hankkeen päätavoitteena on yhteiskehittäen tehostaa haasteellisten julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen myötä kasvattaa ratkaisuja kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoite

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman mukaisesti Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niin energiantuotantoon, kuin sen kulutukseen liittyen toimenpiteitä. Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet tukevat siirtymää, kun energiaa käytetään juuri sopivasti ja oikea-aikaisesti.

Hankkeen aikana tullaan pilotoimaan uusia, innovatiivisia, teknologisia ja digitaalisia energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan käytössä olevissa kiinteistöissä. Hankkeessa kokeiltavat ratkaisut voivat olla suoraan energiatehokkuutta tehostavia toimenpiteitä tai välillisesti sitä hyödyttäviä, jotka mahdollistavat ja luovat pohjaa rakennusten energiatehokkaammalle toiminnalle. Pilottikohteina toimivat haasteelliset julkiset kiinteistöt, joissa energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi suojelumääräykset ja tavanomaista monimutkaisempi kiinteistötekniikka. 

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

  • Hanke toteutetaan 1.3.2024–31.8.2026 aikana.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 455 874 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 300 376 euroa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (EAKR).
  • Hanke toteutetaan yhteistyössä Green Net Finlandin kanssa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeen osatoteuttajana yhteistyössä Green Net Finlandin kanssa. ERKKI-hanke toimii jatkumona Forum Virium Helsingin aiemmin toteuttamille hankkeille, joissa on kehitetty rakennuksiin liittyvien tietolähteiden jakamista helpottavia data-alustoja ja reaaliaikaista mittaustietoa hyödyntäviä ratkaisuja parantamaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilmaa.

ERKKI-hankkeessa Forum Virium Helsinki vastaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen pilotointien toteuttamisesta Helsingissä. Ennen varsinaista pilotointia järjestetään innovaatiokilpailu, joka luo pohjan tuleville hankinnoille haravoiden potentiaalisia energiatehokkuusratkaisuja. Innovaatiokilpailun ja pilottien kautta edistetään myös kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Lisäksi Forum Virium Helsinki toteuttaa kohdekatselmuksia robotiikkaa hyödyntäen osana rakennusten älyindikaattori-arviointimenetelmää (SRI – Smart Readiness Indicator). Rakennusten älyindikaattori kuvaa rakennusten älyvalmiuksia energiatehokkuuden, rakennuksen käyttäjän sekä energian kysyntäjouston näkökulmasta.

Hyödyt Helsingille

Hanke pyrkii kehittämään yritysten ja kaupungin hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua ja tukemaan kaupungin julkisia hankintoja. Hankkeen avulla kaupunki saa uusia ratkaisuehdotuksia ja yritykset käytännön kokemuksia. Pilotointien kautta kaupunki saa tärkeää oppia olemassa olevista ja tulevaisuuden energiatehokkuusratkaisuista. Hanke mahdollistaa yrityksille julkisten kiinteistöjen hyödyntämisen ratkaisujen sekä palveluiden testaus- ja kehitysalustana. 

Pilotit ja niiden arviointi auttaa skaalaamaan ratkaisuja myös muihin julkisiin kohteisiin ja priorisoimaan energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. 

Vastuullisuus

ERKKI-hanke huomioi vastuullisuuden monesta näkökulmasta. Pilottikohteisiin kehitettävät ratkaisut ovat linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa ja hanke tukee Helsingin kaupunkia hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Lue lisää hankkeesta Green Net Finlandin sivuilta.

Artikkelin kuva: Lauri Rotko, Helsinki Partners

Kuva: Julia Kivelä, Helsinki Partners