Vastuullisuus

Vastuullisuus on Forum Virium Helsingille tärkeä arvo

Edistämme vastuullisuutta projekteissamme, joissa kehitetään digitaalisia ja ilmastoystävällisiä innovaatioita.

Mobility lab helsinki. Kuva: Vesa Laitinen

Vastuullisuus työnantajana

Forum Viriumissa henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja arvostaen jokaisen työpanosta. Hyvinvoinnin tukena on yrityksemme merkityksellinen työ. Ymmärrämme työntekijöiden eri elämäntilanteita, olemme joustavia ja tarjoamme työkaluja osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvään esihenkilötyöhön ja avoimeen palautekulttuuriin. Mittaamme henkiöstökyselyssä muun muassa ilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä vuosittain. Työtyytyväisyys on meillä vuodesta toiseen hyvällä tasolla eli yli 4 / 5.

Yhtiössämme toteutuu hyvä ihmisten johtaminen ja esihenkilötyö. Toimintakulttuurimme on avointa, innostavaa ja luottamusta rakentavaa. Kannustamme henkilöstöä osallistumiseen ja itsenäiseen toimintatapaan. Huolehdimme työnantajana uudistumisesta ja osaamisen jatkuvasta kehittymisestä. Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja kehitämme toimintaamme koko Helsingin parhaaksi.

Korostamme kaikessa toiminnassamme rehellisyyttä ja yhdenvertaista kohtelua. Vuorovaikutus ja osallisuus ovat meille tärkeitä. Edistämme kulttuuria, jossa puututaan, otetaan puheeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimintatavoista poiketaan. 

Forum Virium Helsinki on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki. Rahoituksestamme kolmasosa tulee kaupungilta ja kaksi kolmasosaa Euroopan Unionin innovaatiorahoituslähteistä. Raportoimme taloudestamme rahoittajille tarkkaan ja säännöllisesti. Teemme yrityksenä eettisiä hankintoja.

Vihreä siirtymä, hiilineutraalius ja ekologisuus

Euroopan Unionin vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä fossiilisesta energiasta vähäpäästöiseen uusiutuvaan energiaan. Tuemme vihreää siirtymää useissa hankkeissamme, joissa kehitetään ilmastoystävällisiä palveluja ja asumisratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta samalla se on mahdollisuus tehdä asioita fiksummin. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, nollata päästöt vuoteen 2040 mennessä ja olla hiilinegatiivinen sen jälkeen. Lisäksi Helsinki sopeutuu muuttuvaan ilmastoon ja varautuu ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin. Useat projektimme kehittävät ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja tukevat siten Helsingin tavoitetta. Hiilineutraaliustavoitteen tukeminen on myös linjattu Forum Virium Helsingin strategiassa.

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja suosimme tapahtumissa kasvisruokatarjoilua. Vältämme turhaa lentämistä, suosimme joukkoliikennettä ja kierrätämme toimistolla lähes kaiken.

Digitaalinen vastuu ja datan käyttö

Olemme sitoutuneet mydata-periaatteeseen, jossa ihmisillä on mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa heitä koskevaa dataa. Pyrimme pitämään datamme avoimena ja koko kaupunkiekosysteemin käytettävissä.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tuemme esteettömyyttä parantavia ratkaisuja sekä Helsingissä että muissa Euroopan kaupungeissa. Tämä tehdään projekteissamme, joissa muun muassa olemme kartoittaneet Helsingin esteettömyyden pullonkauloja.

Pyrimme pitämään kaikki digitaaliset palvelumme saavutettavina. Uudistimme verkkosivumme keväällä 2022 nimenomaan saavutettavuuden parantamiseksi. Digitaaliset materiaalit kuten oppaat ja julkaisut toteutetaan aina saavutettavina.

Forum Virium Helsingin eettiset periaatteet

Forum Virium Helsingin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja yhtiön johtoa sekä ohjaavat heidän toimintaansa yhtiössä. 

Forum Virium Helsinki edistää innovaatioilla helsinkiläisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Olemme kaikessa toiminnassamme kehittämis- ja palvelutehtävässä. Ymmärrämme ja ennakoimme kaupunkilaisten ja palvelujen käyttäjien tarpeet. 

Toimintamme perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Viestintämme on ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista. 

Kunnioitamme eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Emme salli rasismia. Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. 

Noudatamme Helsingin kaupungin tytäryhteisölle asettamia hyvän hallinnon periaatteita. Jokaisen työntekijän tulee omaksua Forum Virium Helsingin toimintaa ja tehtäväänsä koskeva lainsäädäntö sekä säännöt ja ohjeet. 

Hanketoiminnassa noudatamme Euroopan Unionin avoimuutta ja eettisiä periaatteita.

Forum Virium Helsinki käsittelee kaupunkilaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien tietoja huolellisesti, tasapuolisesti ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Suojaamme järjestelmät hyvin ja käsittelemme yhtiömme omia tietoja turvallisesti.

Forum Virium Helsingissä ei sallita henkilökohtaisen edun tavoittelua tai väärinkäytöksiä. Forum Virium Helsingissä ei vaadita, oteta vastaan tai hyväksytä lahjaa tai muuta etua, jolla pyritään vaikuttamaan toimintaamme. Työntekijät ilmoittavat työnantajalle mahdollisista sivutoimistaan, millä varmistetaan, ettei päätoimen ja sivutoimen välille muodostu ristiriitaa.

Hoidamme talouttamme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti. Painotamme toiminnassamme kestävää kehitystä ja ekologisia arvoja sekä torjumme ilmastonmuutosta. Haemme innovaatioilla uusia ratkaisuja maailman suuriin ongelmiin.

Jokaisen tulee huolehtia yhtiön omaisuudesta ja työvälineistä asianmukaisella tavalla. Tuemme omalla toiminnallamme Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin hyvää mainetta. 

Lisätietoa

Talous- ja HR -johtaja Jaana-Margareeta Bergbom

Jaana-Margareeta Bergbom
Talous- ja HR -johtaja
+358 44 2025 029
jaana.bergbom@forumvirium.fi