Haussa vehreitä kokeiluja Helsinkiin ja Lahteen

Artikkelikuva: Haussa vehreitä kokeiluja Helsinkiin ja Lahteen

Haemme avoimella kokeiluhaulla innovatiivisia ratkaisuja tiiviiden kaupunkialueiden ympäristövastuulliseen vehreyden lisäämiseen. Kokeilut voivat olla kaupunkitilaan sijoitettavia viherratkaisuja tai niiden hoitoon, ylläpitoon ja toimivuuden seurantaan liittyvää teknologiaa ja palveluja.

Haku PilotGreen-kokeiluohjelmaan on auki 15.11.–18.12. Kokeiluhaun kokonaisbudjetti on Helsingissä korkeintaan 50 000 euroa (alv. 0 %) ja Lahdessa korkeintaan 15 000 euroa (alv. 0 %). Tarjouskilpailusta valitaan toteutettaviksi 3–5 kokeilua Helsinkiin ja 1–2 Lahteen. Yhden kokeilun hinta on korkeintaan 15 000 euroa.

PilotGreen-hanke auttaa kokeilujen kehittämisessä, käynnistämisessä, sopivan kokeilupaikan löytämisessä ja viestinnässä. Lisäksi kokeilujen toteuttajia tuetaan käyttäjien tavoittamisessa sekä ratkaisun yhteiskehittämisessä esimerkiksi asukkaiden, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Arvostamme yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Tavoitteena ilmastonkestävä ja viihtyisä kaupunki

Kokeiluhaussa etsimme ratkaisuja, jotka tuovat kaupunkiin lisää kasvillisuutta sekä tukevat uudenlaisten viherrakenteiden hoitoa, ylläpitoa ja seurantaa. Vihreän infrastruktuurin – strategisesti suunnitellun viheralueiden verkoston – luovat ratkaisut ovat ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden lisäämisen, viihtyisyyden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta tarpeellisia tiiviissä kaupunkiympäristössä. 

Monipuoliset ja kekseliäät kasvillisuusratkaisut voivat tiiviissäkin rakennetussa ympäristössä tarjota erilaisia luontohyötyjä eli ekosysteemipalveluja, kuten esimerkiksi auttaa vähentämään tulvariskiä, toimia hiilinieluina, viilentää ja puhdistaa kaupunki-ilmaa, vaimentaa melua sekä tuottaa kaupunkilaisille kokemuksellisesti rikkaita ympäristöjä.

Minkälaisia ratkaisuja haemme?

Kokeiluhaun tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaisia, luovia ja rohkeita ratkaisuja, jotka vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkälaisilla ratkaisuilla tiiviiseen kaupunkirakenteeseen voidaan tuoda lisää monimuotoista ja erilaisia luontohyötyjä tuottavaa vehreyttä?
  • Minkälaisilla teknologioilla ja palveluilla uusien viherratkaisujen hoito ja ylläpito toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti loppukäyttäjien tarpeet huomioiden?
  • Minkälaisilla teknologioilla viherratkaisujen toimivuutta ja niiden tuottamia hyötyjä voidaan seurata? 

Kokeiluhaun kohteena ovat erityisesti uudenlaiset, esimerkiksi modulaariset ja elementtimäiset viherrakenteet ja niihin liittyvä teknologioiden, digitaalisuuden ja palvelujen hyödyntäminen. Ratkaisujen ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi siirreltävyys, väliaikaisuus, vuorovaikutteisuus, helppo ja kustannustehokas asennettavuus ja huollettavuus, ympärivuotisuus sekä monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus. 

Etsimme ympäristövastuullisia ratkaisuja, joiden tuottamisessa käytetään kestävästi luonnonvaroja sekä hyödynnetään kiertotalouden periaatteita ja uusiutuvia energialähteitä. PilotGreen-hankkeen tavoitteena on edistää vihreän infrastruktuurin alalla toimivien yritysten liiketoimintaa, joten kokeiltavien toteutusten skaalautuvuus on haussa keskeinen näkökulma.

Kokeiluohjelman tarkoituksena on myös saada oppeja vihreän infrastruktuurin kokeilutoiminnasta erilaisilla kaupunkialueilla ja erilaisissa kohteissa.

Kokeilualueet

Kokeiluohjelma tarjoaa mahdollisuuden testata ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä. Kokeiluympäristöinä toimivat Helsingissä Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts -alueet Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä, Pasila ja Kalasatama. Lahdessa ratkaisuja kokeillaan Mukkulan kaupunginosassa.

Helsingin kokeilualueet

Helsingin kaupunkiuudistusalueilla (Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä) tavoitteena on erityisesti asemanseutujen kehittäminen, peruskorjauskohteiden väliaikainen ja käyttäjälähtöinen kohennus, alueiden omaleimaisuuden korostaminen sekä asukkaiden osallistaminen. Pasilassa ja Kalasatamassa keskeisiä näkökulmia ovat viherverkoston vahvistaminen, hulevesien ja melun hallinta sekä kaupunkirakenteen viilennys.

Mahdollisia sijoituspaikkoja ovat katuympäristöt, torit, aukiot ja erilaisten kiinteistöjen kuten esimerkiksi päiväkotien, koulujen, palvelutalojen, liikehuoneistojen ja asuinrakennusten välittömät ulkotilat.

Lahden kokeilualue

Lahden Mukkulan kaupunginosassa tavoitteena on kehittää ostoskeskuksen ympäristöä vastaamaan asukkaiden toivetta alueen yhteisöllisestä, viihtyisästä ja vihreästä kohtaamispaikasta. Alueen asukkailta ja toimijoilta on jo aiemmin kerätty runsaasti tietoja, joita voidaan hyödyntää ratkaisujen kehittämisessä. 

Alueen tulisi tarjota istumapaikkoja, suojaa sateelta, tuulelta ja paahteelta sekä sisältää runsaasti kestävää, ympärivuotista vihreyttä huomioiden myös syötävät kasvit. Alueen valaistus on tärkeä näkökulma. Tavoitteena on testata ratkaisuja myös talviaikana. Ratkaisuissa tulee huomioida eri-ikäiset käyttäjät, kuten esimerkiksi ikääntyneet ja nuoret, sekä heidän tarpeensa, ja tarjota heille uudenlaisia tapaamismahdollisuuksia. Näiden avulla kehitetään paikkojen positiivisempaa identiteettiä. Ratkaisujen sijoituspaikkana on erityisesti ostoskeskuksen palaneen rakennuksen jättämä tyhjä tila sekä kauppojen sisäänkäyntialueet.

Lähtökohtana yhteiskehittäminen ja tuki kokeiluille

Kokeiluohjelman aloitus järjestetään verkostoitumistilaisuutena, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen kokeiluohjelmaan osallistuvien yritysten, kaupunkien ja TKI-toimijoiden (LAB- ja Metropolia ammattikorkeakoulut) kesken. Kokeiluohjelmaan valituille yrityksille järjestetään sparraustilaisuuksia keskeisistä teemoista, kuten esimerkiksi kestävästä viherrakentamisesta ja uudenlaisista rakenne- ja materiaaliratkaisuista sekä ratkaisujen toimivuuden seurannasta ja mittaroinnista. Ratkaisujen yhteiskehittämisessä apuna ovat Metropolian liiketalouden asiantuntijat ja opiskelijat.

PilotGreen-hanke arvioi ohjelmaan valittujen kokeilujen onnistumista. Hanke auttaa kehittämään, tarkentamaan tai suuntaamaan ratkaisuja uudelleen jo kokeilujakson aikana.

Opiskelijatyötä tarjolla

Yritykset voivat antaa kokeiluun tai tuotekehitykseen liittyviä ongelmia Metropolia Ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ohjaamille opiskelijaryhmille ratkaistavaksi. 

Metropolialla työ tehdään innovaatioprojekteina tai projektikursseina. Metropolian living lab -tilat ovat kokeiluohjelman käytettävissä. Hankkeessa mukana olevat opiskelijat ovat pääasiassa tekniikan aloilta, mutta myös sosiaali- ja kulttuurialan opiskelijoiden työpanos on mahdollinen.  

LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan ja muotoilun opiskelijat tekevät kokeiluihin liittyviä opintoja projektikursseilla ja opinnäytetöinä. Kaupunkimuotoilun opiskelijat perehtyvät esimerkiksi konseptien ja käyttäjälähtöisyyden kehittämiseen. Ympäristöteknologian ja yhdyskuntasuunnittelun opiskelijat osallistuvat kokeilujen seurantaan ja arviointiin teknisestä ja ympäristönäkökulmasta. 

Kokeilujen aikataulu

Tarjousten jättöaika on 18.12.2023 klo 16 mennessä. Valinnat tehdään 17.1.2024 mennessä.

Kokeiluohjelmaan mukaan valittuja kokeiluja täsmennetään kevättalvella 2024 PilotGreen-tiimin fasilitoimana yhdessä kaupunkien kanssa. Kokeilut viedään alueille keväällä tai alkukesällä 2024. Kokeiluaika riippuu ratkaisun luonteesta ja testattavista ominaisuuksista, kuten talvenkestävyydestä.

Kokeilun aikana yritykset keräävät tietoa ratkaisujensa toimivuudesta ja tarvittaessa ratkaisuja voidaan kehittää eteenpäin jo kokeiluaikana. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat apuna ratkaisujen toimivuuden mittaamisessa ja käyttäjäpalautteen koonnissa. Kokeilujakson päättyessä kokeilut arvioidaan eri näkökulmista.

Tarjousten arviointi ja valinta

Tarjouspyyntö sisältää kuvauksen haun kohteesta, hakumenettelystä ja arviointikriteereistä. Tarjoukset jätetään lomakkeella, joka on auki 18.12.2023 klo 16 saakka. Hakuohjeet opastavat tarjouksen tekemiseen.

PilotGreen-hankkeen asiantuntijaraati arvioi määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset ja valitsee parhaat tarjoukset pisteytyksen sekä käytettävissä olevan kokonaisrahamäärän mukaan. Lopullinen valinta tapahtuu arviointikriteerien perusteella. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuvat saavat tiedonannon tuloksista.

Infotilaisuus ja kysymykset 

Tarjousaikana on mahdollista esittää kysymyksiä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää hakuaikana kirjallisesti osoitteeseen mirka.raberg@forumvirium.fi (viestin otsikoksi kirjataan “PilotGreen-kokeiluohjelma, avoin kokeiluhaku”). Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan erillisellä dokumentilla tällä sivulla.

Kokeiluohjelmasta järjestettiin hybridimuotoinen infotilaisuus ma 20.11.2023 klo 14–15.30. Infotilaisuuden esitystä voi tarkastella linkistä.

PilotGreen-hankkeessa (1/2023-12/2025) lisätään vehreyttä ja viihtyisyyttä kaupunkeihin kokeilemalla uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja yhdessä yritysten, kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki. Hankekumppaneina toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuva: Johan Östberg

Lisätietoa

Projektipäällikkö Mirka Råberg

Mirka Råberg
Projektipäällikkö
+358 50 430 1996
mirka.raberg@forumvirium.fi

Lue myös