Robotteja kiertotalouteen: innovaatiokilpailu käynnissä!

Artikkelikuva: Robotteja kiertotalouteen: innovaatiokilpailu käynnissä!

Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailuun haetaan rohkeita ja kekseliäitä robotiikan ratkaisuja, jotka vastaavat kaupunkien kiertotaloushaasteisiin. Haku on auki 30.11.2022 klo 16:00 asti.

Jätteet, kierrätys, huoltotyöt, korjaukset; kaupungit ovat täynnä töitä, joissa robotit voisivat olla avuksi. Ne voisivat esimerkiksi siivota puistoja, auttaa kierrätyksessä tai raportoida huoltoa vaativista paikoista. 

Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailuun haetaan kekseliäitä robotiikan ratkaisuja, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kiertotaloushaasteiden ratkaisemisessa ja jotka sopivat hankkeessa kehitetyn autonomisen alustan kuljetettavaksi. 

Autonomiset mudulaariratkaisut (AutoMod) -hankkeessa kokeillaan työ- ja palvelurobotteja, jotka vastaavat älykkään kaupungin kiertotaloushaasteisiin sekä alustaa, jolla näitä robotteja voi kuljettaa. Tavoitteena on luoda uudenlainen liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat työ- ja palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita. 

Forum Virium Helsinki hakee yrityksiä osallistumaan AutoMod-hankkeen Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailuun. Innovaatiokilpailun perusteella kokeiltavaksi valitaan 1–3 ratkaisua. Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 37 000 euroa. Yhden kokeilun enimmäiskustannus on 18 500 euroa, alv 0 %. 

Mitä haemme? 

Innovaatiokilpailuun haetaan erilaisia teknologisia, robotiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Hankkeen toteuttajat vastaavat autonomisen alustan kehittämisestä ja yritykset alustan päälle tulevien moduulien eli robottien ideoinnista ja toteuttamisesta. Osallistujilta odotetaan tässä kilpailussa omia resursseja, teknistä osaamista sekä valmiutta toteuttaa robotiikan modulaarinen tai vastaava ratkaisu.

Tarjottavien ratkaisujen tulee olla sovellettavissa esimerkiksi tunnistettuihin kiertotalouden, vähäpäästöisen liikkumisen, resurssitehokkuuden tai älykaupunkikehityksen käyttökohteisiin kaupunkiympäristössä.

Tarjottava ratkaisu voi olla kokonaan uusi, olemassa olevan ratkaisun uudenlainen sovellus tai olemassa olevaa tekniikkaa uudella tavalla hyödyntävä.

Ratkaisu voi käyttää alustaa esimerkiksi telakkana tai laskeutumispaikkana tai se voi olla kiinni alustassa ja hyödyntää tämän hydrauliikkaa ja sähköä.

Mahdollisia toteutettavia ratkaisuja ovat esimerkiksi:

  • Innovatiivinen kartoitukseen, monitorointiin tai havainnointiin liittyvä ratkaisu, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkiympäristön havainnoinnissa, julkisten alueiden hoidossa tai jätelajien tunnistamisessa.
  • Huolto-, korjaus-, kierto- tai jakamistalouteen liittyvien palveluiden jakamiseen liittyvä ratkaisu (esimerkiksi last mile -palvelu puisto- tai ulkoilualueille)
  • Energiatehokkuuteen tai vähäpäästöiseen liikkumiseen liittyvä ratkaisu (esimerkiksi ympäristön kulumista vähentävä ratkaisu)
  • Autonomisesti tehtävät ympäristönhuoltotehtävät (esimerkiksi pienten roskien poiminta, harjaus tai puhdistus jätteiden käsittelyalueilla, lumen auraus kävelyteillä)
  • Eri jätelajien keräykseen liittyvät tehtävät, jolloin laite on asennettu AutoMod-alustan päälle (esimerkiksi SER-keräys)
  • Ihmistyövoiman vähentämiseen liittyvä ratkaisu (esim. rutiininomaisiin ja toistuviin työtehtäviin tai tehtäviin, joissa huono työergonomia)

Innovaatiokilpailun aikataulu

Innovaatiokilpailun aikataulusta näkyy, mitkä asiat täytyy tehdä jo kilpailun aikana ja mitä tapahtuu kilpailun jälkeen.

Sparraussessio

Ennen tarjousten jättämistä kaikilta kilpailuun hakevilta yrityksiltä toivotaan yhtä liiketoiminnan sparraussessiota NewCo Helsingin asiantuntijoiden kanssa. NewCo Helsinki on Helsingin kaupungin yritysneuvontayksikkö. 

45 minuutin session voi varata NewCo Helsingin sivuilta. Tarjoajan tulee kirjoittaa varaustietoihin ”AutoMod” ja tarjota pohjamateriaaleja (esimerkiksi idean esittely) neuvontaa varten.

Infotilaisuus

Infotilaisuus pidettiin 11.11.2022. Koko tilaisuuden näkee YouTubesta:

Tutustu infotilaisuuden esitysmateriaaleihin.

Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset on koottu yhteen dokumenttiin.

Pitchaus-tilaisuus

Tarjousten jättöajan päätyttyä hankepartnerit esivalitsevat parhaat tarjoukset (maksimissaan kuusi kappaletta) esiteltäväksi arviointiraadille. Esittelyä varten järjestetään 8.12. klo  12:00–16:00 AutoMod: Käytännön prototyypit pitchaus-tilaisuus. Tilaisuudessa finalistit esittelevät lyhyesti tarjouksensa ja arviointiraadilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen raati pisteyttää tarjoukset arviointikriteerien perusteella. Lopullinen valinta tehdään pisteytyksen ja käytettävissä olevan kokonaisrahamäärän mukaan.

Arviointi tapahtuu 31.12.2022 mennessä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet saavat sähköpostilla tiedonannon tuloksista perusteluineen.

Mitä tapahtuu innovaatiokilpailun jälkeen?

Valituilla toteuttajilla on kilpailun jälkeen aikaa kehitystyölle 1–4 kuukautta. Sinä aikana robotiikan ratkaisu tulee saada kokeiluvalmiiksi. Kehitystyön jälkeen valitut voittajat pääsevät demoamaan ratkaisuaan käytännössä valituilla alueilla Helsingissä sekä Espoossa 1.1.2023–20.5.2023 välisenä aikana. 

Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu auttavat kokeilun toteutuksessa, tarjoamalla muun muassa viestintäresursseja ja näkyvyyttä, auttamalla löytämään sopivan testausympäristön sekä tarjoamalla asiantuntijasparrausta. Metropolia tarjoaa lisäksi voittajille 20 tuntia rakennus- ja suunnitteluapua. 

Jätä tarjous

Tarjousten jättöaika on 30.11.2022 klo 16:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja siinä kuvattujen arviointikriteerien perusteella.

Tarjouspyynnöstä löytyy kilpailun tarkempi kuvaus.

Tarjoukset jätetään lomakkeella

 

AutoMod-hanketta toteuttavat Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 20212023.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Noora Reittu

Noora Reittu
Projektipäällikkö
+358 40 848 1343
noora.reittu@forumvirium.fi

Lue myös