Tehokkuutta Euroopan terveydenhuoltoon

Forum Virium Helsingissä on käynnistynyt merkittävä terveydenhuollon alan EU-projekti, jonka teemat ovat tällä hetkellä tapetilla ympäri Eurooppaa. Managed Outcomes -projektissa mietitään, miten terveydenhuolto voitaisiin järjestää tehokkaammin, kun ihmisten ikääntyessä palveluiden kysyntä tulee kasvamaan niin rajusti, ettei tarjonta ja käytettävät varat enää pysy kysynnän perässä.

Projektissa kiinnitetään huomiota terveydenhuollon palveluiden suunnitteluun. Keskeinen ajatus on, että mitä paremmin palvelut suunnitellaan, sen suotuisammin ne vaikuttavat potilaan terveydentilaan ja kustannuksiin. Tavoitteena on saada työkaluja, joilla päättäjät pystyvät tuottamaan nykyistä parempia palveluita. Sellaisia, jotka vastaisivat nykyistä napakammin käyttäjien tarpeisiin ja kysyntään.

”Managed Outcomes on projekti, jonka teemat ovat ajankohtaiset koko Euroopassa. Kansalaisten ikääntyminen, suurten ikäluokkien eläköityminen, haasteet työvoiman saatavuudessa ja taloudellinen taantuma luovat kaikki paineita ratkoa terveydenhuoltopalveluita uudella tavalla”, toteaa Forum Virium Helsingin ohjelmajohtaja Marianne Dannbom.

Kansainvälinen yhteistyöhanke

Tammikuun alussa alkaneessa tutkimushankkeessa on mukana 10 organisaatiota kahdeksasta EU-maasta. Suomesta projektiin osallistuvat Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopiston HEMA-tutkimusryhmä (Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture), joka tarkastelee terveydenhuoltoa tuotantotalouden näkökulmasta.

”Odotamme hankkeen tuloksia innolla. Managed Outcomes osuu teemoiltaan tutkimustoimintamme ytimeen. Aiemmissa projekteissamme olemme tarkastelleet näitä samoja asioita Suomen mittakaavassa. Nyt pääsemme laajentamaan näkökulmaa koko Euroopan tasolle”, kertoo HEMA:n tutkija Tomi Malmström Aalto-yliopistosta.

Vaikka kyseessä on tutkimushanke, on siinä mukana linkki todelliseen elämään. Käytäntöön päästään aitojen potilastapausten kautta. Niiden avulla nähdään, miten potilaiden hoito käytännössä toteutuu ja miten hyvin hoitoketju toimii. Tutkimusaineiston kokoaminen muiden partnerien kanssa on yksi HEMA:n tehtävistä.

”Tulemme keräämään potilastapauksia kuudesta eri maasta. On tärkeää, että aineistolla on riittävän laaja maantieteellinen kattavuus. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman hyvä kuva eri maiden terveydenhuollon järjestämisen nykytilasta”, kertoo Malmström.

Uusia malleja Euroopan terveydenhuoltoon

Potilastapausten pohjalta tarkoituksena on kehittää erilaisia malleja siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmiä kannattaisi Euroopassa muokata. Lisäksi luodaan erilaisia skenaarioita näiden mallien muuttumisesta. Tavoitteena on tarjota päättäjille työkaluja, joilla sovittaa terveydenhuollon palvelujen tarjontaa kysyntään tulevaisuudessa.

”On todennäköistä, että malleja tarvitaan useampia, sillä eurooppalaiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat niin erilaisia. Mallit eivät välttämättä siis tule olemaan maakohtaisia – enemmänkin terveydenhuoltojärjestelmien luonteeseen perustuvia. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon maissa mallit tulevat olemaan erilaiset kuin yksityiseen terveydenhuoltoon pohjautuvissa maissa”, toteaa Dannbom.

Taustalla laaja kansainvälinen konsortio

Projekti kestää kolme vuotta ja sen budjetti kokonaisuudessaan on noin 3,6 miljoonaa euroa. Euroopan komissio rahoittaa hanketta 3 miljoonalla eurolla. EU:ssa hanke nähtiin niin merkittäviksi, että rahoitushakemus meni läpi kertaheitolla. Rahoitus saatiin EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmasta. Yksi syy tähän on se, että projektin taustalla on erittäin vahva konsortio.

”Projektissa on mukana yhteistyökumppaneita kaikista suurista EU-maista Italiaa lukuun ottamatta. Tutkimuspuolelta mukana on Erasmus-yliopisto, yksi Euroopan johtavista yliopistoista. Lisäksi mukana on alan erikoisosaamisella menestyneitä yrityksiä ja Euroopan sairaaloiden yhteistyöelin HOPE, johon kuuluu paikallis- ja alueviranomaisten liittoja sekä kansallisia terveydenhuoltopalveluita”, Dannbom kertoo.

HOPE:n rooli tulee olemaan merkittävä nimenomaan siinä vaiheessa, kun on aika siirtyä teoriasta käytäntöön. Järjestö tulee levittämään tietoa projektissa kehitetyistä työkaluista ja edistämään uusien käytäntöjen leviämistä EU-maissa.

Forum Virium Helsingissä uusi projektikoordinaattori

Forum Virium Helsinki vastaa projektin hallinnoinnista ja on mukana keräämässä Suomen potilasesimerkkejä. Projektin koordinaattoriksi rekrytoitiin tammikuussa Elina Saarimaa, joka on työskennellyt aiemmin mm. valtioneuvoston EU-sihteeristössä EU-asiantuntijana. Hallinnoinnin lisäksi Saarimaa hoitaa projektin yhteydenpitoa ja raportointia Euroopan komission suuntaan.

”Olen innoissani hankkeesta, joka tehdään näin merkittävästä aiheesta ja jonka tuloksilla on mahdollista vastata paremmin ikääntymisen myötä nouseviin terveyskuluihin. On hienoa olla mukana ratkomassa terveydenhuollon tulevaisuuden haasteita”, projektikoordinaattori Saarimaa iloitsee.

Teksti: Kaisa Eskola

Lue myös