Tarjouspyyntö Pasilan alueella IoT-laitteiden avulla toteutettavasta datan keräämisestä

Artikkelikuva: Tarjouspyyntö Pasilan alueella IoT-laitteiden avulla toteutettavasta datan keräämisestä

Tällä tarjouspyynnöllä etsimme toteuttajia suorittamaan monimuotoista datan keruuta Pasilan Triplan alueella ja sen lähiympäristössä 500 metrin säteellä.

Helsingin kaupunki haluaa selvittää uuden verkkoteknologian luomia mahdollisuuksia sensoroinnille kaupunkiympäristössä sekä näiden tuottaman datan hyödyntämisestä 5G-verkoissa, ja siten synnyttää mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan synnylle ja sen edellyttämälle infrastruktuurille.

Pyydämme tarjousta 17.12.2019 klo 12.00 mennessä.

Tilaaja

Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikkö.

Tilaajan yhteyshenkilö

Tapani Nevanpää, tapani.nevanpaa@hel.fi, puh. +358 40 193 8579.

Hankinnan kohde

Helsingin kaupunki on yrityskumppaneiden kanssa kehittämässä 5G-testialustatoimintaa Pasilan Triplan alueelle ja sen lähiympäristöön, sekä sisä- että ulkotiloihin. Testialusta tulee koostumaan useita mahdollisuuksia tarjoavasta edistyksellisestä alueesta, kattavista ja laadukkaista 5G-verkoista, alueellisesta avoimesta datasta, kehittäjäverkostosta ja erilaisista verkostoitumistapahtumista. Testialusta vauhdittaa yhteiskehittämistä ja datan jakamista uusien palvelujen kehittämiseksi.

5G-verkot tulevat jatkossa olemaan tärkeässä roolissa niin datan keräämisessä erilaisista lähteistä kuin sovelluksissa, joissa hyödynnetään monipuolisesti tarjolla olevaa dataa. Osana datatarjoaman kehittämistä pyydämme tarjouksia ratkaisuista, joiden avulla laajennamme Pasilan datavalikoimaa Helsingin Yliopiston operoimalla data-alustalla, joka on kehitetty osana ilmanlaatudataan erikoistuvaa UrbanSense-hanketta.

Lisätietoa data-alustasta: https://megasense-server.cs.helsinki.fi/.

Tarjottavan ratkaisun tulee sisältää tarvittavat IoT-laitteet ja niiden avulla saatava data, laitteiden asennus sekä sopimusajan mukainen ylläpito. Ratkaisu ostetaan palveluna 30.6.2020 asti ja ratkaisuun sisältyvien IoT-laitteiden omistajuus säilyy palveluntuottajalla, ellei muuta sovita. Käytännön järjestelyihin ja toteutukseen, kuten IoT-laitteiden sijoittelu, liittyvät asiat sovitaan erikseen.

Ratkaisuissa tuotettava data voi olla hyvin monimuotoista. Esimerkin vuoksi alla on lueteltu mahdollisuuksia tarjottaviin ratkaisuihin sisältyvästä datasta:

 • Ihmisvirtauksia (ohikulkijoiden lukumääriä, käytettyjä kulkuvälineitä ja aktiviteetteja)
 • Sää- ja ilmanlaatutietoja sekä lähiympäristöön ja liiketoimintaan liittyvää dataa (Co2, lämpötila, kosteus, saasteet, energiankulutus, melu).
 • Huom! reaaliaikaista videokuvaa ei voi suoraan kytkeä alustalle, vaan tarjoajan tulee prosessoida data ensin.

Hankintayksikkö

Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, Unioninkatu 28 a 3. krs, 00170 Helsinki.

Palvelun sisältö ja lopputulokset

Palvelu tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Tarvittavat IoT-laitteet ja niiden avulla tuotettu data.
 2. IoT-laitteiden asennus, sopimusajan mukainen ylläpito ja asennettujen laitteiden poistaminen sopimusajan jälkeen.

Lopputuloksena odotamme dataa, kuvausta toimintamallista sekä loppuraporttia työn eri vaiheista ja tuloksista. Tilaaja saa rajoittamattoman ja peruuttamattoman käyttöoikeuden palvelun lopputuloksiin, tuotettuun dataan, niihin liittyvään dokumentaatioon sekä palveluntuottajan sille luovuttamaan palveluun liittyvään aineistoon. Käyttöoikeuteen sisältyy ainakin oikeus käyttää, hyödyntää muulla tavoin, kopioida ja tehdä tai teettää muutoksia sekä oikeus luovuttaa vastaavat oikeudet kolmansille osapuolille (korvaa Jyse 2014 palvelut ehdot). Kerätty data tulee sopimuskauden ajan pysyä tasalaatuisena ja olla hyödynnettävissä ensi sijaisesti Helsingin yliopiston data-alustalla, ellei muuten sovita. Toimittaja vastaa siitä, ettei palvelun alustalle tuottama data sisällä henkilötietoja.

Tavoiteaikataulu

Palvelun toteuttamisaikataulu alkaa välittömästi hankintapäätöksen jälkeen (30.12.2019) ja palvelun toteuttaminen jatkuu 30.6.2020 asti.

Tarjouksen vertailuperusteet

 1. Ratkaisun tuottaman datan monipuolisuus ja sovellettavuus 5G-verkon hyödyntämisessä sekä projektisuunnitelman laatu. Pisteitä 1-100 (painoarvo 40%, maksimipisteet 40).
 2. Yrityksen referenssit ja kokemus IoT-ratkaisujen toteuttamisesta. Pisteitä 1- 100 (painoarvo 40%, maksimipisteet 40).
 3. Hinta. Pisteitä 1-100. Hinnan osalta halvin tarjous saa pisteitä maksimin ja muut siihen suhteutetun määrän laskukaavalla [(halvimman tarjouksen hinta) / (tarjouksen hinta) * (maksimipisteet)]. (painoarvo 20%, maksimipisteet 20).

Helsingin kaupunki voi hyödyllisyyden arvioinnissa käyttää apunaan Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston asiantuntemusta.

Hinta

Helsingin kaupunki tilaa korkeintaan viisi kokeilua/ratkaisua. Yhden ratkaisun kokonaishinta ei saa ylittää 10 000 € (alv. 0%).

Samalta Toimittajalta voidaan ostaa useampi erillinen ratkaisu. Mikäli Toimittaja sisällyttää samaan tarjoukseen useamman ratkaisun, on Toimittajan yksilöitävä kukin palveluratkaisu ja sen kokonaishinta selkeästi. Kukin palveluratkaisu arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Sopimusehdot Tässä hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (Jyse 2014 Palvelut) niiltä osin kuin niistä ei ole tässä tarjouspyynnössä erikseen poikettu (poikkeamiin maininta).

Muut ehdot

 1. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.
 2. Palvelun käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen Palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta: Jos Palveluntuottaja aiheuttaa vahinkoa kolmannelle taholle tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään ja jos Tilaaja on jollain perusteella ensisijaisesti vastuussa edellä kerrotusta vahingosta, on Tilaajalla oikeus saada Palveluntuottajalta vastaavan suuruinen vahingonkorvaus kuin mistä Tilaaja on ensisijaisessa vastuussa kolmannelle. Tämän kohdan mukaiseen korvausvastuuseen ei sovelleta Jyse 2014 Palvelut –ehtojen kohdan 16 mukaisia vastuunrajoituksia.
 3. Tarjousvertailun perusteella voittajaksi osoittautuvan tarjoajan tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset tarkastetaan ennen hankintapäätöstä siltä osin kuin tietoja ei saada julkisesta rekisteristä tai esimerkiksi vastuugroup.fi -palvelusta. Tarjoajien tulee näin ollen varautua pyydettäessä toimittamaan seuraavat selvitykset:
 • Selvitys siitä, onko tarjoaja ja sen alihankkijat merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 • Tarjoajan ja sen alihankkijoiden kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.
 • Selvitys siitä, että tarjoajalla tai sen alihankkijoilla ei ole verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (verovelkatodistus).
 • Todistukset tarjoajan ja sen alihankkijoiden työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja.

Tarjoukseen sisällytettävät tiedot

Pyydämme sisällyttämään tarjoukseen seuraavat tiedot:

 1. Projektisuunnitelma sisältäen alustavan suunnitelman tarvittavista asennuksista ja ylläpidosta sekä palvelukokonaisuuteen kuuluvien sensoreiden yksilöinti
 2. Lopputuotokset
 3. Alustava aikataulu
 4. Yrityksen referenssit (3 soveltuvinta) ja kokemus IoT-ratkaisujen toteuttamisesta
 5. Hinnoittelu ja sen perusteet
 6. Työhön osallistuva henkilöstö

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.1.2020 asti.

Tarjoajan sähköisen yhteystiedon ilmoittaminen

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten.

Tarjouksen toimittaminen

Tarjoukset on toimitettava 17.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tapani.nevanpaa@hel.fi. Viestiin tulee laittaa aiheeksi ”Tarjous 5G Pasila”.

Kysymykset

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa 4.12.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tapani.nevanpaa@hel.fi. Puhelimitse tulleisiin kysymyksiin ei vastata. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään sähköpostitse 9.12.2019 kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköisen yhteystietonsa.

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös