SILVER-projektissa kehitetään prototyyppejä

Artikkelikuva: SILVER-projektissa kehitetään prototyyppejä

SILVER-projektissa on siirrytty esikaupallisen hankintaprosessin toiseen vaiheeseen, jossa laadittujen suunnitelmien pohjalta edetään toimivien prototyyppien kehittämiseen. Projektin tavoitteena on löytää sellaista kotiin sopivaa teknologiaa, joka tukee ikääntyneiden itsenäistä asumista. Teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokailussa, liikkumisessa tai henkilökohtaisessa hygieniassa ja tukea näin arjessa sekä ikääntynyttä itseään että hänen hoitajiaan ja läheisiään.

Esikaupallisen hankinnan ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli osoittaa ratkaisujen toteutettavuus. Toukokuun lopussa järjestettiin Lontoossa kokous, jossa ulkopuoliset arvioitsijat kävivät läpi ensimmäisen vaiheen tulokset ja seuraavan vaiheen suunnitelmat. Arvioitsijat olivat joko robotiikan, vanhuspalveluiden tai liiketalouden asiantuntijoita ja heistä kukin pisteytti omasta näkökulmastaan kaikki tarjotut ideat. 

Kolme ratkaisua jatkaa toiseen vaiheeseen

Esikaupallisen hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen valittiin seitsemän ratkaisua, joista kolmelle tarjottiin jatkosopimusta arviointiprosessin tuloksena. Bioservo Technologies, Alten Mechatronics ja Lerovits B.V allekirjoittivat sopimukset ja ovat 30. kesäkuuta alkaen kehittäneet omia ideoitaan kohti toimivaa prototyyppiä.  

Helping Hand on älykäs ”robottikäsi”, joka tarjoaa tukea liikkumiseen tarveperusteisesti. Toisin sanoen, laite aistii milloin liikkeissä on epävakautta ja tarjoaa tukea juuri näihin tilanteisiin. Ikääntynyt voi myös itse aktivoida ”robottikäden”, jolloin se jähmettyy fyysiseksi tueksi esimerkiksi tuolilta noustessa. SILVER-projektissa Helping Hand -ratkaisua kokeillaan kylpyhuoneeseen asennettuna, mutta periaatteessa sitä voidaan hyödyntää missä tahansa kotona.

Iron Arm on älykäs ja ergonominen käsivarren omainen laite, johon on kytketty erilaisia sensoreita. Laite tarjoaa tukea arkipäivän tilanteisiin esimerkiksi silloin, kun ikääntyneen oma lihasvoima ei riitä maitopurkin nostamiseen. Laite kerää tietoa myös terveydentilasta, jolloin annettava tuki voidaan räätälöidä paremmin ikääntyneen henkilökohtaisiin tarpeisiin. Näin mahdollistetaan muun muassa ikääntyneen oman lihasvoiman käyttö, joka puolestaan edesauttaa toimintakyvyn säilymistä.  

Legorob on uudenlainen hoitorobotti, joka tarjoaa sekä fyysistä että sosiaalista tukea ikääntyneille. Hoitorobotti liikkuu, kerää tietoa erilaisten sensorien avulla ja siinä on ”käsivarsi”, joka voi nostaa esimerkiksi lattialle pudonneen sanomalehden. Tarvittaessa hoitorobotti voidaan muuntaa ikääntyneen kulkuvälineeksi, joka antaa tukea ja turvaa kotona liikkuessa. Laitetta voi ohjata sekä puheella että kosketusnäytöllä.

Prototyyppien kehittäminen seuraava askel

SILVER-projektin esikaupallisen hankinnan toisen vaiheen päämääränä on jalostaa lupaavimmat ideat prototyypeiksi. Näin halutaan varmistua siitä, että jatkoon valitut ratkaisut täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kriteerit. Toimivan prototyypin rakentamisen lisäksi yritysten pitää laatia kustannus-hyötyanalyysi ja alustava liiketoimintasuunnitelma.

Noin vuoden kestävä esikaupallisen hankinnan toinen vaihe päättyy kesällä 2015 ja sen budjetti on 818 400 euroa. Tämän jälkeen 2–3 ratkaisua jatkaa viimeiseen vaiheeseen, jossa kehitettyjä prototyyppejä testataan aidoissa olosuhteissa Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Forum Virium Helsinki koordinoi Suomessa tehtäviä testauksia, jotka toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Vantaan kaupunkien kanssa. 

Lisätietoja:

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) on tutkimus- ja tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on määritellä EU-maiden oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen prosessi sekä toteuttaa sen mukainen hankinta. Projekti on rahoitettu Euroopan unionin 7. puiteohjelmasta (FP7). Tammikuussa 2012 alkanut projekti kestää lähes viisi vuotta. Konsortioon kuuluu organisaatioita Tanskasta, Suomesta, Alankomaista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Lue myös