Lähiliikuntapaikat aiempaa monipuolisempaan käyttöön

Helsingin kaupunki haluaa parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Nuori Suomi ry. on kehittänyt kaupungin käyttöön arviointityökalun, jolla on kartoitettu Herttoniemen alueen kaikki lähiliikuntapaikat ja niiden kehittämistarpeet. Työkalu on tuotettu osana Herttoniemessä toteutettavaa Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa. Jatkossa sitä voidaan käyttää laajemminkin kaupunkilaisten liikuntaolojen kehittämiseen.

Lähiliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi urheilu- ja leikkipuistot, pallokentät sekä päiväkotien ja koulujen pihat. Nuori Suomi ry:n kehittämän työkalun avulla niitä voidaan luokitella muun muassa viihtyvyyden, monipuolisuuden ja tarjolla olevien välineiden kunnon mukaan. Tämä tarjoaa liikuntapaikoista vastaaville arvokasta tietoa oman liikuntapaikan kehittämistarpeista.

– Lasten ja vanhusten elinpiiri on usein vain noin puolen kilometrin laajuinen. Sen vuoksi liian pitkät etäisyydet liikuntapaikoille on eräs merkittävä päivittäisten liikuntaharrastusten este. Työkalun avulla lähiliikuntaolosuhteiden kehitystarpeet saadaan näkyviin ja pääsemme lisäämään, parantamaan ja monipuolistamaan arkiliikuntamahdollisuuksia, toteaa kehitysjohtaja Reijo Ruokonen Nuori Suomi ry:stä. Herttoniemen ympäristössä on arvioitu 32 lähiliikuntapaikkaa, joista 13 oli päiväkotien pihoja, 11 koulujen pihoja, neljä leikkipuistoja, kolme liikuntapuistoja ja yksi nuorisotalon piha-alue.

Arviointityökalu on kehitetty osana Helsingin kaupungin terveyskeskuksen, Forum Virium Helsingin, yritysten, järjestöjen ja Herttoniemen alueen asukkaiden yhteistä Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa. Ohjelmasta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää Helsingissä laajemmaltikin.

Koulujen ja päiväkotien pihat tehokkaampaan käyttöön

Työkalun avulla löydetään myös sellaiset kehityskohteet, joihin voidaan kohdentaa resursseja yhteistyössä, yli kaupungin hallintokuntarajojen. – Koulujen ja päiväkotien pihoista voidaan rakentaa kaikkien asukkaiden käytettävissä olevia lähiliikuntapaikkoja. Pihat ovat päivisin koululaisten ja päiväkotilasten käytössä. Iltaisin ne ovat kaikkien asukkaiden käytössä ikään katsomatta, muistuttaa Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Anssi Rauramo. Vähäisillä lisäpanostuksilla saadaan jo olemassa olevat paikat tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön.

Asukkaat mukaan oman kaupunginosan kehittämiseen

Lähiliikuntamahdollisuuksien kehittäminen on olennainen osa Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset itse huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. – Asukkailla on mahdollisuus osallistua jo olemassa olevien ja kokonaan uusien hyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen. Lähiliikuntapaikkojen kehittämistyökalu on hyvä esimerkki innovaatiosta, joka vaikuttaa viime kädessä myös kaupunkilaisten edellytyksiin parantaa omaa hyvinvointiaan, toteaa Terveellinen kaupunginosa -ohjelman johtaja Marianne Dannbom Forum Virium Helsingistä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Reijo Ruokonen, Nuori Suomi,
puhelin 0400 576 040, s-posti reijo.ruokonen(at)nuorisuomi.fi

Liikuntajohtaja Anssi Rauramo, Helsingin kaupungin liikuntavirasto,
puhelin (09) 310 87720, s-posti anssi.rauramo(at)hel.fi

Ohjelmajohtaja Marianne Dannbom, Forum Virium Helsinki,
puhelin 040 502 6158, s-posti marianne.dannbom(at)forumvirium.fi

Projektipäällikkö Helena Tukia, Helsingin kaupungin terveyskeskus,
puhelin 050 371 7830, s-posti helena.tukia(at)hel.fi

Lue myös