Kasvuvalmennus on lisännyt yritysten kannattavuutta ja osaamista

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tekemän arvioinnin perusteella Kasvuvalmennuksen tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kasvuvalmennukseen osallistuneiden yritysten liikevaihto, kannattavuus ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet. Valmennuksella on yritysten avainhenkilöiden mielestä ollut kaiken kaikkiaan yrityksen kasvua nopeuttava ja edistävä vaikutus.

 
Lähes puolet kyselyyn osallistuneista vastaajista koki Kasvuvalmennuksella olleen vaikutusta yrityksen kannattavuuden kehittymiseen. Vastaajista 41% ilmoitti liikevaihdon ja 35% henkilöstömäärän kasvaneen. Arviointiin osallistui 35 Kasvuvalmennukseen vuosina 2006 – 2008 osallistunutta yritystä eli 74% kaikista osallistuneista yrityksistä.

Taantuma ei vielä puraise kasvuyrityksiä

Avainhenkilön osaamisen kehittymisen näkökulmasta Kasvuvalmennuksella on ollut vaikutusta erityisesti verkostoitumisen, rahoituksen, liikejuridiikan ja strategisen johtamisen osaamiseen. Myös kansainvälistymisen, ihmisten johtamisen, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän sekä henkilöstöhallinnon osaaminen ovat selvityksen perusteella kehittyneet. Ainoastaan taloushallinnon osaamisen kehittymiseen Kasvuvalmennuksella ei näytä olleen merkittävää vaikutusta.

Ekosysteemitarkastelun osalta yritykset eivät vielä näytä hyödyntävän ekosysteemiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Yritykset ovat Kasvuvalmennuksen myötä lisänneet keskinäistä verkostoitumistaan ja luoneet uusia liiketoimintasuhteita. Valtaosa yrityksistä kasvaa kuitenkin oman tuote- ja palvelukehitystoiminnan ja kansainvälistymisen myötä.

Arviointiin osallistuneiden yritysten mukaan globaalisti heikentyneellä taloustilanteella ei ole vielä toistaiseksi ollut suurta vaikutusta yritysten toimintaan. Yritysten varovaisuus on kuitenkin lisääntynyt. Myönteistä uskoa tulevaisuuteen riittää edelleen. Taloustilanne ja kovassa kilpailuympäristössä toimiminen on kasvuyritysten arkea myös tulevina vuosina. Myönteisenä seikkana vastaajat kokivat, että yrityksen asema suhteessa kilpailijoihin on vahvistunut.

Kasvuvalmennus jatkuu vuonna 2009

Kasvuvalmennuksesta vastaavan Uudenmaan Digibusiness -osaamiskeskuksen vastaava tuottaja Kaisa Sibelius pitää arvioinnin tuloksia rohkaisevina. Kaikista taantuma- ja lamapuheista huolimatta yritysten arviot tulevasta kehityksestä ovat kuitenkin positiivisia. – Kasvuvalmennus on saanut äskettäin rahoituksensa vuodelle 2009 ja haku uusille yrityksille on jo alkanut, kertoo Sibelius. Hakua koskevat tiedot löytyvät sivulta www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus.

Kasvuvalmennuksen tuottaa Culminatum Innovation hallinnoimassaan Digitaaliset sisällöt – osaamiskeskuksessa yhteistyössä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman kanssa. Hankkeen päärahoittajana on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu.

Lue myös