Drone-as-a-service – autonomisten lentojen pilotointiohjelman kokeiluhaku

Artikkelikuva: Drone-as-a-service – autonomisten lentojen pilotointiohjelman kokeiluhaku

Helsingin ilmastotavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia jo vuosina 1990–2030. Tämä tarkoittaa merkittävää panostustarvetta myös vähäpäästöisen liikkumisen kehittämiseen. Liikenteen osalta kasvihuonekaasupäästöjen tavoitellaan vähentyvän pääkaupungissa ainakin 20%.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaan liikenteen päästövähennyksissä tehokkainta on autoilusta aiheutuvien päästöjen vähentäminen esimerkiksi autolla suoritettua liikkumista vähentämällä. EAKR-rahoitteinen hanke Vähähiilisyyttä edistävät dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa vastaa osaltaan polttomoottorikäyttöisen kaupunkiliikenteen vähentämistavoitteeseen parantamalla muita liikennemuotoja energiatehokkaampien dronejen liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla vahvistamalla ja lisäämällä kiinnostusta dronepalvelujen laajempiin käyttömahdollisuuksiin. 

Vähähiilisyyttä edistävät dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa –hankeen puitteissa Forum Virium Helsinki järjestää Drone-as-a-service -autonomisten lentojen pilotointiohjelman ns. nopeiden kokeiluiden ohjelmana.  

Tämä Drone-as-a-service -pilotointiohjelma pyrkii luomaan uutta ymmärrystä tulevaisuuden dronepalveluratkaisuista kokeilemalla uusia innovaatioita ja arvioimalla näiden kokeilujen liiketoimintamahdollisuuksia ja päästövähennysvaikutuksia laajemmin.

Hankkeen puitteissa järjestettiin 5.3.2020 yhteiskehittämistyöpaja, jonka yhtenä tulokulmana oli dronet kaupunki-infran ylläpidon ja kehittämisen tukena. Forum Virium Helsinki on määritellyt tämän ensimmäisen tarjouspyynnön kohteen työpajan tulosten perusteella ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa tekemänsä kartoituksen perusteella. 

Tarjouspyynnön kohde

Hankinnan kohteena ovat drone-as-a-service -kokeilut, jotka edistävät kaupunki-infran ylläpitoa tai kehittämistä. 

Haasteita, joihin kokeilut voivat tarjota ratkaisuja, ovat seuraavat:

 • Ajantasainen tilannekuva (esim. työnjohto etänä)
 • Ympäristötiedon keruu (esim. puistojen ja metsien kasvuston kartoitus hiilinielun laskentaa varten, suurivolyymisten maamassojen laskenta työmailla, katukuvanäkymä katujen ja liikennemerkkien korjausta ja huoltoa varten)
 • Rakennetun/rakenteilla olevan ympäristön valvonta (esim. viheralueiden ja katualueiden kuvaaminen) 

Mahdollisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi: 

 • laserkeilaus
 • BIM-mallintaminen
 • lämpökamerakuvaus
 • videokuvaus ja konenäön hyödyntäminen

Tällä tarjouspyynnöllä haettavien kokeilujen tulee tarjota aitoa uutuusarvoa suhteessa jo toteutettuihin kokeiluihin. Kuvantamisia voidaan ohjelmoida tietyille alueille, kuten Kalasatama, Jätkäsaari, Arabianranta tai Suomenlinna.

Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen

Forum Virium Helsinki etsii tällä avoimella tarjouspyynnöllä vähintään yhtä nopeaa kokeilua, joka vastaa edellä kuvattuihin kaupunki-infran haasteisiin. 

Kokeilun hinta on maksimissaan 12 000 € (alv. 0%). Tarjouskilpailussa voidaan valita useampi palveluntarjoaja. 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa kokeilun kokonaishinta, kuvata palvelun sisältö ja mistä kustannukset muodostuvat sekä millä välineistöllä kokeilu aiotaan toteuttaa.

Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset ja muut toimijat, joilla on y-tunnus. Kaksi tai useampi toimijaa voivat yhdessä tarjota kokeilua. 

Kokeiluihin valittavien toimijoiden on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista sekä tarpeellisista vakuutuksista. 

Koelentopilotin hankinnassa edellytetään, että palvelua tuottavilla droneyrityksillä on käytössään turvallisuusohjelmajärjestelmä ja edellytykset turvalliseen toimintaan sekä aiempaa näyttöä dronelennoista. Kokeiluihin valittavien toimijoiden tulee tehdä toiminnan riskitason huomioiva turvallisuussuunnitelma koelennoista. Palveluntarjoajien turvallisen lentotoiminnan edellytykset arvioidaan tapauskohtaisesti osana hankintoja. 

Kokeilun aikana tehdään vähintään 50 lentoa ja kokeilun kesto on korkeintaan kaksi kuukautta.

Tarjouskilpailussa haetaan kokeiluja, jotka voidaan viedä käytännön toteutukseen Staran kanssa kokeilujakson aikana kesä-syyskuussa 2020 erikseen sovittuna ajankohtana, kuitenkin Covid-19-epidemian sallimissa puitteissa. Mikäli hallitus määrää esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellon, joka olisi voimassa kesä-syyskuussa, voidaan kokeilu perua kokonaan. 

Kokeiluihin valittavien toimijoiden tulee demonstroida kokeilua 27.8. Tech runway -tapahtumassa Pyhtäällä. 

Forum Virium Helsinki varaa oikeuden suorittaa tai valtuuttaa kolmannen osapuolen suorittamaan kokeilujen turvallisuuden, toimivuuden ja vaikutusten arviointia yhteistyössä Staran kanssa. 

Tarjousten jättäminen on päättynyt 17.5.2020. 

Drone as a service -tarjouskilpailun voittaja on ratkennut.

Drone as a service -tarjouskilpailun voittaja on ratkennut. Parhaan pistemäärän kerrytti Antti Lipastin luotsaama Vertical Hobby Oy yhdessä Elisan kanssa.

Vertical Hobby tarjosi monipuolisimman palvelukokonaisuuden, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja mahdollistaa yhteistyön kaupungin useiden eri toimijoiden kanssa. Uutuusarvoa kokeiluun tuo 8K videokuvan reaaliaikainen tiedonsiirto 5G:tä hyödyntäen. Kokeilussa käytetään Walkera QL1500hybrididronea, jonka avulla päästään testaamaan mm. reaaliaikaista tilannekuvaa työnohjauksen tukena, ympäristön valvonnan sekä kuinka droneilla voidaan korvata suurempipäästöisiä ratkaisuja. Toiveena on, että kokeilussa saaduista tuloksista on hyötyä kaupungin ja Staran lisäksi laajemmin RPAS-toimijoille. 

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 13 kappaletta. Forum Virium Helsingin ja Staran edustajista koostuva valintaraati käsitteli ne anonyymisti. Kaikki tarjoukset olivat laadukkaita ja saivat pisteitä jokaisessa kategoriassa (uutuusarvo ja vähähiilisyys, toteutuskelpoisuus sekä vaikutus), mutta yksikään saaduista tarjouksista ei tavoittanut täyttä pistemäärää.

Valinta ja arviointikriteerit

Forum Virium Helsingin asiantuntijaraati arvioi määräaikana lähetetyt tarjoukset. 

Kokeilut arvioidaan seuraavien arviointikriteerien perusteella: 1) uutuusarvo ja innovatiivisuus, 2) toteutuskelpoisuus ja 3) vaikutus. Tarjoukset pisteytetään alla kuvattujen kriteerien mukaisesti.

Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 0–4 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen pistemäärä on 12 pistettä. 

Pisteytys 

0 p. vähimmäisvaatimus ei täyty
1 p. vähimmäisvaatimus täyttyy
2 p. vaatimus täyttyy
3 p. vaatimus täyttyy hyvin
4 p. vaatimus täyttyy erinomaisesti 

Kriteerit 

Uutuusarvo ja vähähiilisyys (0–4 p.) 

 • Palvelulla tai tuotteella on aitoa uutuusarvoa ja se on innovatiivinen
 • Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja ja näkökulmia dronejen käyttöön, kaupunki-infran haasteisiin ja korvaa olemassa olevia polttomoottoriratkaisuja
 • Kokeilulla on mahdollista vähentää CO2-päästöjä 

Toteutuskelpoisuus (0–4 p.)

 • Tarjoaja osoittaa, että sillä on riittävä osaaminen ja resurssit kokeilun toteuttamiseen. Näyttö aiemmasta ammatillisesta toiminnasta ja mahdollisesta autonomisten lentojen toteuttamisesta tulee osoittaa referenssein. 
 • Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että kokeilu voidaan toteuttaa laadukkaasti ja aikataulussa 

Vaikutus (0–4 p.)

 • Kokeilun tavoiteltu vaikutus ja tapa vaikutuksen todentamiseksi on kuvattu selkeästi 
 • Skaalaamalla palvelu (tai tuote) voidaan tuoda konkreettisia CO2-päästövähennyksiä 
 • Ratkaisu on mahdollista skaalata sovellettavaksi myös muissa ympäristöissä ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Parhaat pisteet saanut tarjous tai tarjoukset valitaan toteutukseen. Tarjouksia, joiden minimivaatimus ei täyty yhden tai useamman kriteerin osalta, ei valita toteutukseen. 

Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

Lisätiedot 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 3.5.2020 mennessä osoitteeseen heidi.heinonen@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Drone-as-a-service). Kysymykset ja vastaukset kootaan yhteen ja julkaistaan tällä sivulla 6.5.2020.

Kysymykset ja vastaukset

Voiko sama toimija tehdä useamman tarjouksen? Kyllä voi.

Voivatko tutkimusorganisaatiot tehdä tarjouksen? Kyllä. Osakeyhtiömuotoiset tutkimusorganisaatiot, joilla on Y-tunnus voivat tehdä tarjouksen.

Tietoa nopeista kokeiluista

Nopeat kokeilut 

Nopeat kokeilut on haastemuotoinen ketterä malli uusien palvelujen ja teknologioiden kokeilemiseen aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa – olivat ne sitten asukkaita, kaupungin eri toimialojen yksikköjä tai kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä. Nopeat kokeilut vastaavat todellisiin tunnistettuihin haasteisiin.

Nopeiden kokeilujen tavoitteet 

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa nopeita kokeiluja. Kokeiltavia ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupungin, yritysten, asukkaiden, tutkimustahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oppiminen ja kokeilujen tulosten jakaminen laajasti eri toimijoille ja verkostoille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja kanavat tunnistetaan kokeilukohtaisesti. 

Kaupungin ja muiden kaupunkitoimijoiden kannalta olennaista on kerätä oppeja ja tuloksia uusien teknologioiden ja palvelujen toimivuudesta suhteessa tunnistettuihin haasteisiin ja yleisemmin toiminnan kehittämiseen. Kokeilut tähtäävät ensisijaisesti uuden tiedon ja ymmärryksen tuottamiseen ja jakamiseen, eivät jatkohankintoihin tai asiakkuuteen kaupungin kanssa. 

Yrityksille kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden kaupunkilaisten kanssa – tarjoten siten referenssin kokeiltavasta palvelusta tai tuotteesta. 

Mitä Forum Virium Helsinki tarjoaa?

Forum Virium Helsinki toimii yrityksen tukena kokeilussa. Yritys saa apua kokeilun käytännön totetukseen, tarpeen mukaan testikäyttäjien löytämiseen, suunnitteluun ja koordinaatioon, hallinnollisiin ja lupa-asioihin, kokeilujen dokumentointiin ja viestintään. Forum Virium Helsinki tukee yhteistyötä edellä mainittujen keskeisten toimijoiden kanssa. 

Yritys voi hyödyntää kokeilussaan olemassa olevaa älykästä infrastruktuuria ja dataa. 

Mitä kokeilijoilta edellytetään?

Kokeilun toteuttava yritys sitoutuu jakamaan alla mainitut tiedot Forum Virium Helsingille, Staralle ja Helsingin kaupungille. Tietojen jakaminen on suunniteltu yritykselle kevyeksi.

 • Kokeilussa mahdollisesti syntyvä avoin data 
 • Ennakkotiedot: Kokeilun perustiedot yhteiseen viestintään, kokeilun tavoitteet ja hypoteesit, kokeilun toteutussuunnitelma  
 • Julkinen tulosaineisto: Perustilastot kokeilusta, kevyt arviointi päästövaikutuksista, päätulokset ja johtopäätökset 
 • Kokeilijan kokemukset kokeilusta: edistymisen raportointi (väliarviointi), loppuarviointi (kokeilun päättyessä), jälkiarviointi (esim. vuosi kokeilun jälkeen). 

Lisätietoja

Kuva

Heidi Heinonen

Puh. +358 50 323 1327
heidi.heinonen(at)forumvirium.fi

 

Lue myös