Projektiesittely ---

Mission Zero Foodprint

Artikkelikuva: Projektin esittely

Mission Zero Foodprint -hanke kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille. Yhteiskehittämistä ja pilotteja tehdään Uudenmaan ravintolatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Mission Zero Foodprint -hankkeessa pieniä ravintola- ja ruoka-alan toimijoita tuetaan toiminnan muuttamisessa kestävämmäksi ja hiilineutraalimmaksi hankkeen aikana kehitettävien toimintamallien, älykkäiden ratkaisujen ja yhteensopivien digitaalisten palvelujen avulla. Hanke kokoaa yhteen ravintola- ja ruokapalvelualan yrityksiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä laajasti Helsingistä ja Uudeltamaalta kehittämään koko tuotantoprosessia kohti hiilineutraaliutta. Apuna hyödynnetään hankkeessa jatkokehitettäviä digitaalisia ratkaisuja ja palvelumuotoilun avulla hiottuja toimintamalleja. Kestävä toimintamalli tuo myös kilpailuetua. Tavoitteena on samalla lisätä kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta ja ympäristöystävällisyydestä kuluttajan omien valintojen tueksi.

Hankkeen tulokset ja opit

Mission Zero Foodprint -hanke toteutettiin 09/2019-12/2021. Tutustu hankkeen tuloksiin.

Tutustu Ilmastoannos-opas ravintoloille -esitteeseen

Tutustu Ravintolat hiilijalanjäljillä Mission Zero Foodprint -työkirjaan

Uutiset

Ilmastoannos-merkki jää ravintoloiden käyttöön

Ravintolat selvittävät kokeilussa, mistä hiilijalanjälki syntyy.

Mission Zero Foodprint -kokeilut valittu: kolme ratkaisua pienentämään ravintoloiden hiilijalanjälkeä

Blogi: Co-creating Tools and Practices for Zero Foodprint in the Finnish Restaurant Industry

Blogi: Mapping out Restaurants’ Carbon Footprint

Seuraa Mission Zero Foodprint -hanketta Twitterissä, niin saat tietoa hankkeen etenemisestä.

Aromi-lehti kirjoittaa Mission Zero Foodprint -hankkeesta.

Katso myös muut kokeiluista tehdyt videot

Hankkeen tavoitteet

Mission Zero Foodprint -hankkeessa yhteiskehitetään hiilineutraalimpia ruokapalveluita yhdessä ravintola- ja ruokapalveluyritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Päämäärää edistetään neljän tavoitteen avulla:

  1. Kehitetään avoimesti saatavilla oleva resurssiviisas ja hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintamalli ravintola- ja ruokapalveluyrityksille. Asiantuntijoiden ja ruokapalvelualan ammattilaisten kanssa yhdessä kehitettävät ratkaisut ja toimintamallit mahdollistavat pienempienkin yritysten toiminnan ja tuotteiden kehittämisen kestävämpään suuntaan.
  2. Kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja osana toimintamallia. Digitaaliset työkalut, mittarit ja indikaattorit auttavat ohjaamaan ravintoloiden hiilijalanjälkeä. Liiketoiminnan resurssitehokkuuteen tähdätään kestävillä valinnoilla esimerkiksi raaka-ainehankinnoissa, energiaratkaisuissa ja reseptiikassa.
  3. Yritysten hiilineutraaliutta, energiatehokkuutta ja resurssiviisautta tuodaan esille visuaalisesti kuluttajapalveluissa valintojen tueksi. Data ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta vahvistaa yritysten ympäristöystävällistä imagoa.
  4. Lisätään toimijoiden kansainvälistä verkottumista tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä uusien yhteistyömuotojen kehittämiseksi alan toimijoiden kesken.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.
  • Kokonaisbudjetti on noin 529 000 euroa. Hanke kestää lokakuusta 2019 joulukuuhun 2021.
  • Hankkeen koordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki ja toisena toteuttajana Laurea ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on laaja verkosto yhteistyökumppaneita, kuten kummiyritykset Palmia ja Kotipizza Group.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeen koordinaattorina ja vastaa ravintolapalveluita tuottaville yrityksille suunnattujen digitaalisten työkalujen määrittelystä ja kokeiluhausta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Fiksu Kalasatama -hanke tarjoaa kokeilualustan. Laurea ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen ravintola-alan osaamista ja vastaa yhteiskehittämisestä sekä pilotoinnista.

Hyödyt Helsingille

Mission Zero Foodprint edistää Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita tukemalla ravintola- ja ruoka-alan toimijoita kohti kestävää ja hiilineutraalia toimintaa. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja palvelut jäävät aktiiviseen käyttöön ravitsemisalan pk-yrityksille ja tuottavat liiketoiminnallista hyötyä ja samalla tarpeen mukaista tietoa kuluttajille. Samalla mallien aktiivinen käyttö tukee alueiden ja toimijoiden resurssitehokuutta ja energiansäästöjä. Hanke nostaa myös Uudenmaan ja koko Suomen mainetta kestävän ruokakulttuurin kohteena.

Kuva: Helsinki Marketing