Projektiesittely ---

KauKo-hanke: innovaatioista tukea kaupunkilaisten hyvinvointiin

Artikkelikuva: Projektiesittely

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hanke (KauKo-hanke) kehittää kaupunkiympäristöä liikkumiseen kannustavaksi sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi yhdessä alan yritysten kanssa.

Tavoite

Kaupunki, jossa asukkaat ja vierailijat viihtyvät, tarjoaa paikkoja ja keinoja liikkumiseen ja hyvinvointiin. Monessa kaupungissa, kuten Helsingissä ja Espoossa, arjen hyvinvoinnin ja  liikkumisen  edistämistä onkin viime vuosina painotettu strategioissa ja ohjelmissa. 

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeen (KauKo) tavoitteena on yhtäältä löytää uusia, toimivia ratkaisuja kaupungeille ja kaupunkilaisille ja toisaalta rakentaa hyvinvointipalveluihin liittyvää monitoimijaista ekosysteemiä sekä pysyviä käytäntöjä. Tavoitteena on kehittää uusia markkinoita hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyville, innovatiiivisia ratkaisuja toteuttaville yrityksille sekä tukea näiden yritysten kilpailukykyä.  

Kaupunkiympäristöissä kokeillaan hankkeen aikana erilaisia ratkaisuja, jotka innostavat liikkumaan ja tukevat hyvinvointia arjessa. Innovatiiviset ratkaisut voivat olla teknologiapohjaisia, mutta myös tilallisia. Ne voivat esimerkiksi rakentaa kaupunkitilasta elävää ja liikkumaan kannustavaa, hyödyntää modulaarisuutta, kannustaa leikkiin ja viipyilyyn, tukea turvallisia ja viihtyisiä reittejä, tarjota erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita  tai lisätä hyvinvointia luontoon satsaamalla.

Uusia, innovatiivisia ratkaisuja kokeillaan yhdessä asukkaiden ja alueverkostojen kanssa. Kokeiluohjelmat toteutetaan Helsingin osalta kaupunkiuudistusalueilla, joista mukaan on valikoitu Malmi ja Malminkartano. Kaupunkiuudistusalueet ovat kaupunginosia, joiden kehittämiseen Helsinki satsaa lähivuosina. KauKo-hanke jatkaa Fiksu kaupunki -hankkeessa käynnistynyttä kokeilualustatoimintaa näillä alueilla. Lisäksi pilottialueena hyödynnetään Laurean uutta kampusaluetta Espoon Kivenlahdessa.

KauKo-hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin Aluerakentamisen ja Kaupunkiympäristön toimialojen kanssa. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tekee hankkeessa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin tiimin kanssa. KauKo toimii luontevana jatkumona Fiksu kaupunki -hankkeelle, jossa kaupunginosiin on jo luotu toimivaa pohjaa kokeilualustatyölle, tehty yhteistyötä yritysten kanssa ja tuotu Helsinkiin uudenlaisia kaupunkitilan ratkaisuja. 

KauKo-hankkeessa Forum Virium Helsinki vastaa innovatiivisten ratkaisujen kokeilutoimintaan liittyvästä työpaketista ja vetää siihen liittyviä innovaatiosprinttejä, joiden tavoitteena on tarkentaa kokeiluohjelmien teemoja ja ekosysteemin kehitystä. KauKo-hankkeen aikana järjestetään kaksi kokeiluohjelmaa.

Lisäksi Forum Virium Helsinki kehittää ja luo kansainvälisiä verkostoja ja uutta yhteistyötä hankkeen teemojen ympärille.

Hyödyt Helsingille

Pääkaupunkiseudun kaupunkien strategioissa ja suunnitelmissa on viime vuosina painotettu kaupunkilaisten hyvinvointia ja liikkumista. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia ja uusia ideoita: hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita joille kehittyvät kaupunginosat tarjoavat toimivia kokeilualustoja. 

Yritykset ovat kaivanneet enemmän aidoissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvia kokeilumahdollisuuksia ja tiiviimpää yhteistyötä kaupunkien kanssa. KauKo-hanke vastaa yritysten toiveisiin mahdollistamalla kaupunkiympäristöjen hyödyntämisen alan tuotteiden testaus- ja kehitysalustana. Kokeiluohjelmat ovat yksi väylä, jonka kautta kaupunki saa uusia ratkaisuehdotuksia ja yritykset käytännön kokemuksia. 

Ydintavoitteena ja hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksena on vahvistaa koko pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja elinvoimaa kehittämällä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -kokeilualustamalli. Malli jää käyttöön vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Vastuullisuus

Kauko-hanke huomioi vastuullisuuden monesta näkökulmasta. Rakennettuun ympäristöön kehitettävät ratkaisut ovat linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. 

Lisäksi hanke voi vaikuttaa myönteisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisuuteen ottamalla huomioon erilaisten ihmisryhmien tarpeet.

Kuvat: Maija Astikainen

Kaksi poikaa rullalautailee.