Haemme kokeiluun: matkailuyritysten liiketoiminnan kasvua tukevia, dataa hyödyntäviä ratkaisumalleja

Artikkelikuva: Haemme kokeiluun: matkailuyritysten liiketoiminnan kasvua tukevia, dataa hyödyntäviä ratkaisumalleja

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen kokeiluhaulla etsitään matkailuyritysten liiketoiminnan kasvua tukevia, dataa hyödyntäviä ratkaisumalleja kokeiltavaksi matkailuyritysten kanssa.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeella tuetaan matkailualan yritysten toipumista pandemiasta ja vahvistetaan kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Forum Virium Helsingin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa muun muassa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön.

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021–2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Mitä haemme?

Kokeiluhaulla haetaan matkailuyritysten tiedolla johtamista ja palveluita tukevia, dataa hyödyntäviä teknisiä ratkaisuja testattavaksi Helsingin, Espoon ja Turun seudun matkailuyritysten kanssa. Ratkaisu voi hyödyntää mm. yritysten omasta toiminnasta, asiakkaista tai matkailun ekosysteemistä saatavaa dataa, ja tehdä siitä matkailuyritysten liiketoimintaa kehittäviä työkaluja tai palveluja.

Tuomaristo arvioi ja valitsee arviointikriteerien mukaisesti korkeintaan kolme ratkaisua kokeiltavaksi hintana 15 000 euroa (alv 0%) per kokeilu. Kokeiluhakuun voi osallistua jättämällä tarjouksen 28.2.2023 klo 14.00 mennessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille osallistujille viikolla 11, 2023.

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöön, eli hankintailmoitukseen.

Tarjoukselta vaadimme:

 • selkeän esittelyn teknisestä ratkaisumallista sekä
 • kokeilusuunnitelman.

Tutustuthan tarkasti hankintailmoitukseemme, josta näet tarkemmat vaatimukset ja tiedot.

Aikataulu

 • 30.1.2023 kokeiluhaku aukeaa.
 • 7.2.2023 klo 10-11 järjestetään infotilaisuus (Teamsissä), jossa voi kysyä tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä. Infotilaisuuteen tulee ilmoittautua erikseen.
 • 28.2.2023 klo 14.00 tarjousten jättöaika sulkeutuu.
 • Viikolla 11 (2023) kokeiluun valitut voittajat julkaistaan.
 • Kokeilut aloitetaan matkailuyritysten kanssa mahdollisuuksien mukaan huhtikuussa 2023 ja ne päättyvät viimeistään 6.8.2023. Kokeilun suositeltu kesto on n. 14-16 viikkoa.

Arviointimenettely

Tarjousajan päättymisen jälkeen tuomaristo valitsee parhaimmat tarjoukset (max 3) arviointikriteerien perusteella tehtävän pisteytyksen mukaan. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta.

Tarjoukset arvioidaan seuraavien laadullisten arviointikriteerien perusteella noudattaen mainittuja painoarvoja:

 1. uutuusarvo ja innovatiivisuus (30 %)
 2. toteutuskelpoisuus (30 %)
 3. vaikutukset ja vaikuttavuus (40 %).

Tarkemmat arviointikriteerit löytyy tarjouspyynnöstä. Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 1-10 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 100 pistettä.

Hankinnat

Kokeiluhaussa hankitaan korkeintaan kolme (3) ratkaisua kokeiltavaksi. Kokonaisbudjetti on yhteensä enintään 45 000 euroa (alv 0%). Yhden kokeilun enimmäiskustannus (=kattohinta) on 15 000 euroa (alv 0 %).

Jätä tarjous

Tarjous jätetään vastaamalla tähän lomakkeeseen, ja liittämällä varsinainen tarjous liitetiedostoihin. Tarjouksen lisäksi muita liitteitä saa olla korkeintaan kolme (3) kappaletta.

Jätä tarjous 28.2.2023 klo 14.00 mennessä. 

Q&A

Tänne tullaan päivittämään infotilaisuudessa ja sähköpostitse saadut kysymykset ja niiden vastaukset.

Kuinka valmis palvelu/tuote täytyy olla?

Ratkaisu voi olla jo valmis palvelu/tuote kokeiltavaksi tai vaatia vielä pientä kehitystyötä (max 5 viikkoa valinnan jälkeen) ennen virallista kokeiluvaihetta. Täydellisen valmis palvelu/tuote ei tarvitse olla, mutta kokeilusuunnitelmassa tulee osata perustella, miksi se kannattaisi ottaa kokeiluun tässä vaiheessa; mitä kokeilulla halutaan saavuttaa, mitä kokeilusta opitaan, mikä haaste kokeilulla halutaan ratkaista. Kokeilun vaikutukset ja vaikuttavuus on perusteltava hyvin.

Onko sopimusehdoista tarkempia tietoja? Mitä Forum Viriumin sopimus kattaa?

Sopimuksen ehdot käydään tarkemmin läpi valitun tarjoajan kanssa kokeiluhaun ja valinnan jälkeen. Sopimus sisältää mm. seuraavat kohdat:

 • Sopijapuolet
 • Sopimuksen sisältö
 • Sopimuksen mukainen Kokeilu
 • Sopimuskausi
 • Alihankkijat
 • Kokeilun hinta
 • Palkkion jakautuminen ja Kokeilun laskutus
 • Immateriaalioikeudet
 • Vahingonkorvaus ja Kokeilun Toteuttajan vakuutukset
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Erimielisyydet
 • Vakuutus pakotteisiin liittyen
 • Sopimuksen purkaminen 
 • Sopimuksen voimassaolo

Tarjouspyynnössä on kuvattu seuraavasti Oikeudet-kohdassa:

Tarjouspyynnöllä hankitaan kokeilu palveluna, ei materiaalia tai laitteistoja.

Kokeilun toteutuksen osana voi olla laitteita tai muuta kalustoa. Näin ollen, ellei

erikseen toisin sovita, kokeilusta syntyneet tulokset, opit ja johtopäätökset ovat

tarjoajan omaisuutta. Forum Virium Helsinki Oy:llä on oikeus vapaasti hyödyntää

kokeilusta syntyneitä tuloksia, oppeja ja johtopäätöksiä Forum Virium Helsinki

Oy:n toiminnassa ja tulevissa projekteissa.

Kokeilu ei vaikuta Forum Virium Helsinki Oy:n eikä tarjoajan olemassa oleviin

immateriaalioikeuksiin.

Forum Virium Helsinki Oy:llä on vapaa ja jatkuva oikeus käyttää, kopioida,

muokata, luovuttaa edelleen ja julkaista kokeilussa tuotettua dataa ilman tarjoajan

erillistä lupaa, mihin tahansa käyttötarkoituksiin. Tämä data käsittää kokeilun

aikana kerätyn raakadatan, kokeilun lopussa luovutetun aineiston, mahdollisen

avattavista rajapinnoista Forum Virium Helsinki Oy:n toimesta noudettavan ja

tuottaman datan sekä muun mahdollisen kokeilussa tuotetun datan ja aineiston.

Tarjoaja ei vastaa mistään tällaisen datan virheistä, laadusta tai sen johdannaisista

tai näiden mahdollisista vaikutuksista.

Forum Virium Helsingillä ja muilla Kestävää nostetta matkailuyrityksiin:

Etelä-Suomi -hankkeen osahanketoteuttajilla on oikeus viestiä kokeilusta ja sen

tuloksista mm. hankkeen julkaisuissa.

Lisäksi tarjoajan tulee täyttää soveltuvuuden ehdot, jotka on esitetty kokeiluhakulomakkeella. Kun tarjoaja jättää tarjouksen, samalla hän vakuuttaa lomakkeella, että kaikki esitetyt ehdot täyttyvät (soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset, soveltuvuutta koskevat lisäselvitykset, pakotteiden noudattaminen).

Miten Forum Virium hallitsee tietoturvan ja mahdolliset liikesalaisuudet mm. raakadatan osalta?

Tarjoajan tulee merkitä mahdolliset liikesalaisuudet tarjoukseen. Tarjoaja vastaa aineistojen tietoturvallisesta toimittamisesta (sopii etukäteen turvallisen tavan jakaa materiaalit hankkeelle/Forum Virium Helsingille). Forum Virium Helsinki vastaa hallussamme (järjestelmissä) olevasta datasta/raakadatasta, mikäli sellaista on meille toimitettu. Huolehdimme aina tarkasti tietoturvasta.

Forum Virium Helsingin tietoturvaa ja järjestelmiä on kuvattu tarkemmin täällä: https://fvh.io/datasec.

Järjestävätkö hankkeen muut kumppanit vastaavat kokeilut eri aiheista ja teemoista? Onko aikataulu tiedossa?

Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita vastaavia kokeiluja hankekumppaneilta. Mikäli sellaisia tulisi, niistä tiedotetaan aina kestavaanostetta.fi -hankesivuilla.

Voiko mahdollisten osallistuvien yritysten kanssa tehdä standardi käyttösopimuksen erikseen?

Valittu tarjoaja voi mahdollisuuksien mukaan laatia sopimuksen Kestävää nostetta -hankkeessa toteutettavaa kokeilua varten myös kokeiluun osallistuvien matkailuyritysten kanssa, mikäli on tarvetta sopia esim. salassa pidettävistä asioista, yms. Sopimuksella ei saa kuitenkaan pyytää rahaa. 

Forum Virium Helsinki solmii aina kokeiluun valitun tarjoajan kanssa sopimuksen.

Can we apply and prepare tender documentation in English?

As we have mentioned in the call for tender document (in HILMA), the language of the tender is Finnish. We do not translate the material separately into Finnish. The tender must be submitted in Finnish.

Kokeiluhaun ja tarjousten kielenä on suomi.


Artikkelin kuva: Nicole Bittger, Helsinki Partners

Lisätietoa

Lue myös