Projektiesittely ---

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke tuki yritysten elpymistä ja vahvisti kilpailukykyä

Artikkelikuva: Projektiesittely

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeella tuettiin matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitettiin yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioitiin eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa. 

Hankkeen tavoitteet

Hanke muodostui neljästä osahankkeesta, jotka tukevat toisiaan. Kaikki toimenpiteet kohdistuvat koko hankealueelle. Helsingin osahankkeessa kehitettiin tiedolla johtamisen digitaalisia toimintamalleja sekä kestävää ja hiilineutraalia matkailua. Espoon osahankkeessa edistettiin matkailun inklusiivisuutta sekä kyberturvallisuutta.

Turun osahankkeessa keskityttiin uusien tuotteiden kehittämiseen Suomen luontaisten vahvuuksien päälle. Niitä ovata muun muassa puhtaus, turvallisuus ja väljyys. Lisäksi kehitettiin matkailun turvallisuutta. 

Forum Viriumin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa kokeiltiin uusia datan käyttömuotoja ja niitä tuotiin matkailuyritysten käyttöön.

Hankkeessa painotettiin yritysten kanssa yhdessä tehtävää kehittämistä ja tuotteistamista sekä uusien tuotteiden kansainvälisille markkinoille vientiä hyödyntäen dataa ja uusia digitaalisia myyntikanavia.

Hankkeessa tuotettuja oppaita:  

Kesto, rahoittajat, budjetti ja partnerit

  • Hanke toteutettiin ajankohtana: 1.8.2021–31.10.2023.
  • Hanke sai rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen rahoitus kokonaisuudessaan oli 1 469 948 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 399 948 €.
  • Hankkeen toteuttivat Helsingin kaupunki (koordinaattori), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Forum Virium Helsingin rooli

Tiedolla johtamisen ydinhaasteita ovat relevantin datan löytäminen, käyttöönotto ja muuttaminen käyttökelpoiseksi tiedoksi. Lisäksi matkailualan yrityksillä on todettu puutteita datan käytön mahdollisuuksien ja hyödyntämisen ymmärryksessä. Forum Virium Helsingin osahanke pyrki vastaamaan tähän tarpeeseen:
-kokoamalla tietoa soveltuvista datalähteistä ja erityisesti niiden käyttökelpoisuudesta
-lisäämällä kohderyhmän ymmärrystä mahdollisuuksista sekä
-pilotoimalla käytännössä esimerkinomaisesti ratkaisuja valittuihin liiketoimintahaasteisiin.

Hyödyt Helsingille ja Suomelle

Hanke vastasi hyvin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueellisiin selviytymissuunnitelmien tavoitteisiin muun muassa tukemalla yritysten kestävää uudistumista. Hanke oli myös linjassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä Itämeri-strategian kanssa.

Hanke tuki mukana olevien kaupunkien kaupunkistrategioita. Lisäksi hanke oli TEM:in matkailun tiekartan sekä Visit Finlandin strategian mukainen. Hanke oli myös linjassa Valtiovarainministeriön “Suomen kestävän kasvun ohjelma” -kokonaisuuden kanssa.

Yhtenäiset ja skaalattavissa olevat matkailun tiedolla johtamisen toimintamallit ja työkalut edesauttavat Suomen matkailun kilpailukyvyn kehittymistä ja johtamista koronakriisin selviytymisvaiheessa sekä matkailun elpyessä. Forum Virium Helsinki tuki tätä kokonaisuutta kartoittamalla, mallintamalla ja testaamalla tarvittavia teknisiä ja replikoitavia ratkaisuja sekä tuottamalla niihin liittyviä ohjeistuksia.

Forum Virium Helsingin osahankkeessa pureuduttiin datan ja liiketoiminnan yhteyteen matkailusektorilla, mikä tuottaa merkittävän lisäarvon kokonaisvaltaiseen matkailun tiedolla johtamisen teemaan.

Tutustu hankkeen nettisivuihin!