Projektiesittely ---

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke tukee yritysten elpymistä ja vahvistaa kilpailukykyä

Artikkelikuva: Projektiesittely

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeella tuetaan matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Hankkeen tavoitteet

Hanke muodostuu neljästä osahankkeesta, jotka tukevat toisiaan. Kaikki toimenpiteet kohdistuvat koko hankealueelle. Helsingin osahankkeessa kehitetään tiedolla johtamisen digitaalisia toimintamalleja sekä kehitetään kestävää ja hiilineutraalia matkailua. Espoon osahankkeessa edistetään matkailun inklusiivisuutta sekä kyberturvallisuutta.

Turun osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen Suomen luontaisten vahvuuksien (joita ovat mm. puhtaus, turvallisuus ja väljyys) päälle. Lisäksi kehitetään matkailun turvallisuutta. Forum Viriumin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön.

Hankkeessa painotetaan yritysten kanssa yhdessä tehtävää kehittämistä ja tuotteistamista sekä uusien tuotteiden kansainvälisille markkinoille vientiä hyödyntäen dataa ja uusia digitaalisia myyntikanavia.

Kesto, rahoittajat, budjetti ja partnerit

  • Hanke toteutetaan ajankohtana: 1.8.2021–31.10.2023.
  • Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen rahoitus kokonaisuudessaan on 1 469 948 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 399 948 €.
  • Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinaattori), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Forum Virium Helsingin rooli

Tiedolla johtamisen ydinhaasteita ovat relevantin datan löytäminen, käyttöönotto ja muuttaminen käyttökelpoiseksi tiedoksi. Lisäksi matkailualan yrityksillä on todettu puutteita datan käytön mahdollisuuksien ja hyödyntämisen ymmärryksessä. Forum Virium Helsingin osahanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen
-kokoamalla tietoa soveltuvista datalähteistä ja erityisesti niiden käyttökelpoisuudesta
-lisäämällä kohderyhmän ymmärrystä mahdollisuuksista sekä
-pilotoimalla käytännössä esimerkinomaisesti ratkaisuja valittuihin liiketoimintahaasteisiin.

Hyödyt Helsingille ja Suomelle

Hanke vastaa hyvin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueellisiin selviytymissuunnitelmien tavoitteisiin mm. tukemalla yritysten kestävää uudistumista. Hanke on myös linjassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä Itämeri-strategian kanssa.

Hanke tukee myös mukana olevien kaupunkien kaupunkistrategioita. Lisäksi hanke on TEM:in matkailun tiekartan sekä Visit Finlandin strategian mukainen. Hanke on myös linjassa Valtiovarainministeriön “Suomen kestävän kasvun ohjelma” -kokonaisuuden kanssa.

Yhtenäiset ja skaalattavissa olevat matkailun tiedolla johtamisen toimintamallit ja työkalut edesauttavat Suomen matkailun kilpailukyvyn kehittymistä ja johtamista koronakriisin selviytymisvaiheessa sekä matkailun elpyessä. Forum Virium Helsinki tukee tätä kokonaisuutta kartoittamalla, mallintamalla ja testaamalla tarvittavia teknisiä ja replikoitavia ratkaisuja sekä tuottamalla niihin liittyviä ohjeistuksia.

Forum Virium Helsingin osahankkeessa pureudutaan datan ja liiketoiminnan yhteyteen matkailusektorilla, mikä tuottaa merkittävän lisäarvon kokonaisvaltaiseen matkailun tiedolla johtamisen teemaan.

Tutustu hankkeen nettisivuihin!