Uusia käytäntöjä julkisiin hankintoihin

Culminatumin Innovatiiviset julkiset hankinnat -kehitysohjelman avulla edistetään uudenlaisten käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönottoa kuntien palveluhankinnoissa.

Forum Virium Helsinki on ohjelmassa mukana esikaupallisten hankintojen osa-alueella.

− Innovaatio julkisissa hankinnoissa ei tarkoita teknisiä vippaskonsteja vaan sitä, että markkinoiden tarjonta saataisiin paremmin vastaamaan kysyntää. Tavoitteena on luoda kansalaisille korkealuokkaisia palveluita, joissa on otettu huomioon palvelujen loppukäyttäjä. Hankintamenettelyssä kriteerinä ei saa olla vain halvempi hinta, koska paremmin mietityn hankintaprosessin ja uudenlaisten toimintamallien avulla voidaan parantaa myös palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta sekä antaa uudenlaista potkua markkinoiden kehittymiselle. Sitä kautta edistetään uusien työpaikkojen syntymistä ja globaalia kilpailukykyä, sanoo Culminatum Innovation Oy:n ohjelmajohtaja Suvi Kemppainen.

Parhaille yrityksille menestystä

Kilpailutuksella on pitkät perinteet esimerkiksi rakennusalalla, koska suurin osa työstä on siellä aina ostettu markkinoilta. Sosiaali- ja terveysalalla sen sijaan valtaosa palveluista tuotetaan kunnan omana työnä, ja markkinoilta ostaminen on uudempi asia.

− Kunnat ovat avainasemassa mutta hankintapuoli kunnissa on aliresurssoitu, joten kuntien toimintakulttuurin kehittämisessä piilee sekä mahdollisuus että haaste. Todellinen muutos tapahtuu vain tekemisen kautta. Kun julkisia hankintoja tehdään kilpailullisen menettelyn kautta, palveluiden ostajien tulisi opetella tekemään asioita siten, että parhaat yritykset menestyisivät, Kemppainen tähdentää.

Mukana pääkaupunkiseudun kuntia ja Uudenmaan liitto

Kemppainen vetää vuonna 2008 alkanutta Innovatiiviset julkiset hankinnat kehitysohjelmaa, joka on Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Uudenmaan liiton yhteinen. Sen tarkoituksena on edistää innovatiivisten ratkaisujen syntymistä julkisen sektorin palvelutuotannossa ja uudistaa julkisissa palveluhankinnoissa sovellettavia käytäntöjä hallinto- ja kuntarajat ylittäen. Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkisten hankintojen roolia kysyntälähtöisten innovaatioiden edistäjänä.

Markkinat kasvuun julkisilla hankinnoilla

− Lisäksi Culminatum Innovation on partnerina kahdessa EU-hankkeessa. Toinen niistä on EU:n kilpailukyky- ja innovaatiopuiteohjelmaan (Competitiveness and Innovation Framework Programme) liittyvä edelläkävijämarkkina-aloite, joka alkoi lokakuun alussa. Aloitteessa satsataan kuuteen eri markkina-alueeseen – muun muassa kestävään rakentamiseen ja uusiutuvaan energiaan – jotta EU:sta tulisi maailman johtava markkina, ja jotta julkiset hankinnat vetäisivät markkinat kasvuun. Culminatum Innovation on yhtenä partnerina kestävän rakentamisen julkishankintaverkostoa toteuttavassa konsortiossa, jossa Suomesta on mukana myös Motiva Oy, Kemppainen kertoo.

Esikaupallinen hankinta siloittaa tietä varsinaiselle hankinnalle

Toinen EU-hanke on esikaupallisten hankintojen (pre-commercial procurement, PCP) edistämisen verkosto, jonka teemoja ovat eHealth eli terveydenhuoltoa tukeva tietotekniikka sekä sähköiset ratkaisut energian säästämiseksi. Tässä hankkeessa Culminatum Innovation on koordinaattorina. Forum Virium Helsingin roolina on tiedonjako verkostoissa.

− Esikaupallinen hankinta tarkoittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyön tekemistä yritysten kanssa tilanteessa, jossa markkinoilla ei vielä ole ratkaisuja johonkin ongelmaan, jonka toteutus tulee ajankohtaiseksi muutaman vuoden kuluttua. Silloin julkinen ostaja voi ostaa palvelutuotteen kehitykseen tarvittavan T&K-toiminnan yrityksiltä, ja julkinen hankintaprosessi käynnistetään vasta tämän vaiheen jälkeen. Keskeinen osa esikaupallisia hankkeita on, että immateriaaliset oikeudet jäävät palvelutuotteen kehittäneelle yritykselle, Kemppainen selittää.

Tieto- ja viestintäteknologian hyväksikäyttö sekä energia-alalla että terveydenhuollossa on Kemppaisen mukaan suuri haaste tulevaisuudessa.

Joustavuutta hankintoihin

Kemppaisen mukaan usein käy niin, että vaikka sosiaali- ja terveyspalveluissa haluttaisiin ostaa palveluita, kilpailua ei ole tarpeeksi, se ei toimi tai markkinat eivät ole riittävästi kehittyneet. Tällöin lisää joustavuutta hankintoihin voidaan saada käyttämällä kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa ongelmanratkaisua hiotaan yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Muussa tapauksessa palveluntarjoajat eivät voi tarjota muuta kuin mitä tarjouspyynnössä edellytetään, vaikka parempiakin vaihtoehtoja olisi olemassa.

Vantaan pilottiprojekti

Ohjelman ensimmäinen pilottiprojekti käynnistyi Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa, jossa valmistellaan uudenlaisen, asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittämistä ja toimivien markkinoiden luomista vaikeavammaisten palveluasumiseen. Tämän alan ostoja ei ole aiemmin kilpailutettu pääkaupunkiseudulla.

− Vantaalta saadut kokemukset osoittavat, että uudenlaisten hankintamenetelmien kehittäminen vaatii paljon aikaa. Kunnilla täytyy olla resurssit työläämpiin prosesseihin, mutta ne ovat investointi tulevaan ja on tärkeää, että kuntien johto sitoutuu asiaan, Kemppainen korostaa. Vantaan kaupunki haki pilottiprojektiin lisärahoitusta Tekesiltä, jonka uuden Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitustyökalun avulla kunnat voivat saada rahoitusta ulkopuolisten palveluiden ostamiseen.

Seminaareja ja tiedon levittämistä

Kehitysohjelman puitteissa on järjestetty innostusseminaareja, ja jos rahoitus järjestyy, suunnitelmissa on Kemppaisen mukaan myös julkisiin hankintoihin liittyvän EU-tasoisen tietopalveluportaalin perustaminen. Portaali toimisi samalla keskustelufoorumina ja pilottiprojektien esittelypaikkana, ja sitä täydentäisivät vuotuiset verkostotapaamiset.

− Uskon, että tiedon saaminen innovatiivisista hankinnoista ja hyviksi todetuista käytännöistä hyödyttäisi kuntia. Suomessa on hajanainen kuntarakenne, ja jokaisen kunnan täytyy tuottaa samat lakisääteiset palvelut ja täyttää hankintalain vaatimukset palvelujen ostossa. Jotta pyörää ei tarvitsisi joka kerran keksiä uudelleen jokaisessa kunnassa, olisi hyvä voida jakaa menestyksiä ja oppia myös virheistä, hän kiteyttää.

 

Teksti: Leena Koskenlaakso

Lue myös