Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä ympäristössä: Jätkäsaari, Pakila ja Mäkelänkatu–Kumpulankatu (Vallila). Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen. 

HOPE (Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hanke kehittää yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä AQ 2.0. Uuden indeksin tarkoituksena on huomioida entistä useampia muuttujia, joilla saadaan tarkempaa tietoa todellisesta ilmanlaadusta.

Euroopan unionin Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelma tarjoaa resursseja uusien ja vielä todistamattomien urbaaneihin haasteisiin vastaavien ratkaisujen testaamiseksi.

Hankkeessa ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että joukkoistetuilla ilmanlaatusensoreilla, joiden avulla voidaan rakentaa tarkka kuva ilmanlaadusta. Tavoitteena on tiivistää ilmanlaatuun ja terveyteen liittyvät keskeiset suureet mahdollisimman selkeästi ja tarkasti sekä löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia.

Yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa

Ilmanlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun kartoitus tuottaa myös siihen vaikuttavien syiden tutkimukseen arvokasta tietoa sekä löytää ilmanlaadun parantamiseen sopivia toimenpiteitä yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Forum Virium Helsingin osuus projektista on järjestää useita tapahtumia ja työpajoja projektin vaiheiden mukaan käyttäjien rekrytoinnista aina uusien ratkaisuiden käyttöön ottoon. Hankkeen alussa perehdymme kannettavien ilmanlaatusensoreiden käyttöönottoon kolmella eri asuinalueella Helsingissä. Uusien ilmanlaatua parantavien ratkaisujen implementointi kansalaisten kanssa on myös osa Forum Viriumin tulevaa toimintaa.

”HOPE-hanke on erinomainen esimerkki siitä kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla hanke osoittaa kuinka tietoa voidaan hyödyntää laadukkaampien, yksittäiselle käyttäjälle räätälöityjen palveluiden tuottamisessa.”

-Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsingin kaupunki

Haaste

Laadukkaan ja reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon puute. Tällaisella tiedolla voitaisiin määrittää täsmällisiä toimenpiteitä ja paikallistaa tiettyjä ilmansaasteiden keskittymiä.

Ehdotettu ratkaisu

Ratkaisuksi ehdotetaan täsmällisen, paikallisen ilmanlaatutiedon ja yksilöiden ja yhteisöjen toimenpiteiden välisen palautekehän luomista yhteiskehittämisen ja osallistuvan budjetoinnin avulla.

Toivotut tulokset

Hankkeen pääasiallinen tulos on hankkeen puitteissa kehitetty ja hyväksytty HOPE-malli, jonka avulla asukkaat pystytään voimaannuttamaan, niin että he ymmärtävät ilmanlaatua ja pystyvät vaikuttamaan siihen, mikä johtaa elämänlaadun paranemiseen.

Kumppanit:

 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin yliopisto – korkeakoulu ja tutkimuslaitos
 • Vaisala Oy – yksityisyritys
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut – alueellinen viranomainen
 • Ilmatieteen laitos – kansallinen viranomainen
 • Useless Company Oy – PK-yritys
 • Forum Virium Helsinki – innovaatioyhtiö

UIA:n HOPE-hankkeen tärkeimmät merkkipaalut:

 • elokuu 2019: aluesuunnittelu valmis
 • joulukuu 2019: toimenpiteet luetteloitu
 • huhtikuu 2020: ensimmäinen toimenpide valittu ja toteutettu
 • helmikuu 2021: elinikämallin ensimmäinen versio valmis
 • marraskuu 2021: ilmanlaatua mittaava AQ 2.0 -indeksi kehitetty

FVH:n toimet UIA:n HOPE-hankkeessa vuosina 2019–2021:

 • käyttäjien rekrytointikampanja
 • valmennussessiot/-työpajat
 • innovointikilpailun yhteissuunnittelun työpajat
 • uusien ratkaisujen innovointikilpailu
 • uusia alueellisia ratkaisuja
 • osallistavan budjetoinnin läpivienti
 • työpajoja kansalaisille
 • keinojen yhteistä arviointia käsitteleviä työpajoja
 • profiilien varmentamista käsitteleviä työpajoja käyttäjille
 • kolme yleisötapahtumaa kansalaisille

Hanke numeroina:

 • 21 000 asukasta ja yli 6 000 työntekijää altistuu ilmanlaadulle Jätkäsaaren alueella.
 • 8 miljoonaa matkustajaa ja matkailijaa käyttää Jätkäsaaren Länsisatamaa vuosittain. He saapuvat alueelle heti astuttuaan ulos lautasta, ja HOPE-hankkeen aikaansaamat ilmanlaatua parantavat ratkaisut vaikuttavat heihin välittömästi.
 • 90 % eurooppalaisten kaupunkien asukkaista altistuu terveydelle haitallisiksi määriteltyjä pitoisuuksia korkeammille ilmansaastepitoisuuksille.
 • 4 561 260,28 euron kokonaisbudjetti on myönnetty EAKR-rahastosta.

HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Ville Nousiainen

Projektisuunnittelija


#alyliikenne #perilleasti
puh. +358 40 646 4442
ville.nousiainen(a)forumvirium.fi