Projektiesittely ---

UIA HOPE – Parempi ilmanlaatu datalla

Artikkelikuva: Projektiesittely

HOPE-hankkeessa kehitettiin kaupunkilaisille reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. Ilmanlaatua seurattiin kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä kaupunkiympäristössä Jätkäsaaressa, Pakilassa ja Vallilassa.

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE oli Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jossa kehitettiin uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla.

Ilmanlaatua mitattiin sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla.  Hankkeessa etsittiin ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otettiin käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttivat parhaimpien keinojen valintaan.

Helsingissä kehitettiin kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurattiin kolmessa erityyppisessä ympäristössä Jätkäsaaressa, Pakilassa ja Vallilassa (Mäkelänkatu–Kumpulankatu). 

Kumppanit, kesto ja rahoitus

Yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa

Asukkaat olivat mukana ilmanlaadun mittaamisen lisäksi osallistuvan budjetoinnin kokeilussa. Tarkoituksena oli seurata ilmanlaatua parantavia yksilötason tekoja. Asukkaat saivat myös äänestää erillisellä mobiilisovelluksella haluamiaan ilmanlaadun parannustoimenpiteitä.

Äänestystulosten pohjalta kaupunki toteutti ilmanlaadun parannustoimenpiteitä. Tärkeänä osana hankkeessa kokeiltiin joukkoistettua mittaamista, joka tarkoitti käytännössä ilmanlaatumittalaitteiden jakamista kohdealueen asukkaille sekä tiedon keräämistä jatkotoimia varten.

Suuri määrä helsinkiläisiä kiiinnostui tästä ilmanlaatudatan keräämisestä ja liittyi hanketta varten perustettuhin ilmanlaatujoukkoihin.

Kannettavien mittalaitteiden avulla saatiin vertailutietoa edullisten mittalaitteiden soveltuvuudesta täydentävinä tietolähteinä kiinteisiin mittalaitteisiin. Ilmanlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun kartoitus tuotti arvokasta tietoa myös ilmanlaadun vaihtelun syistä.

Innovaatiokilpailuja yrityksille

Forum Virium toteutti hankkeessa kaksi innovaatiokilpailua, joissa haettiin innovaatioita yrityksiltä kokeiltavaksi aidossa ympäristössä. Kilpailussa hyödynnettiin hankkeen aikana kerättyä mittausdataa, asukkaiden ja yritysten ideoita sekä Helsingin alueella saatavissa olevaa avointa dataa. Kokeiluja oli kaiken kaikkiaan 10 kappaletta. Kokeiluissa datan hyödyntämisen lisäksi testattin uusia tapoja mitata ilmanlaatua, pelillistämistä ja etsittiin uusia keinoja tuoda asukkaat tietoisiksi ilmanlaadun vaikutuksista.

UIA HOPE

Hankkeen keskeiset tulokset

”HOPE-hanke oli erinomainen esimerkki siitä kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla hanke osoitti kuinka tietoa voidaan hyödyntää laadukkaampien, yksittäiselle käyttäjälle räätälöityjen palveluiden tuottamisessa.”

-Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsingin kaupunki

Lisätietoa

HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone

Ilmanlaatu.eu