Tarjoa ratkaisua: drone-as-a-service-pilotointiohjelman kokeiluhaku – dronet ensihoidon tukena

Artikkelikuva: Tarjoa ratkaisua: drone-as-a-service-pilotointiohjelman kokeiluhaku – dronet ensihoidon tukena

Etsimme ratkaisua haasteeseen, jossa automaattinen sydäniskuri kuljetetaan potilaalle ilmateitse kuvitteellisessa hätätilanteessa. Tarjouskilpailu on auki 20.6.2021 saakka.

Miehittämättömän ilmailun nopea kasvu voi muuttaa merkittävästi kaupunkien ja organisaatioiden logistiikkaa, myös terveydenhuollossa. Uusin teknologia on tuonut mahdollisuuden kehittää myös ilmateitse tapahtuvia tukitoimintoja, jotka parhaimmillaan nopeuttavat potilaan hoidon aloitusta ja parantavat hätätilapotilaan selviytymisennustetta. Kansainvälisissä tutkimuksissa on esimerkiksi pystytty osoittamaan, että sydäniskurin toimittaminen ilmateitse dronen avulla voi nopeuttaa merkittävästi henkeä pelastavien toimenpiteiden aloittamista.

Forum Virium Helsinki aloittaa syksyllä 2021 pilotointijakson dronejen käytöstä ensihoidossa. Pilotointi on osa EAKR-rahoitteista Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta ja vastaa osaltaan tavoitteeseen vähentää polttomoottorikäyttöistä kaupunkiliikennettä parantamalla muita liikennemuotoja energiatehokkaampien dronejen liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke vahvistaa ja lisää kiinnostusta dronepalvelujen laajempiin käyttömahdollisuuksiin.

Tarjouspyynnön kohde

Hankinnan kohteena ovat drone-as-a-service-kokeilut, jotka edistävät ensihoitoa tukevia miehittämättömän ilmailun ratkaisuja.

Etsimme ratkaisua haasteeseen, jossa kuvitteellisessa hätätilanteessa automaattinen sydäniskuri kuljetetaan potilaalle ilmateitse paikkaan, jossa sydäniskuria ei ole ja minne on vaikeaa tai hidasta päästä. Tällä pilotilla haluamme selvittää, voisiko drone nopeuttaa avun saamista perille hätätilanteessa.

Dronen tulee lentää kohteesta A kohteeseen B niin, että se kuljettaa mukanaan AED-defibrillaattoria ja laskee sen turvallisesti potilaan ja häntä auttavan ihmisen luo. Mahdollinen reitti voi olla esimerkiksi Suomenlinnasta Vallisaareen tai Vasikkasaareen. Tarjoaja voi esittää ehdotuksen tarkasta reitistä tarjouksessaan, mutta Forum Virium Helsinki varaa itselleen oikeuden päättää lopullisen reitin tai reitit. Lista rekisteröidyistä defibrillaattoreista löytyy osoitteesta www.defi.fi. Esimerkki kokeiluun sopivasta defibrillaatorista löytyy täältä.

Kokeilun avulla tavoitellaan kokonaiskuvaa defibrillaattorien kuljettamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista kaupunkiympäristössä.

Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen

Forum Virium Helsinki etsii tällä avoimella tarjouspyynnöllä yhtä tai useampaa dronepilottia, joka vastaa edellä kuvattuun ensihoidolliseen tilanteeseen.

Kokeilu toteutetaan palvelukokeiluna ja sen hinta on maksimissaan 15 000 € (alv. 0%). Tarjouskilpailussa voidaan valita yksi tai useampi palveluntarjoaja.

Osa kokeilun hinnasta (enintään 20 %) koostuu raportista, jossa kuvataan, miten automaattisia sydäniskureita kuljettavat dronelennot olisi mahdollista integroida osaksi terveydenhuollon logistiikkaa tai hätäkeskusjärjestelmää. Tarjouksessa voi olla myös kuvattuna simulaatiotilanne tai osana palvelua voidaan esittää ratkaisu, jolla potilasta auttavaa henkilöä neuvotaan defibrillaattorin käytössä esimerkiksi videoyhteyden kautta.

Tarjouksessa tulee kuvata palvelun sisältö, ilmoittaa kokeilun kokonaishinta, ja mistä kustannukset muodostuvat sekä millä välineistöllä kokeilu aiotaan toteuttaa. Forum Virium Helsinki ei sitoudu maksamaan tarjouksen ulkopuolisia kuluja tai kustannuksia (esim. majoitus tai matkakulut). Palveluntarjoaja toteuttaa kokeilun kaikki vaiheet ja vastaa sen toteutuksesta, kustannuksista, vakuutuksista sekä lupa-asioista. Kokeiluun valikoitu toimija vastaa itselleen ja muille mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden korvaamisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että kokeilua koskevassa hankintasopimuksessa sovittu palvelun hinta kattaa koko palvelukokeilun kustannuksineen ja kuluineen eikä Forum Virium Helsinki ole velvollinen maksamaan mitään palveluntarjoajan laskuja, kuluja tai kustannuksia, jotka ylittävät sovitun palvelun hinnan.

Kokeiluun valikoitu toimija(t) vastaa kaikista itselleen, Forum Virium Helsingille, ja muille kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvien tähän kokeiluun liittyvien vaurioiden ja vahinkojen korvaamisesta.

Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset ja muut toimijat, joilla on y-tunnus. Kaksi tai useampi toimijaa voi yhdessä tarjota kokeilua. Palveluntarjoajan tulee olla rekisteröitynyt dronetoimija.

Kokeiluihin valittavien toimijoiden on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista sekä tarpeellisista vakuutuksista.

Mahdolliset liikesalaisuudet on merkittävä tarjoukseen.

Koelentopilotin hankinnassa edellytetään, että palvelua tuottavilla droneyrityksillä on käytössään turvallisuusohjelmajärjestelmä ja edellytykset turvalliseen toimintaan sekä aiempaa näyttöä dronelennoista. Kokeiluihin valittavien toimijoiden tulee tehdä toiminnan riskitason huomioiva turvallisuussuunnitelma koelennoista (ml. SORA-arviointi tarpeen vaatiessa). Palveluntarjoajien turvallisen lentotoiminnan edellytykset arvioidaan tapauskohtaisesti osana hankintaa. Palveluntarjoajan vakuutuksen tulee kattaa koelennot. Valittu palveluntarjoaja vastaa niin ikään koelentoihin tarvittavien lupien hakemisesta ja saamisesta.

Kokeilun aikana tehdään vähintään 30 lentoa, ja kokeilun kesto on 1-2 viikkoa.

Tarjouskilpailussa haetaan kokeilua, joka voidaan viedä käytännön toteutukseen kokeilujakson aikana elo-lokakuussa 2021 erikseen sovittuna ajankohtana, kuitenkin covid-19-epidemian sallimissa puitteissa. Mikäli hallitus määrää esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellon, joka olisi voimassa tuona ajankohtana, voidaan kokeilu perua kokonaan.

Forum Virium Helsinki varaa oikeuden suorittaa tai valtuuttaa kolmannen osapuolen suorittamaan kokeilun turvallisuuden, toimivuuden ja vaikutusten arviointia.

Tarjouskilpailu päättyy sunnuntaina 20.6.2021 klo 23.59. Tarjouksen voi jättää alla olevan lomakkeen kautta suomeksi tai englanniksi. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida.

Tarjouskilpailu on päättynyt.

Kyseessä on kokeilu, jonka opit kerätään yhteiseksi hyödyksi. Siten kokeilusta saatava data ja opit tarjotaan avoimesti kaikkien halukkaiden käyttöön.

Valinta ja arviointikriteerit

Forum Virium Helsingin asiantuntijaraati arvioi määräaikana lähetetyt tarjoukset.

Kokeilut arvioidaan seuraavien arviointikriteerien perusteella: 1) uutuusarvo ja innovatiivisuus, 2) toteutuskelpoisuus ja 3) vaikutus. Tarjoukset pisteytetään alla kuvattujen kriteerien mukaisesti.

Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 0–4 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen pistemäärä on 12 pistettä.

Pisteytys

0 p. vähimmäisvaatimus ei täyty
1 p. vähimmäisvaatimus täyttyy
2 p. vaatimus täyttyy
3 p. vaatimus täyttyy hyvin
4 p. vaatimus täyttyy erinomaisesti

Kriteerit

Uutuusarvo ja innovatiivisuus (0–4 p.)

 • Palvelulla tai tuotteella on aitoa uutuusarvoa ja se on innovatiivinen
 • Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja ja näkökulmia dronejen käyttöön ensihoidon toimintaympäristössä.
 • Kokeilulla on mahdollista esittää ratkaisuja, joilla on mahdollista vähentää CO2-päästöjä.
 • Raportissa on kuvattu selkeästi tarjottavan dronepalvelun integraatio osaksi ensihoidon toimintaympäristöä.

Toteutuskelpoisuus (0–4 p.)

 • Tarjoaja osoittaa, että sillä on riittävä osaaminen ja resurssit kokeilun toteuttamiseen. Näyttö aiemmasta ammatillisesta toiminnasta ja mahdollisesta autonomisten lentojen toteuttamisesta tulee osoittaa referenssein.
 • Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että kokeilu voidaan toteuttaa laadukkaasti, turvallisesti ja sovitussa aikataulussa.
 •  

Vaikutus (0–4 p.)

 • Kokeilun tavoiteltu vaikutus ja tapa vaikutuksen todentamiseksi on kuvattu selkeästi.
 • Skaalaamalla palvelu (tai tuote) voidaan tuoda konkreettisia CO2-päästövähennyksiä.
 • Ratkaisu on mahdollista skaalata sovellettavaksi myös muissa ympäristöissä ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Ratkaisulla on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa.

Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

Hankintapäätös syntyy erillisellä Forum Virium Helsingin tekemällä päätöksellä. Hankintapäätös perusteluineen ja sitä koskeva valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Kokeiluun valitun tai valittujen palveluntarjoajien kanssa syntyy sopimus vasta erillisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää kirjallisesti ke 9.6.2021 mennessä osoitteeseen suvi.vaha-sipila@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Drone-as-a-service: dronet ensihoidon tukena). Vastaukset kootaan yhteen ja julkaistaan tällä sivulla pe 11.6.2021.

Vastaukset kysymyksiin

Tarjoaja voi esittää ratkaisua, jossa joko drone laskeutuu maahan defibrillaattori mukanaan tai defibrillaattori lasketaan muilla tavoin turvallisesti maahan.

Tarjoaja voi esittää sopivaa reittiä kokeilulle ja tarkkaa vaatimusta etäisyydelle ei ole. Kokeilu voidaan tehdä Helsingissä tai lähialueella. Kokeilussa halutaan testata defibrillaattorin kuljettamista esimerkiksi saareen tai saaren sisällä, mutta lentojen ei tarvitse olla näköyhteyden ulottumattomissa (BVLOS).

Kuormaksi riittää esimerkkidefibrillaattorin kokoa ja painoa vastaava esine.

Koelennot voidaan toteuttaa esimerkiksi kahtena peräkkäisenä päivänä. Sopiva toteutus sovitaan yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Raportti voi olla laajuudeltaan esimerkiksi 2-5 sivun kuvaus siitä, minkälainen palvelu defibrillaattorin kuljettaminen dronella voisi olla, sillä tässä pilotissa emme voi testata palvelua käytännössä, kuten se menisi todellisuudessa. Jos raportti sisältää tietoja, jotka eivät ole julkisia, kyseiset tiedot voidaan pitää luottamuksellisena.

Tarjous voi sisältää alle 30 lentoa, jos määrä on kokeilun tarkoitus (defibrillaattorin kuljettamisen testaaminen) ja kokeilun hinta huomioiden tarkoituksenmukainen. Lentojen määrä ei ole valintakriteeri, ja lentojen määrä sovitaan erikseen kokeilua suunniteltaessa.

Forum Virium Helsinki kertoo kokeilusta viestintäkanavissaan ja kokeilusta tuotetaan video- sekä kuvamateriaalia. Kokeilu on osa isompaa yhteistyötä eri sidosryhmien ja aiheeseen liittyvien projektien kanssa. Kokeilusta kerrotaan hankkeen eri tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Valittu palveluntarjoaja voi kertoa kokeilusta omissa viestintäkanavissaan, mutta toivomme viestinnän koordinoimista Forum Virium Helsingin kanssa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -projektissa pilotoidaan ja edistetään hiilineutraaleja dronepalveluita. Samalla kehitetään uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lisätietoa

Lue myös