Robottibusseja on testattu menestyksekkäästi viidessä Euroopan kaupungissa

Artikkelikuva: Robottibusseja on testattu menestyksekkäästi viidessä Euroopan kaupungissa

FABULOS-hankkeessa on testattu onnistuneesti kolmea erilaista robottibussiratkaisua Suomessa, Norjassa, Virossa, Kreikassa ja Alankomaissa. EU:n rahoittaman FABULOS-hankkeen tavoitteena oli hankkia kokemuksia itseohjautuvasta joukkoliikenteestä testaamalla autonomisia bussipalveluratkaisuja aidoissa olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena oli todentaa tämän innovatiivisen liikenneratkaisun skaalautuvuus testaamalla robottibusseja viidessä eurooppalaisessa kaupungissa. Suomessa robottibusseja testattiin keväällä ja kesällä 2020 vilkkaasti liikennöidyssä Pasilassa.

FABULOS-hankkeen esikaupallisen hankinnan (Pre-Commercial Procurement, PCP) viimeisessä vaiheessa testattiin kolmea erilaista bussipalveluratkaisua huhtikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana. Kullekin tähän vaiheeseen valitulle toimittajalle annettiin korkeintaan miljoona euroa pilotoinnin valmisteluun ja prototyyppien validointiin. Esikaupallisen hankinnan viimeiseen vaiheeseen osallistui kolme toimittajakonsortiota, jotka koostuivat useista yrityksistä kuudesta eri maassa: Sensible4–Shotl (Suomi ja Espanja), Saga (Norja, Kanada ja Alankomaat) ja Mobile Civitatem (Viro).

Kuusi onnistunutta robottibussikokeilua vuoden aikana

Kaikki kuusi robottibussipilottia voitiin toteuttaa COVID-19-rajoituksista huolimatta suunnitelmien mukaisesti: kaksi kenttätestiä kutakin toimittajakonsortiota kohti. Testijaksojen aikana robottibusseihin nousi yhteensä 2 807 matkustajaa, ja niillä ajettiin normaalin liikenteen osana noin 14 000 kilometriä Suomessa, Norjassa, Virossa, Alankomaissa ja Kreikassa. Jokaisen kenttätestauksen jälkeen tehtiin yksityiskohtainen arviointi yhdeksän toiminnallisen vaatimuksen pohjalta. Lisäksi arvoitiin kunkin ratkaisun yhteiskunnallinen, juridinen ja tekninen toteutettavuus. Arvioinnin suoritti asiantuntijaraati, joka koostui hankepartnereista ja FABULOS-hankkeen teknisen kumppanin, Metropolia Ammattikorkeakoulun, edustajista.

FABULOS-hanke on saanut paljon huomiota kansainvälisissä tiedotusvälineissä innovatiivisen hankintamenettelynsä vuoksi. Lisäksi kiinnostusta on herättänyt se, että FABULOS-hanke on yksi ensimmäisistä, joka on testannut robottibusseja todellisissa olosuhteissa ja osana olemassa olevaa julkista liikennettä. Ei ollutkaan yllätys, että helmikuussa 2021 järjestettyyn virtuaaliseen FABULOS-loppukonferenssiin osallistui yhteensä yli 300 osallistujaa ympäri maailmaa. Konferenssin korkeatasoisiin pääpuhujiin lukeutui muun muassa Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Visiomme mukaan automatisoitu liikenne tekee liikkumisesta nykyistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää. Suomea ei kuitenkaan saada kehitettyä toivomaamme suuntaan ilman selkeää yhteistä tavoitetta ja ponnisteluja. Olkoon siis FABULOS-hanke ponnahduslauta seuraaville askeleille, jotka vievät meitä kohti autonomisten ajoneuvojen tarjoamia laajamittaisia liikkumispalveluja! totesi ministeri Harakka pääpuheenvuorossaan.

Tärkeimmät opit tulevia robottibussipilotteja varten

FABULOS‑hankkeen tavoitteena oli venyttää itseohjautuvan joukkoliikenteen rajoja, sillä nykyiset järjestelmät eivät tarjoa varteenotettavia kaupallisia tai teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden matkaketjujen tarpeisiin. Ennen kuin FABULOS-ratkaisut voidaan kuitenkaan täysimittaisesti kaupallistaa ja ottaa käyttöön osana julkisia liikennejärjestelmiä, lainsäädäntöä on päivitettävä ja robottibussien teknisiä ominaisuuksia parannettava.

Lisäksi tarvitaan vahvaa poliittista tukea ja kaikkien keskeisten sidosryhmien osallistumista aina pilotin suunnittelusta sen käytännön toteutukseen asti. Siksi tulevissa robottibussihankkeissa ja niihin liittyvissä käytännön kokeiluissa onkin suositeltavaa käydä avointa ja kattavaa vuoropuhelua poliittisten päättäjien, teknologiatoimittajien, julkisen liikenteen toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Virossa, Suomessa, Alankomaissa ja Norjassa on jo olemassa automatisoidun liikenteen mahdollistava lainsäädäntö, mutta sen tulkinta ja käytäntöön pano vaihtelevat maiden välillä. Kreikassa ja Portugalissa FABULOS-hanke toimi ponnahduslautana automatisoituun liikenteen lainsäädäntöprosessin käynnistämiselle tai kehittämiselle. Portugalia lukuun ottamatta FABULOS-hankkeessa käytetyt autonomiset ajoneuvot saatiin tuotua kansallisten poikkeus- ja lupamenettelyjen piiriin. Euroopassa tarvitaankin yhdenmukaisempaa sääntelyä, jotta robottibussipilotteja voidaan toteuttaa ja automatisoitu liikenne saadaan luontevaksi osaksi kaupunkien julkista liikennettä kaikissa maissa.

Tekninen kehitys yli vallitsevan kehitystason

FABULOS-hankkeessa teknologian kehittämistavoite asetettiin vallitsevaa teknistä tasoa korkeammaksi esikaupallisen hankinnan innovatiivisen luonteen mukaisesti. Ratkaisujen teknologista edistyksellisyyttä koskevat odotukset olivatkin hankkeen alussa korkealla. Toimittajakonsortioiden sitkeistä ponnisteluista huolimatta ilmeni, että joitakin haastavimmista teknisistä vaatimuksista, kuten täysin autonomista ohittamista, ei voitu toteuttaa testijaksojen aikana. Kenttäkokeet kuitenkin osoittivat, että autonominen ajoneuvon ohjauksen integrointi julkisen liikenteen järjestelmiin on mahdollista lähitulevaisuudessa.

FABULOS-kenttätestien aikana otettiin monia merkittäviä teknisiä edistysaskeleita: robottibussien nopeudet ylsivät 30 kilometriin tunnissa, ne pärjäsivät hyvin Norjan vuonojen jäisillä rinteillä ja sukkuloivat vaivattomasti Pasilassa vilkkaan liikenteen seassa. Lisäksi FABULOS-hankkeessa osoitettiin, että ajoneuvojen etäohjaus toimii ja paremman paikannustekniikan myötä on mahdollista liikennöidä sellaisilla reiteillä, jotka ovat aiemmin vaatineet ylimääräisiä fyysisiä opasteita tai olleet robottibusseille muuten saavuttamattomia. Autonomisen liikenteen ohjelmistojen jälkiasennus erilaisiin ”tavallisiin” ajoneuvoihin todistettiin myös mahdolliseksi ja näitä ominaisuuksia saatiin myös parannettua FABULOS-hankkeessa kerättyjen oppien pohjalta.

Yleisesti ottaen FABULOS-hankkeen ansiosta autonomisten ajoneuvojen tekninen kestävyys ja luotettavuus paranivat merkittävästi. Automatisoidun liikenteen tuleva kaupallistaminen ja laajempi käyttöönotto ovat siitä huolimatta riippuvaisia teknisen kehityksen jatkumisesta sekä käyttäjien myönteisistä asenteista robottibusseilla matkustamista kohtaan.

FABULOSin vaihe X käynnistyy

FABULOS-hankkeen esikaupallisen hankinnan pääasiallinen tavoite oli edistää uusien automatisoitujen robottibussiratkaisujen tuomista markkinoille. Nyt FABULOS-hankkeen päätyttyä hankkijakaupungit, muut Euroopan kaupungit ja julkisen liikenteen toimijat ottavat seuraavia askeleita kohti autonomista julkista liikennettä hankkeesta kerättyjen oppien pohjalta. Koska esikaupallinen hankinta ei sisällä hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen varsinaista kaupallistamista, FABULOS-hankkeessa aloitettua teknistä kehitystyötä jatketaan uudella FABULOS Phase X -nimellä.

Vaiheeseen X liittyvät jatkohankkeet on vahvistettu Helmondissa, Lamíassa ja Helsingissä. Esimerkiksi kesän 2020 FABULOS-pilottia Tallinnan Ülemiste-liikekeskuksessa jatkaa tällä hetkellä AuVe Tech kesän 2021 loppuun saakka, ja kokeilua on laajennettu kutsu-toiminnoilla (on-demand). Alankomaissa puolestaan pyritään luomaan pysyvän viimeisen mailin ratkaisun FABULOS-reitille ja integroimaan sen uusiin asuinalueisiin Helmondin alueella.

Linkki FABULOSin kuvapankkiin

Katso hankkeen 2-minuuttinen projektivideo

fabulos.eu

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) oli tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena oli osoittaa automaattisten linja-autojen käyttöön perustuvan viimeisen mailin julkisen liikenteen toteuttamiskelpoisuus osana olemassa olevaa kaupunkialueiden julkista liikennettä. FABULOS-hanke sai rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, ja sen kesto oli 1.1.2018–31.3.2021. FABULOS-hankkeella oli kumppaneita Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 780371a

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Lue myös