Projektiesittely ---

DikaS-hanke lisää ymmärrystä digitaalisen kaksosen sosiaalisesta ulottuvuudesta

Artikkelikuva: Projektiesittely

DikaS-hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä digitaalisesta kaksosesta ja siitä, miten sosio-ekonomisia ilmiöitä voidaan analysoida rakennettua ympäristöä kuvaavan tiedon kanssa.

Tavoite

DikaS-hankkeella pyritään laajentamaan digitaalisten kaksosten hyödynnettävyyttä tiedolla johtamisen työkaluna kaupunkisuunnittelua laajemmissa yhteyksissä. 

Hanke on esiselvitys ja se tuottaa ajantasaisen nykytilakuvauksen digitaalisen kaksosen sosiaalisen ulottuvuuden lähtökohdista, hyödyntämisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Erityisesti hankkeessa pyritään selvittämään sitä, miten ajankohtaisia sosiaalisia haasteita, kuten eriytymisen ehkäisyä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja palveluiden saavutettavuutta voidaan edistää digitaalisen kaksosen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.  

Hankkeen yhteydessä käynnistään pidempiaikainen yhteiskehittämistyö ja pohjustetaan myöhempiä, suuremman vaikuttavuuden jatkokehitysaskeleita tuomalla toimijoita yhteen.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

  • Hanke on esiselvitys ja se toteutetaan välillä 1.11.2023–30.6.2024
  • Hanke on Forum Virium Helsingin toteuttama. Sidosryhmiä osallistetaan yhteiskehittämiseen. 
  • Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus). Hankkeen kokonaisbudjetti on 59,984.96 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki on hankkeen toteuttaja. Forum Virium koordinoi yhteiskehittämistä, kartoittaa parhaita käytäntöjä ja kokoaa verkoston ajatuksia ja tarpeita uusien palveluiden ja laajempien kehittämishankkeiden pohjustamiseksi. Sidosryhmiä lähestytään erilaisin tiedonkeruumenetelmin. Toimintaa seuraa ohjausryhmä, joka koostuu hankkeen keskeisistä sidosryhmistä.

Forum Virium koostaa työstä loppuraportin.

Hyödyt Helsingille

Hanke vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja yhteiskehittämistä sekä tukee myöhempiä, suuremman vaikuttavuuden jatkokehitysaskeleita tuodessaan alueen toimijoita yhteen.

Kestävyys ja vastuullisuus

Hankkeen ydinteema on edistää sosiaalisten ulottuvuuksien lisäämistä osaksi digitaalisia kaksosia, ja tämän kautta lisätä alueen osallisuutta, hyvinvointia sekä elinvoimaa.

Kuva: Juha Valkeajoki, City of Helsinki