DikaS – Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet

Artikkelikuva: DikaS – Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet

Kaupunkien digitaaliset kaksoset korostavat nykyisin voimakkaasti rakennettua ympäristöä, suunnitelmamalleja ja erilaisia sensoridatavirtoja. Tästä johtuen niiden soveltaminen on tähän mennessä rajoittunut käytännössä kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristöä koskevan sensoritiedon visualisointiin. DikaS – Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet -esiselvityshanke toteutettiin 1.11.2023–30.6.2024 välisenä aikana.

Valtaosa kuntien tehtävistä, kustannuksista ja prosesseista liittyy muihin toimintoihin kuin rakentamiseen. Pelkästään kaupunkiympäristön kehittämiseen suunnitellut työkalut eivät pysty riittävästi vastaamaan ajankohtaisiin monialaisiin haasteisiin. Samaan aikaan tiedolla johtamisen tarpeet kohdistuvat yhä enemmän ihmisiin, ihmisten toimintaan ja näihin liittyvien sosiaalisten haasteiden kuvaamiseen ja ymmärtämiseen. 

Forum Virium Helsingin toteuttamassa DikaS-esiselvityshankkeessa tuodaan esiin digitaalisen kaksosen sosiaalisia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia, miten digitaalisilla kaksosilla vastataan ajankohtaisiin sosiaalisiin haasteisiin kuten segregaation ehkäisy, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, palveluiden saavutettavuus ja osallisuuden vahvistaminen.

Sosiaaliset ilmiöt ovat monitahoisia ja voivat esiintyvät laajoilla maantieteellisillä alueilla hallinnollisista rajoista riippumatta. Lukuisat eri toimijat muun muassa kaupungin eri toimialoilla, yrityksissä, kolmannella sektorilla ja valtiolla tarvitsevat ymmärrystä sosiaalisista  haasteista, ja voisivat hyötyä uusista tiedolla johtamisen työkaluista. 

Yhteistyötä yli toimiala- ja sektorirajojen

Sosiaalisia haasteiden ratkaisemiseen  tarvitaan toimiala- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä asukkaiden mukaan ottamista. Digitaalisten kaksosten sosiaalista ulottuvuutta voidaan vahvistaa muun muassa lisäämällä ymmärrystä digikaksosista ja niiden mahdollisuuksista, varmistamalla relevantin datan saatavuus, hyödyntämällä paikkatietoa ja paikkatietomenetelmiä, edistämällä osallistumista ja varmistamalla tarvittava osaaminen. Kehittäminen, koordinointi ja ylläpito vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Tällä hetkellä varsin tiukka tietosuojalainsäädäntö asettaa rajoitteita demografiatietojen hyödyntämiseen. Tästä syystä tiedon hyödyntäjän on syytä tuntea myös dataan ja sen hyödyntämiseen liittyviä eettisiä periaatteita.  

Lataa esiselvitys täältä

Lue lisää DikaS-projektista

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus).

Kuva: Julia Kivelä, Helsinki Partners

Lisätietoa

Projektipäällikkö Jaana Halonen

Jaana Halonen
Projektipäällikkö
+358 50 452 7035
jaana.halonen@forumvirium.fi

Tekninen asiantuntija Juho-Pekka Virtanen

Juho-Pekka Virtanen
Tekninen asiantuntija
+358 40 635 1212
juho-pekka.virtanen@forumvirium.fi

Lue myös