Projektiesittely ---

CroBoDDIT – uudet teknologiat urbaanin kiertotalouden digitalisaatiossa

Artikkelikuva: Projektin esittely

CroBoDDIT-hankkeessa rakennamme yhteistyömalleja yritysten, kaupunkien ja tulevaisuuden osaajien välille uusilla innovaatioilla. Hyödynnämme digitalisaatiota jätehuollon haasteiden ratkaisemisessa.

Tavoite

Cross-Border Dimensions of Disruptive Information Technologies (CroBoDDIT) -hankkeen tehtävänä on edistää merkittävien ja disruptiivisten ICT-teknologioiden kehittämistä urbaaneissa infrstruktuureissa alueellisten yritysten osaamista hyödyntäen.

Kiertotalouden haasteita ratkotaan digitalisaation avulla erityisesti kaupunkiympäristössä ja jätehuollon osa-alueilla. Keskeisiä teknologioita ovat IoT, Big Data ja lohkoketjuteknologiat, joita hyödynnetään haasteiden ratkaisuissa.

Hanke toteutetaan Helsingissä, Pietarissa sekä Lappeenrannassa, kumppaneiden omien tehtäväkokonaisuuksien mukaan.

Keskeisiä toimia on:

– kartoittaa kyselyiden avulla uusien teknologioiden tunnettuutta helsinkiläisiltä asukkailta, viranomaisilta ja yrityksiltä
– kartoittaa ideoita, haasteita ja kokemuksia liittyen kiinteän jätteen käsittelyyn ja kierrätykseen kaupunkiympäristöissä
– järjestää seminaareja ja webinaareja, joissa tietotaitoa ja kokemuksia lisätään asiantuntijapuheenvuorojen sekä käyttötapausesittelyiden avulla
– käynnistää haasteiden pohjalta ideointikilpailuja hackathonien muodossa yrityksille ja opiskelijoille
– jakaa löydökset avoimesti kaupunkiorganisaatioille ja yrityksille Suomessa ja Venäjällä
– edistää opintokokonaisuuksien syntymistä, opiskelijavaihtoa sekä harjoittelumahdollisuuksia hankkeen aihepiirissä LUT- ja ITMO-yliopistoissa
– muodostaa tiedon ja osaamisen jakamisen työkaluksi democenter-kokonaisuus, jossa julkaistaan haasteet, löydökset, alan osaajien portfolioita ja linkitystä yrityskumppaneihin sekä hautomo- ja rahoituskanaviin.

Hyötyjä eri kohderyhmille

Hankkeen hyödynsaajina ovat yritykset, kaupungin eri palveluyksiköt sekä asukkaat.
Rajat ylittävänä ominaisuutena on vaihtaa yritysten osaamista ja parhaita käytäntöjä kaupunkien välillä.

Osallistuvien yritysten alueellista erikoisosaamista sekä kaupunkien kehitystyötä pyritään verkostoimaan, jotta saavutettaisiin asukkaita paremmin palvelevia ratkaisuja. Toiminnan keskiössä ovat virtuaaliset ja fyysiset Democenter-yksiköt, joiden sijainnit ovat Helsingissä ja Pietarissa.

Myös koulutuksen kautta tapahtuva tiedonsiirto on mahdollistettu integroimalla koulutuksellisia osuuksia LUT-yliopiston ja Pietarin ITMO-yliopiston opinto-ohjelmiin. Näiden lisäksi myös hankkeeseen liittyviä hackathon-tapahtumia järjestetään opiskelun ohessa.

Osallistuville yrityksille hanke ja sen toiminta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet esitellä omaa kiertotalouden ja erityisesti jätehuollon digitaalista osaamista ja tuotteita, kehittää kuluttaja- ja viranomaisratkaisuja sekä kiinnittyä yhteistyöalueiden paikallisille markkinoille.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

Kumppaneina ovat Forum Virium Helsinki, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto (LUT) ja Pietarista ITMO yliopisto sekä Pietarin IAC-keskus (Informaatio-analyyttinen keskus). Hankkeen pääpartneri on LUT.

Hankkeen rahoitus tulee EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelmasta sekä Pietarin ja Helsingin kaupungeilta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 790 301 €.

Hankkeessa toteutetaan alueellisten toimien lisäksi rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän ja Suomen välillä. Hanke asemoituu myös Venäjän pitkäntähtäimen sosio-ekonomisen kehittämisen toimintaohjelmaan.

Hanke päättyy maaliskuussa 2022.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium rakentaa hankeessa voimakkaasti osaamispohjaa ja tietotasoa Helsingin digitalisaatio-ohjelman mukaisesti avoimen datan ja uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Erityisenä kohteena on digitalisoituva kiertotalous ja sen urbaanit ilmentymismuodot ja mahdollisuudet.

Forum Virium toteuttaa hankkeessa työpajoja ja seminaareja/webinaareja erityisesti yrityksille sekä kaupungin viranhaltijoille. Lisäksi kartoitusvaiheessa tehdään kyselytutkimuksia, joilla kartoitetaan teknologioiden tunnettavuutta sekä kehittämiskohteita ja -ideoita erityisesti jätehuoltoon liittyen.

Tiedonvaihdon osalta järjestetään teknologiaa ja osaamista esitteleviä näyttelyitä joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Myös hackathon-tapahtumien osalta tehdään vierailuja oman osaamisen ja ratkaisujen levittämiseksi kumppaneiden keskuksiin sekä näyttelytiloihin.

Projektin hyödyt Helsingille

Hanke vahvistaa kaupunkistrategissa sekä digistrategissa mainittuja tavoitteita palveluiden kehittämisestä. Helsinki haluaa olla maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi ja kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskeskeisiä palveluja yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa.

Käytännössä tiedonvaihdon ja osaamisen jakamisen kautta kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet saada potentiaalisia uusia osaajia ja yrityksiä alueelleen, saada parasta tietoa uusien teknologioiden soveltamisesta sekä jakaa omaa älykaupunkiosaamistaan ja osallistavan kehittämisen taitoja lähialueelle.

Hanke tukee voimakkaasti HiilineutraaliHelsinki 2025 -toimenpiteitä sekä edistää rajat ylittävää myönteistä ilmasto- ja ympäristökehitystä EU-tavoitteiden mukaisesti.

Tilaa hankkeen uutiskirje

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing