Projektiesittely ---

CroBoDDIT – uudet teknologiat urbaanin kiertotalouden digitalisaatiossa

Artikkelikuva: Projektiesittely

CroBoDDIT-hankkeessa rakennettiin yhteistyömalleja yritysten, kaupunkien ja tulevaisuuden osaajien välille uusilla innovaatioilla. Digitalisaatiota hyödynnettiin jätehuollon haasteiden ratkaisemisessa.

Tavoite

Cross-Border Dimensions of Disruptive Information Technologies (CroBoDDIT) -hankkeen tehtävänä oli edistää merkittävien ja disruptiivisten ICT-teknologioiden kehittämistä urbaaneissa infrstruktuureissa alueellisten yritysten osaamista hyödyntäen.

Kiertotalouden haasteita ratkottiin digitalisaation avulla erityisesti kaupunkiympäristössä ja jätehuollon osa-alueilla. Keskeisiä teknologioita IoT, Big Data ja lohkoketjuteknologiat hyödynnettiin haasteiden ratkaisuissa.

Hanke toteutettiin Helsingissä, Pietarissa sekä Lappeenrannassa, kumppaneiden omien tehtäväkokonaisuuksien mukaan.

Keskeisiä toimia olivat:

  • Kartoittaa kyselyiden avulla uusien teknologioiden tunnettuutta helsinkiläisiltä asukkailta, viranomaisilta ja yrityksiltä.
  • Kartoittaa ideoita, haasteita ja kokemuksia liittyen kiinteän jätteen käsittelyyn ja kierrätykseen kaupunkiympäristöissä.
  • Järjestää seminaareja ja webinaareja, joissa tietotaitoa ja kokemuksia lisätään asiantuntijapuheenvuorojen sekä käyttötapausesittelyiden avulla.
  • Käynnistää haasteiden pohjalta ideointikilpailuja hackathonien muodossa yrityksille ja opiskelijoille.
  • Jakaa löydökset avoimesti kaupunkiorganisaatioille ja yrityksille Suomessa ja Venäjällä.
  • Edistää opintokokonaisuuksien syntymistä, opiskelijavaihtoa sekä harjoittelumahdollisuuksia hankkeen aihepiirissä LUT- ja ITMO-yliopistoissa.
  • Muodostaa tiedon ja osaamisen jakamisen työkaluksi democenter-kokonaisuus, jossa julkaistaan haasteet, löydökset, alan osaajien portfolioita ja linkitystä yrityskumppaneihin sekä hautomo- ja rahoituskanaviin.

Hyötyjä eri kohderyhmille

Hankkeen hyödynsaajina olivat yritykset, kaupungin eri palveluyksiköt sekä asukkaat.
Rajat ylittävänä ominaisuutena oli vaihtaa yritysten osaamista ja parhaita käytäntöjä kaupunkien välillä.

Osallistuvien yritysten alueellista erikoisosaamista sekä kaupunkien kehitystyötä pyrittiin verkostoimaan, jotta saavutettiin asukkaita paremmin palvelevia ratkaisuja. Toiminnan keskiössä olivat virtuaaliset ja fyysiset Democenter-yksiköt, joiden sijainnit ovat Helsingissä ja Pietarissa.

Myös koulutuksen kautta tapahtuva tiedonsiirto mahdollistettiin integroimalla koulutuksellisia osuuksia LUT-yliopiston ja Pietarin ITMO-yliopiston opinto-ohjelmiin. Näiden lisäksi hankkeeseen liittyviä hackathon-tapahtumia järjestettiin opiskelun ohessa.

Osallistuville yrityksille hanke ja sen toiminta tarjosi erinomaiset mahdollisuudet esitellä omaa kiertotalouden ja erityisesti jätehuollon digitaalista osaamista ja tuotteita, kehittää kuluttaja- ja viranomaisratkaisuja sekä kiinnittyä yhteistyöalueiden paikallisille markkinoille.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

Kumppaneina olivat Forum Virium Helsinki, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto (LUT) ja Pietarista ITMO yliopisto sekä Pietarin IAC-keskus (Informaatio-analyyttinen keskus). Hankkeen pääpartneri oli LUT.

Hankkeen rahoitus saatiin EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelmasta sekä Pietarin ja Helsingin kaupungeilta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 790 301 €.

Hankkeessa toteutettiin alueellisten toimien lisäksi rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän ja Suomen välillä. Hanke asemoitui myös Venäjän pitkäntähtäimen sosio-ekonomisen kehittämisen toimintaohjelmaan.

Hanke päättyi maaliskuussa 2022.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium rakensi hankkeessa voimakkaasti osaamispohjaa ja tietotasoa Helsingin digitalisaatio-ohjelman mukaisesti avoimen datan ja uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Erityisenä kohteena on digitalisoituva kiertotalous ja sen urbaanit ilmentymismuodot ja mahdollisuudet.

Forum Virium toteutti hankkeessa työpajoja ja seminaareja ja webinaareja erityisesti yrityksille sekä kaupungin viranhaltijoille. Lisäksi kartoitusvaiheessa tehtiin kyselytutkimuksia, joilla selvitettiin teknologioiden tunnettavuutta sekä kehittämiskohteita ja -ideoita erityisesti jätehuoltoon liittyen.

Tiedonvaihdon osalta järjestettiin teknologiaa ja osaamista esitteleviä näyttelyitä. Myös hackathon-tapahtumien osalta tehtiin vierailuja oman osaamisen ja ratkaisujen levittämiseksi kumppaneiden keskuksiin sekä näyttelytiloihin.

Projektin hyödyt Helsingille

Hanke vahvisti kaupunkistrategissa sekä digistrategissa mainittuja tavoitteita palveluiden kehittämisestä. Helsinki haluaa olla maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi ja kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskeskeisiä palveluja yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa.

Käytännössä tiedonvaihdon ja osaamisen jakamisen kautta kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet saada potentiaalisia uusia osaajia ja yrityksiä alueelleen, saada parasta tietoa uusien teknologioiden soveltamisesta sekä jakaa omaa älykaupunkiosaamistaan ja osallistavan kehittämisen taitoja lähialueelle.

Hanke tukee voimakkaasti HiilineutraaliHelsinki 2030 -toimenpiteitä sekä edistää rajat ylittävää myönteistä ilmasto- ja ympäristökehitystä EU-tavoitteiden mukaisesti.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing