Projektiesittely ---

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Artikkelikuva: Projektiesittely

CircVol 6Aika-hankkeella edistettiin kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Yritykset kehittivät CircVol-hankkeessa uusia ratkaisuja ja soveltivat jo olemassa olevia menetelmiä. CircVol tukee yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka puolestaan mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton. Lisäksi hanke kokosi alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehitti toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen oli osa hallituksen kärkihanketta, joka edisti kiertotaloutta ja kierrätystä. CircVol-hanke tukee MARA ja MASA asetusten myötä kaupunkien on helpompaa maamassojen ja maa-ainesjätteiden hyödyntämistä.

CircVol kehitti Turussa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa toimintamalleja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisesta syntyvien maamassojen hyödyntämistä varten.

Katso lisätietoja kaupunkikohtaisista toimenpiteistä

CircVol kokosi yhteen kiertotalouden kansallisen toimijaekosysteemin ja järjesti verkostolle yli 60 koulutusta ja muuta tilaisuutta. Yritysten kanssa CircVol järjesti viisi pilottia mm. uusiomateriaalien hyödyntämisestä infrarakentamisessa. Hankkeen toiminnassa oli mukana kaikkiaan 70 yritystä.

Hankkeen tuloksia

Helsingissä CircVol teki kaksi laajaa asiantuntijaselvitystä:

  • Alueellinen biomassakartoitus Rambollin kanssa
  • Kartoitus, jossa tunnistettiin biologisiin virtoihin liittyvä yritysekosysteemi ja selvitettiin yritysten kiinnostusta sijoittautua Helsinkiin

CircVol kehitti lisäksi Helsingin kaupungille toimintamallin yritysyhteistyön fasilitointia varten ja kaupunkisuunnittelua varten työkalupakin kiertotalouden huomioimisesta. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty laadittaessa linjauksia elinkeinopolitiikan tavoitteista Helsingin maankäytölle, ja tulokset näkyvät myös Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan tavoitteissa ja toimenpiteissä.

CirVol tuki kiertotalouden kehittymistä kansallisesti mm. näillä toimenpiteillä:

  • Kansallisen kiertotalouden toimijaverkoston kuvaaminen
  • Tunnistettiin tarve rakennusmateriaalien 3C-kiertotalousklusterille (Circular materials and solutions for Construction Cluster). Klusteriin kutsuttiin 20 yritystä, joille järjestettiin verkkotapahtumia.
  • Biokaasun käyttöönoton edistäminen mm. tekemällä selvitys biometaanin liikenne- ja energiankäytön edistämisestä ja Biokaasua!-käsikirja yrityksiä varten.
  • Tiedon kerääminen suurivolyymisten virtojen kiertotalouden mukaisesta käytöstä asetusvalmistelua varten ja käyttäjien kokemusten kerääminen MARA-asetuksesta (asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa).
  • CircVol-verkoston antamalla palautteella MASA-asetuksesta (asetus maa-ainesjätteen hyödyntämistä maarakentamisessa) oli vaikutusta asetuksen jatkovalmisteluun, valmisteilla on uusi lainsäädäntöratkaisu.

CircVol-hankkeen aikana tehtiin myös kaksi selvitystä, jotka lisäävät tietoa maamassojen uudelleenkäytöstä: Kaivettujen maa-ainesten tutkimusmenetelmiä: Case Turun täyttömaiden lyijypitoisuus ja ”Kaivettujen maiden hyötykäytön edistäminen – CircVol-projektin Turun tapauskohteet Heikkilä ja Lauttaranta”.

Tiedon kokoaminen happamien sulfaattimaiden uudelleenkäytöstä Oulussa Välimaan kiertotalousalueella ja Naantalissa Matalahdella. Tulokset koottiin työraporttiin, jossa tuotiin myös esiin muutamia ensi vaiheen riskinhallintatoimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Tulevaisuuden kiviaineshuollon tukialueiden tunnistaminen Varsinais-Suomessa. Tarkastelusta julkaistiin Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa -raportti. Tarkastelua hyödynnettiin Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa

Digitaalisia ratkaisuja ja avoimia tietomalleja

Digitaaliset ratkaisut työpaketissa Forum Viriumin vetämänä kartoitettiin ja edelleen kehitettiin digitalisaation mahdollisuuksia, hyödyntäen nykyisiä käytäntöjä kuten Helsingin maamassakoordinointia ja SeutuMaisa -kehityshanketta.

Digitaalisilla ratkaisuilla ja avoimilla tietomalleilla edesautettiin suurivolyymisten massojen hyödyntämistä ja kiertotalousalueiden kehittymistä. Haasteena oli maamassoihin ja sivuvirtoihin liittyvän tiedon saatavuus ja hyödyntäminen massojen lyhyen ajan logistiikassa ja pidemmällä ajalla varhaisessa vaiheessa lupa- ja kaavoitusprosesseissa sekä tulevaisuuden tarpeissa.

Digitaaliset ratkaisut itse luovat liikentoimintamahdollisuuksia. Ne tukevat ja mahdollistavat maamassoihin ja sivuvirtoihin liittyvää liiketoimintaa ja kiertotaloutta.

Aikataulu ja osapuolet

CircVol hankeen toteuttajat olivat: Turku Science Park (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Geologian tutkimuskeskus GTK, Helsingin kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Suomen Ympäristökeskus SYKE, TTY-säätiö/Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen liitto ja Åbo Akademi.

Kesto: 1.8.2018-30.12.2020

Budjetti: 2 761 907 euroa

Lue lisää hankkeen tuloksista täältä.

Hankkeen sivut löytyvät täältä

 

 

Lisätietoja

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi