MANAGED OUTCOMES: Tuotantotalouden näkökulma potilaskeskeiseen hoidon järjestämiseen

Tuotantotalouden näkökulma potilaskeskeiseen hoidon järjestämiseen

Aalto-yliopiston HEMA-instituutin ja Forum Virium Helsingin yhteisessä seminaarissa kuultiin tuoreita tutkimustuloksia terveydenhuollon tuotantotalouden saralta. Seminaarissa etsittiin vastauksia esimerkiksi siihen, kuinka kysyntä ja tarjonta saadaan optimaalisesti kohtaamaan terveydenhuollossa.

“Terveydenhuollon palvelut järjestään eri puolilla Eurooppaa alueellisesti, ei kansallisesti. Resurssien käyttöön on löydettävä järkeviä vaihtoehtoja, sillä ne eivät ole loppumattomat”, toteaa MANAGED OUTCOMES –projektin projektipäällikkö Tomi Malmström.

Terveydenhuollon hyvien käytäntöjen etsintää kuudessa eri maassa

Aalto-yliopiston, Forum Virium Helsingin ja useiden muiden kumppanien yhteinen MANAGED OUTCOMES –projekti etsi uusia työkaluja, joita päättäjät voisivat käyttää sovittaessaan terveydenhuollon palvelujen tarjontaa kysyntään. Kolmivuotinen kansainvälinen projekti sai päätöksensä, kun projektin tulokset esitettiin Suomessa seminaarissa 13.12.2012.  

Tutkimuksessa oli mukana kuusi eurooppalaista aluetta, joista kerättiin tietoa terveydenhuollon tuotantotaloudellisiin kysymyksiin. Tutkimus keskittyi neljään tapaustutkimukseen, jotka olivat aivohalvaus, lonkan tekonivelleikkaus, kakkostyypin diabetes ja dementia. “Tutkimukseen soveltuvaa viitekehystä ei ollut olemassa, joten kehitimme oman metodologian, johon kuului datan keruu tietojärjestelmistä, potilaskyselyt, workshopit ja analyysivaiheen tuotantotaloudellinen mallinnus” kertoo Malmström.

Aivohalvauksen kohdalla tutkimustulokset osoittivat, että aika tosiaankin on valttia, mutta välimatkojen pituutta tärkeämmiksi osoittautui se, miten nopeasti oireet huomataan ja apua hälytetään. Lonkan nivelrikon kohdalla leikkauksen vaikuttavuus oli kaikilla alueilla samankaltainen, mutta leikkausjonojen pituudessa oli merkittäviä eroja. Joissakin maissa jonoja oli lyhennetty poliittisella päätöksellä tai lisäämällä kilpailua. Lisäksi alueellisissa kustannuksissa oli suuria eroja.

Erilaisten palveluntarjoajien hoidon integrointi saumattomaksi kokonaisuudeksi yksi tulevaisuuden haaste

Kakkostyypin diabeteksen hoitojärjestelyt vaihtelivat eri alueilla ja terveydenhuollon saatavuudessa oli eroavuuksia. Suomessa ja Espanjassa oli onnistuttu parhaiten sairauden diagnosoinnissa sen varhaisvaiheessa. Kun potilaan tauti saadaan jo alkuvaiheessa tasapainoon, on hoito myös kustannustehokkaampaa. Dementia osoittautui haastavimmaksi tapaukseksi, sillä diagnoosin kirjaaminen oli hyvin vaihtelevaa eri maissa. Suomen ja Kreikan tutkittavat alueet poikkesivat suuresti siinä, että Suomessa potilaat ohjataan hoivakoteihin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun Kreikassa puolestaan potilaat hoidetaan laajassa perhepiirissä loppuvaiheeseen saakka. Suomessa ja Saksassa muistiklinikat ovat edistäneet dementian varhaista diagnoosia. Tulevaisuuden haasteeksi tutkimus nosti erilaisten palveluntarjoajien tarjoaman hoidon integroinnin saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Seminaarissa kuultiin myös muita esityksiä tuotantotalouden ja potilaskeskeisen hoidon saralta. Teemoja olivat kysynnän hallinta terveydenhuollossa, kirurgian palveluiden suorituskyky ja potilaskeskeisyyttä tukevat tulosmittarit kroonisen hoidon ohjeistuksessa.

EU-tasoinen MANAGED OUTCOMES –projekti suunnattiin kansallisille ja paikallisille päätöksentekijöille. Projektissa analysoitiin potilasryhmiä eri maissa ja niistä saatujen tulosten avulla luotiin vaihtoehtoisia malleja erilaisista tavoista järjestää terveydenhuolto tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneina projektissa olivat Forum Virium Helsingin lisäksi Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Erasmus-yliopisto Hollannista, Bambergin ja Erlangenin yliopistot Saksasta, Valencian Teknillinen korkeakoulu Espanjasta, Euroopan sairaalaliitto Belgiasta, XperidoX Ranskasta, National School of Public Health Kreikasta sekä Balance of Care Group Iso-Britanniasta. 

 

Lue myös