Kokeiluilla palveluja haavoittuvassa asemassa oleville

Artikkelikuva: Kokeiluilla palveluja haavoittuvassa asemassa oleville

Sataan kokeiluun tähtäävä CommuniCity-hanke aloitti Helsingissä neljällä kokeilulla. Haavoittuvassa asemassa olevat kaupunkilaiset olivat mukana kehittämässä uusia digitaalisia palveluja yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Kaupungeissa on lukemattomia sosiaalisia ja ekonomisia haasteita, joiden ratkaiseminen parantaisi kaupunkilaisten elämää. CommuniCity-hanke pureutuu näiden haasteiden ratkaisemiseen kehittämällä innovatiivisia digitaalisia palveluja yhteistyössä kaupunkien, ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hanke järjestää yhteensä kolme kokeiluhakua, joista ensimmäinen on päättynyt ja toinen käynnissä. Tavoitteena on toteuttaa hankkeen aikana yhteensä 100 pilottia Euroopan laajuisesti.

Helsingissä ensimmäisen kierroksen neljä pilottia toteutettiin yhteistyössä Vammaisten Virtuaalisten palveluiden, Palvelukeskus Helsingin ja Uusix-verstaiden kanssa. Kohderyhminä olivat ikääntyneet, työttömät ja kehitysvammaiset. Myös kahdessa muussa CommuniCity-hankkeen partnerikaupungissa, Amsterdamissa ja Portossa, toteutettiin samanaikaisesti yhdeksän pilottia.  

Helsingissä pilotoidut teknologiaratkaisut valittiin Euroopan laajuisen hakuprosessin kautta keväällä 2023. Valitut pilotointitiimit saivat 12 500 euron suuruisen apurahan ratkaisunsa kehittämiseen ja testaamiseen. Keskeisessä roolissa oli yhteiskehittäminen ja tiivis vuoropuhelu kaupungin toimialojen kanssa koko kokeilujakson ajan. Forum Virium Helsinki johtaa hankkeessa pilotointityöpakettia ja projektipäällikkö Silja Peltonen on ollut vahvasti mukana Helsingin kokeilujen toteutuksessa.

“On ollut upeaa nähdä, miten ensimmäisen kierroksen pilotit vastasivat hienosti kaupungin esittämiin haasteisiin. Pilottitiimit löysivät kohderyhmien kanssa yhteisen tekemisen tavat ja onnistuivat huomioimaan kohderyhmien erityistarpeet”, Peltonen kehuu.

Virtuaalitodellisuudesta varmuutta arjen askareisiin

CTRL Realityn virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntävä InclusiVerse-sovellus kasvattaa käyttäjänsä sosiaalisia ja digitaalisia taitoja sekä valmentaa arjen uusiin tilanteisiin. Sovellus on suunnattu kehitysvammaisille, jotka kaipaavat varmuutta ja harjoitusta vuorovaikutustilanteisiin. Se sisältää sekä ennakkoon nauhoitettuja tilanteita että reaaliaikaisia, yhteistyöhön pohjautuvia harjoituksia muun muassa työhaastatteluihin ja kaupassa asiointiin liittyen. Sisältöä ja sovelluksen vaativuusastetta on mahdollisuus räätälöidä käyttäjän tarpeiden ja lähtötason mukaan.

Testijakson aikanana sovellusta kokeiltiin Meta Questin VR-lasien välityksellä yhdessä Helsingin kaupungin Vammaisten virtuaaliset palvelut -yksikön ja sen päivätoiminnan asiakkaiden kanssa. Kokeilun aikana järjestettiin road show, jonka aikana sovellusta käytti peräti 150 asiakasta. Asiakkailta ja henkilökunnalta saatu palaute niin sisältöjen kuin testitilaisuuksien osalta oli positiivinen. Kokeilun päätyttyä toivottiinkin päivätoimintaan lisää vastaavia sovelluksia asiakkaiden käyttöön.

Radioaaltoteknologiaa itsenäisen asumisen tueksi

Palvelukeskus Helsinki kokeili yhdessä viiden kotihoidon asiakkaan kanssa järjestelmää, joka tukee kotihoitajien työtä ja asiakkaiden itsenäistä asumista. Kokeilua varten asiakkaiden koteihin asennettiin sensorit, jotka välittivät dataa Palvelukeskus Helsingin hälytyskeskukseen. Tarvittaessa sieltä lähetettiin kotihoidon päivystävä partio asiakkaan avuksi.

Suomen Digitaalinen Tehdas Oy:n tarjoaman ja Inlisol Oy:n kehittämän ratkaisun kautta kotihoitoon voidaan saada hälytys asiakkaan kaatumisesta kotonaan. Saman ratkaisun kautta voidaan havainnoida täysin anonyymisti esimerkiksi vuorokausirytmiä ja sen poikkeamia. Järjestelmällä on myös mahdollista mitata tarvittaessa asiakkaiden elintoimintoja ja saada ennakoivaa tietoa terveydentilan heikkenemisestä. Näin voidaan ennakoida esimerkiksi kaatumisriskin kohoamista. Ratkaisu pohjautuu tekoälyyn ja radioaaltoihin.

Tukea työnhakuun niille, joilta suomi ei suju

Helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden, eli työtoiminnan asiakkaiden, työllistymistä tuetaan muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa. Helsingin kaupungin Kuntouttavan työtoiminnan yksiköt ja ESR-rahoitteinen DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -projekti lähtivät mukaan CommuniCity-kokeiluhakuun etsimään helppokäyttöisiä ja selkokielisiä koulutussisältöjä työtoiminnan asiakkaille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea. 

Kokeilun aikana Aiedus koulutti asiakkaita digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytössä. Tavoitteena koulutuksille oli yleisimpiin digitaalisiin palveluihin tutustuminen sekä työelämässä hyödyllisten digitaalisten palveluiden käytön oppiminen. Lisäksi tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuvat osaisivat tulevaisuudessa itsenäisesti ylläpitää ja kehittää digitaitojaan. Stadin soten työtoiminta oli tyytyväinen kokeilun lopputulokseen ja kokeilun aikana koostettuihin opetussisältöihin. Aiedus puolestaan sai vahvaa asiakasymmärrystä ja arvokasta kokemusta räätälöityjen opetussisältöjen tuottamisesta.

Palvelukartta auttaa kaupunkilaista

Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksiköt yhteiskehittivät Stereoscape Oy:n kanssa Työtoiminnan palvelukartan, joka esittelee Stadin soten työtoiminnan yksilöt ja niiden sijainnit. Palveluista kerrottiin mahdollisimman selkokielisesti ja mukana oli havainnollisia visualisointeja. Karttaa pystyi käyttämään selaimen kautta millä tahansa laitteella. Karttapalvelun suunnittelu toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Kaupungin asiantuntijat ja asiakkaat osallistuivat suunnittelutyöpajaan, jossa palvelun tavoitteet määriteltiin tarpeita vastaaviksi. Valmis karttapalvelu testattiin yhdessä digikouluttajien ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa. He antoivat palvelun kehittäjille arvokasta palautetta. Palvelukartta koettiin onnistuneeksi ratkaisuksi ja kokeilua päätettiin jatkaa syksylle 2024 asti.

CommuniCityn seuraava, kolmas kokeiluhaku aukeaa 10.9.2024. Sen tavoitteena on löytää noin 60 uutta teknologista ratkaisua pilotoitavaksi yhteistyössä kaupunkien ja kolmannen sektorin kanssa. Helsingissä toteutetaan enintään 15 pilottia alkuvuoden ja kevään 2025 aikana.

Kuva: Timo Korkalainen

Lue myös