Express to connect ehkäisee ikääntyneiden sosiaalista eristyneisyyttä ja antaa sisältöä arkeen

Express to Connect -projekti vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yli 80-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa. Ikääntyminen altistaa sosiaaliselle ja fyysiselle eristyneisyydelle ja synnyttää tätä kautta yksinäisyyttä. Express to Connect –projekti pyrkii ratkaisemaan tämän ikääntymiseen liittyvän haasteen suunnittelemalla ja tuottamalla innovatiivisen palvelun, joka rohkaisee ikääntyneitä tarinan kerrontaan ja muisteluun.

Tutkimusten mukaan muistelu lisää ikääntyneiden henkistä vireyttä ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Express to Connect –projekti pyrkii edesauttamaan tätä prosessia kehittämällä Internet-pohjaisen palvelun muistelun tueksi. Palvelu innostaa ikääntyneitä yhteiseen muisteluun ja omien tarinoiden kertomiseen. Lisäksi palvelu tarjoaa väylän henkilökohtaisten muistojen jakamiseen esimerkiksi perheenjäsenten ja ystävien kesken. Tämä omalta osaltaan vähentää sosiaalisen eristyneisyyden riskiä ja kohottaa henkistä hyvinvointia.

Ikääntyminen merkitsee monille elämänhallinnan liukumista pois omista käsistä. Tämä puolestaan altistaa passivoitumiselle ja yksinäisyydelle.  Henkisen hyvinvoinnin menettämisellä on negatiivisia vaikutuksia niin yksilötasolla kuin kansantaloudellisesti – tulevaisuudessa terveydenhuollon kustannukset jatkavat kasvamistaan väestön ikääntyessä.

Kehitettävä palvelu pohjautuu jo olemassa olemaan konseptiin, Storytable-palveluun. Palvelun on kehittänyt hollantilainen Waag Society ja se on käytössä laajalti hollantilaisissa palvelutaloissa. Express to Connect –projektissa Storytable-konseptia viedään eteenpäin siten, että luodaan uusi Internet-pohjainen palvelu, jota ikääntyneet voivat käyttää kotonaan.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Projektin kantavana ajatuksena on, että aidosti merkityksellisen palvelun suunnittelu tehdään yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Ikääntyneet onkin otettu projektiin kiinteästi mukaan konseptoimaan, kehittämään ja testaamaan tuotetta.

Projektissa on meneillään esitutkintavaihe, jonka aikana on järjestetty työpajoja Hollannissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Näiden työpajojen tavoitteena on peruskonseptin löytäminen palvelulle ja kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen. Työpajoissa pohdittiinkin ikääntyneiden sosiaalisia suhteita, niiden rakentumista ja toisaalta myös niitä tekijöitä, jotka estävät sosiaalisia suhteita ja aiheuttavat tätä kautta yksinäisyyden tunteita. Vuosina 2010 ja 2012 ikääntyneet pääsevät testaamaan uutta palvelua ja sen toimivuutta arkielämässään.

Kansainvälistä yhteistyötä

Projekti on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living –yhteisohjelmaa, jonka tavoitteena on kohentaa ikääntyvien elämänlaatua ja vahvistaa Euroopan teollisuuden asemaa tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Vuosina 2010 – 2012 toteutettavaan projektiin osallistuvat Suomesta Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Tanskasta mukana ovat Copenhagen Living Lab ja Substanz. Hollannista osallistuu Waag Society, Heutink ja Verhalentafel BV sekä Ruotsista Halmstadin kunta ja yliopisto.

Lue myös