Evaluointi: ”Kasvuvalmennuksen vaikutus on vahvistunut”

Forum Virium Helsingin ja Culminatumin järjestämän Kasvuvalmennuksen järjestyksessään toinen arviointi valmistui maaliskuun alussa. Arvioinnista käy selvästi ilmi hankkeen edistyminen. Edelliseen, vuosi sitten tehtyyn arviointiin verrattuna Kasvuvalmennuksen vaikutus on vahvistunut lähes kaikilla osa-alueilla.

Vastaajien mielestä Kasvuvalmennus on parantanut heidän yritystensä kasvukykyä sekä nopeuttanut ja edistänyt kasvua. Tänä vuonna tehdyssä kyselyssä Kasvuvalmennuksella koettiin olleen aiempaa enemmän vaikutusta liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstömäärän kehittymiseen. Vastaajien mielestä Kasvuvalmennus on vaikuttanut myös aiempaa voimakkaammin yrityksen strategian selkiytymiseen sekä uusien liikekumppanuuksien ja markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Verkostoitumista ja hyvää tukea kasvuun

Kasvuvalmennuksen kautta yritykset kokivat saaneensa ulkopuolista osaamista käyttöönsä ja uusia mahdollisuuksia laajentaa kumppanuusverkostoaan. Valmennuksen koettiin myös auttaneen verkostoitumisessa sekä lisänneen osaamista rahoituksen, liikejuridiikan ja strategisen johtamisen saralla. Lisäksi vastaajat näkivät, että valmennus auttoi kansainvälistymisessä, henkilöstöjohtamisessa, myynnissä, markkinoinnissa/viestinnässä sekä henkilöstöhallinnossa. Ainoastaan taloushallinnon osalta vaikutus nähtiin vähäisenä.

Vastaajien mielestä Kasvuvalmennus on hyvä tapa tukea yrityksen kasvua. Ulkopuolinen osaaminen ei yksinään kuitenkaan riitä, vaan yrityksen omat avainhenkilöt on saatava kehittämään liiketoimintaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Heillä tulee myös olla halua soveltaa oppimaansa valmennuksen jälkeen. Yleisesti ottaen Kasvuvalmennus koettiin joustavaksi ja toimivaksi mahdollisuudeksi kehittää kasvuyrityksen toimintaa.

Kasvuvalmennusta kehitetään jatkuvasti

Kasvuvalmennus tarjoaa räätälöidyn kehittämisohjelman Helsingin seudulla toimiville, digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville yrityksille. Valmennuksen kohderyhmänä ovat innovatiiviset pk-yritykset, joilla on halua ja kykyä kasvaa globaaleilla markkinoilla skaalautuvalla liiketoiminnalla.

Kasvuvalmennuksen evaluoinnin tavoitteena on arvioida vuosina 2006–2009 toteutetun valmennuksen vaikutuksia suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa keskityttiin yrityksissä tapahtuneisiin muutoksiin ja siihen, miten Kasvuvalmennus on niihin osaltaan vaikuttanut. Tavoitteena ei siis niinkään ollut arvioida Kasvuvalmennuksen toteutustapaa.

Arviointi tehtiin verkkokyselyllä ja sitä täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Yhteensä 40 yritystä (55 %) vastasi kyselyyn. Kohderyhmänä olivat kaikki valmennukseen osallistuneet yritykset, joita on edelleen toiminnassa yhteensä 73.

Evaluoinnin tilasi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu, ja sen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lue myös