Vaikuttavuusperusteinen hankintamalli sosiaali- ja terveyspalveluihin

Artikkelikuva: Vaikuttavuusperusteinen hankintamalli sosiaali- ja terveyspalveluihin

VABPRO-hankkeen (Value based Procurements in Primary and Social Care)  tavoitteena on kehittää vaikuttavuusperusteinen hankintamalli perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Hankkeessa kehitetään julkisten hankintayksiköiden hankintaosaamista ja julkisten hankintayksiköiden, palveluntuottajien ja -käyttäjien välistä vuoropuhelua.

Maaliskuussa käynnistyneen projektin tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja löytää hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta rakennetaan vaikuttavuusperusteisen hankinnan malli ja käsikirja. Forum Virium Helsingille VABPRO luokin erinomaisen tilaisuuden syventää omaa osaamistaan innovatiivisista hankinnoista ja se antaa myös mahdollisuuden verkostoitua alan johtavien osaajien kanssa pohjoismaisella tasolla.

Palveluiden vaikuttavuus avainasemassa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta tarve laadun painottamiselle on lisääntynyt jatkuvasti. Nykyiset suoritteita, kuten hoitokäyntien ja -päivien määriä, korostavat hankintamallit lisäävät osaoptimointia hoitoketjujen ja palvelukokonaisuuksien sisällä eivätkä kannusta ennaltaehkäisevään, terveyttä ja toimintakykyä edistävään toimintaan. Yhdessä nämä johtavat alhaisempaan asiakastyytyväisyyteen ja korkeampiin kokonaiskustannuksiin.

VABPRO-projekti pyrkii muuttamaan tätä vallitsevaa käytäntöä siten, että palveluiden laatu ja erityisesti niiden vaikuttavuus kilpailutekijänä huomioitaisiin entistä kokonaisvaltaisemmin. Vuosina 2013 – 2014 toteutettavassa projektissa keskitytään erityisesti perusterveydenhuoltoon  (lääkärinvastaanotot ja terveysasema-toiminnot) ja sosiaalihuoltoon (vanhusten ja vammaisten palvelut).  

Suomi vahvasti mukana

Suomesta ovat mukana Forum Virium Helsingin lisäksi Espoon ja Jyväskylän kaupungit. Forum Virium Helsingin teema-alueena hankkeessa on henkilökohtaisen budjetin mallien kehittäminen erityisesti ikäihmisten palveluissa. Tavoitteena on rakentaa vaikuttavuuden määrittämisen ja mittaamisen malleja ja välineitä. Lisäksi  kerätään kokemuksia siitä, miten parhaiten voidaan rakentaa käyttäjälähtöisiä palvelukokonaisuuksia, jotka yhdistävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja.

Yhteispohjoismainen hanke

VABRPO on Tekesin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaation Nordic Innovation:in rahoittama ja hankintayksiköiden osaamisverkoston kehittämiseen kohdistunut yhteispohjoismainen hanke. Hankekonsortiossa on mukana partnereita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Projektia koordinoi Nordic Healthcare Group.

Hankkeen toteuttajina on  julkisista hankintaorganisaatioita ja yksityisen sektorin asiantuntijaorganisaatioita, jotka ovat työskennelleet pitkään innovatiivisten hankintojen parissa. Yhteinen nimittäjä konsortion jäsenille on halu löytää uusia tapoja laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Lue myös