Tällä sivulla kerromme Urban&Local -projektin henkilötietojen käsittelystä. Käsittelemme henkilötietoja moniin eri tarkoituksiin ja monin eri tavoin. Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita.

Urban&Local henkilörekisteri

1 REKISTERIN NIMI

Urban&Local -projektin (jäljempänä U&L) henkilörekisteri, koostuen seuraavista osista:

 • henkilörekisteri
 • uutiskirjeiden, kutsujen, tapahtumien ja tiedotteiden rekisteri
 • projektikohtaiset tiedot

2 REKISTERIN PITÄJÄT

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (”GDPR”) tarkoitetut rekisterinpitäjät ovat:

Business Helsinki
Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

Forum Virium Helsinki Oy
Y-tunnus: 2170029-2
Posti- ja vierailuosoite: Unioninkatu 24, 00130 Helsinki

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Vastuuhenkilönä toimii Forum Virium Helsingin tietohallintojohtaja Juhani Kantola (juhani.kantola@forumvirium.fi).

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että asiakasrekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti mm:

 • tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa
 • huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta
 • huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus

4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Rekisteriasioita hoitava henkilö on tietohallintojohtaja Juhani Kantola.

Rekisterin hoitajan tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen, antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja hankekumppaneina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto sekä Vantaan kaupunki. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ruokatuotteen ehdotuksien henkilörekisteri on yhteisrekisteri Forum Virium Helsinki Oy:n ja Business Helsingin Matkailu- ja Kohdepalvelut -yksikön hallinnoimana. Yhteisrekisterin tietoja voivat käsitellä vain Forum Virium Helsinki Oy:n ja Business Helsingin Matkailu- ja Kohdepalvelut -yksiköstä nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Urban&Local -hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisältö koostuu seuraavista asiakkuustiedoista:

Perus- ja yhteystiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tieto, mitä yritystä/organisaatiota henkilö edustaa
 • ikä
 • kyselyiden vastaukset

Rekisteri jakautuu useampaan osaan ja kaikissa osissa ei ole kaikkia edellä mainittuja tietosisältöjä.

7 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta; yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä kuten julkisia verkkosivustoja tai Itella Oyj:n ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin alueella sijaitsevien palvelinkeskusten lisäksi myös Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelinkeskuksiin. Palveluntarjoajien kanssa on voimassa henkilötietojen käsittelyä rajoittavat sopimukset, joissa palveluntarjoajat vahvistavat noudattavansa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Toimintakertomuksia, tutkimustoimintaa yms. varten järjestelmästä luovutetaan vain tilastotiedot, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

9 REKISTERIN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää organisaatioiden henkilökunta.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.  Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Urban&Local -projektin henkilörekisterissä olevia tietoja käsitellään seuraavilla eri tietojärjestelmillä, sovelluksilla, ohjelmistoilla ja sähköisillä palveluilla.

Podio
Yhteisrekisterin tallennusjärjestelmä on Citrix Podio. Järjestelmän palvelimet sijaitsevat EU/EEA -alueella (Tanska).

Forum Virium Helsingin sähköpostijärjestelmä
Sähköpostiviestintään käytetään Forum Virium Helsingin Google Workspace -sähköpostijärjestelmää. Sähköpostijärjestelmä toimii Googlen EU/EEA alueen palvelimilla.

Business Helsingin sähköpostijärjestelmä
Sähköpostiviestintään käytetään Helsingin kaupungin Microsoft Outlook Exchange -sähköpostijärjestelmää. Sähköpostijärjestelmä toimii Microsoftin EU/EEA alueen palvelimilla ja Helsingin kaupungin hallinnoimilla EU/EEA alueen palvelimilla.

10 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Asiakasrekisteri on vain U&L:n käyttöön suunniteltu rekisteri. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen tai julkisesti saatavilla olevien tietojen (esim. www-sivustot) perusteella.

11 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain U&L:n käytössä. Rekisteriin ei kirjata henkilötunnuksia.

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.  Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii FVH:n palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

12 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Osapuolet sitoutuvat poistamaan hankkeen aikana kerätyt henkilötiedot rekistereistään kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää olemassa oikeusperustetta, mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Edellä tässä kohdassa 20. todetusta poiketen kirjanpitolain arkistoivaksi edellyttämiä, henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi (6) vuotta dokumenttia koskevan tilikauden päättymisen jälkeen ja rahoittajan arkistoivavaksi edellyttämiä, henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti viisi (5) vuotta sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jona hankkeen viimeinen maksuerä on maksettu tuen saajalle.

13 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröinnin yhteydessä henkilölle annetaan tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisterijärjestelmään. Tietojen tallentamisen yhteydessä tallennetaan myös vahvistus siitä, että käyttäjä on tutustunut FVH:n rekisteriselosteeseen. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä U&L:n www-sivuilla.

14 TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN

Rekisteröity voi esittää pyynnön rekisteritietonsa tarkistamiseen tai pyytää niiden poistamista. Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä.  Yrityksien tiedot tarkistetaan tarvittaessa kaupparekisteristä tai julkisilta www-sivustoilta.  Henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tietojensa korjaamista tai poistamista rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyynnön voi tehdä osoitteessa https://forumvirium.fi/henkilotietojen-muutos-tai-poisto/

Tietojen tarkistus tai poisto toteutetaan viipymättä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

15 KIELTO-OIKEUS

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa.

16 REKISTERIHALLINTO

Tietohallintojohtaja Juhani Kantola käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.

Tietohallintojohtaja päättää

 • rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
 • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
 • rekisterin teknisestä ylläpidosta
 • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
 • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Rekisteritoimintoja toteuttavat FVH:n palveluksessa olevat henkilöt.

17 SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.