Data auttaa liikennesuunnittelua URBANITE-projektissa

Artikkelikuva: Data auttaa liikennesuunnittelua URBANITE-projektissa

URBANITE-hanke kehittää pitkäjänteistä, kestävää ekosysteemimallia, joka edistää tietopohjaista päätöksentekoa kaupunkiliikenteen suunnittelussa

URBANITE kartoittaa liikenteen ekosysteemimallin kehittämiseksi viranomaisten, kansalaisten ja muiden liikennetoimijoiden tarpeet ja odotukset sekä pyrkii tunnistamaan heidän asenteensa uusia teknologioiden kohtaan. Tämän vastapainoksi hankkeessa selvitetään millainen on liikennesuunnittelijoiden luottamus uudenlaisiin ratkaisuihin suhteessa teknologisten ratkaisujen käyttöönottoon. 

Kaupunkiliikennettä koettelee kolme merkittävää epävarmuutta ja monimutkaisuutta aiheuttavaa tekijää: kaupunkiympäristöihin kohdistuvat kasvun vaatimukset, paine luoda kestävämpiä liikkumisen malleja ja päästöjen vähentämisen tavoitteet. Uudet teknologiat, disruptiiviset liiketoimintamallit ja kehityssuunnat muuttavat kaupunkisuunnittelua ja liikkumisen hallintaa kaupungeissa samalla, kun liikennevälineiden ja uusien liiketoimintamallien kiihtynyt tekninen kehitys asettaa haasteita niiden käyttöönotolle. Kehittyviä liikkumisen muotoja ovat esimerkiksi autonominen liikenne, mikromobility, verkottuneet ajoneuvot, sähköliikenne, liikkuminen palveluna (MaaS) sekä uudet ajoneuvojen omistamismallit.

Koronakriisi vauhdittaa kestävää älyliikennettä

Koronakriisi on myös lisännyt tietoisuutta siitä, kuinka herkkiä nykyiset liikenteen mallit ovat ulkoisille tekijöille, ja että uusiin liikkumisrajoituksiin on tarvittaessa voitava reagoida ketterästi.

Kaikkiin näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia edistysaskeleita liikenteen suunnittelun prosesseissa, jotta julkishallintoa ja päättäjiä voidaan tukea poliittisessa päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Päätöksentekoa voidaan jo nyt tukea disruptiivisilla teknologioilla, kuten big datan tai tekoälyn avulla. URBANITE tutkii liikenteen haasteita sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja hyväksymistä, jotta kaupunkiliikenteen suunnittelussa voitaisiin varmistaa datavetoisempi päätöksenteko. Hanke hyödyntää tässä työssä osallistavaa lähestymistapaa ja teknistä alustaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Kaikki mahdollinen hyöty irti datasta
 • Tiedonhallintaprosessien tehostaminen 
 • Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuuntien hyödyntäminen kaupunkiliikkumisen parantamiseksi 
 • Mahdollisten ongelmallisten seurausten tunnistaminen ja ennakoimattomien seurausten rajoittaminen
 • Tulevaisuusskenaarioiden ja mahdollisten toimenpiteiden analysointi (entä jos -analyysi) 
 • Julkisten toimintaperiaatteiden ja palveluiden kehittäminen ihmisten kanssa eikä pelkästään heitä varten
 • Yksiköiden välisen yhteistyön edistäminen kaupunkiekosysteemin luomisen avulla
 • Tehokkaan ja onnistuneen digitalisaation tukeminen ja ohjaaminen

Projektin ensimmäisiä tuloksia alkaa valmistua

URBANITE-hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa lähes vuoden ajan ja ensimmäiset tulokset ovat nyt saatavilla:

 • Parempi ymmärrys neljän osallistujakaupungin, Amsterdamin, Bilbaon, Helsingin ja Messinan, käyttötapauksista. 
 • Pilottikaupungit järjestivät tammi- ja helmikuussa osallistavia Social Policy Lab -yhteiskehittämistilaisuuksia datavetoisen päätöksenteon haasteiden, riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi.
 • Ensimmäinen versio URBANITE-arkkitehtuurista on kehitetty pohjaksi kehityksen ja integroinnin seuraaville vaiheille.
 • Semanttisen mallin ja yhteisten datarakenteiden määrittäminen saatavilla olevien  ja projektin käyttötapauksille oleellisten tietolähteiden analyysin pohjalta.
 • URBANITE-teemoihin sovellettavissa olevan strategian ja algoritmien määrittely tietomallinnusta ja visualisointeja varten.

Yhteistyökumppanimme ovat:  Alma Digit, Comune di Messina, Engineering Ingegneria, Forum Virium Helsinki, Fraunhofer Fokus, Jozef Stefan Institute, Stiching WAAG Society, Gemeente AMSTERDAM, Ayuntamiento de Bilbao, Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi sekä TECNALIA, joka koordinoi hanketta.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelma avustussopimuksella numero 870338.

Lisätietoa

Lue myös