Tavoitteena ikääntyneiden kokonaisvaltainen hyvinvointi

Artikkelikuva: Tavoitteena ikääntyneiden kokonaisvaltainen hyvinvointi

KÄPI-projekti on edennyt ripein askelin talven aikana. Projektin tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ikääntyneiden kotona asumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä ikäihmisten kanssa ja kuunnellaan herkällä korvalla heidän tarpeitaan. Mukana on sekä nykyisiä kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaita, mutta myös vasta eläkeikään ehtineitä tulevaisuuden asiakkaita.

Peräti 44 Alppila-Kallio alueella asuvaa kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakasta ilmoittautui halukkaaksi osallistumaan kokeiluun, jonka tavoitteena on selvittää, miten palveluohjauksen ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla voitaisiin parantaa ikäihmisten arkea. Lokakuussa 2013 alkanut kokeilu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Muiden kuin nykyisten asiakkaiden odotuksia ja toiveita palveluista kartoitetaan käyttäen palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä, kuten Ideakahvila-konseptia.

Ikääntyneiden tarpeet keskiössä

Kaksi projektiin palkattua palveluohjaajaa kartoittaa asiakkaiden kanssa yhteisten keskustelujen kautta, miten heitä voitaisiin tukea paremmin arjessa. Jos palveluohjaaja ja asiakas yhdessä toteavat, että asiakkaan nykyistä palvelukokonaisuutta on syytä suunnata uudelleen, auttaa palveluohjaaja uuden kokonaisuuden koostamisessa. Keskeinen työkalu tässä kartoitustyössä on Minun Arkeni -tehtäväkirja, jonka avulla asiakas voi tunnistaa sekä avun ja tuen tarpeitaan että voimavarojaan.

Asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja voidaan etsiä paitsi kaupungin kotihoidon nykyisistä palveluista niin myös yksityisiltä yrityksiltä tai vapaaehtoisjärjestöjen tarjonnasta.

Paljon kiitosta saanut Minun arkeni -tehtäväkirja on kehitetty KÄPI-projektissa.
Kuvaaja: Okko Oinonen.
 

Ideakahvilat palautekanavana

Ideakahviloissa keskustellaan ikääntyneiden kanssa kotona asumiseen liittyvistä toiveista nyt ja tulevaisuudessa. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka palvelutarjontaa voidaan kehittää asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Forum Virium Helsinki on järjestänyt talven aikana kaksi ideakahvilaa, joihin on osallistunut parisen tusinaa ikääntynyttä. Lisäksi ikääntyneiden tulevaisuuden palvelutoiveita kartoittava kysely lähettiin 34 ikääntyneelle.

Ideakahvilat ovat avanneet konkreettisella tasolla ikääntyneiden näkemyksiä hyvästä arjesta. Erityisesti osallistujat ovat nostaneet esiin vapauden ja itsenäisen päätöksenteon tärkeyden omiin asioihin liittyvissä päätöksissä. Lisäksi keskusteluissa on korostunut sosiaalisten kontaktien merkitys ja omasta kunnosta huolehtimisen tärkeys. Näihin tarpeisiin voitaisiin vastata ikääntyneiden mielestä esimerkiksi heille suunnattujen retkien, harrasteryhmien ja yhteisten ruokahetkien  kautta. Yhteenveto ideakahviloiden tuotoksista on luettavissa jutun lopussa liitteenä.

Julkinen ja kolmas sektori yhteistyössä

KÄPI-projektissa ikääntyneiltä kerätyt ideat ja ajatukset välitetään suunnittelu- ja kehittämistyön lähtökohdiksi julkiselle, yksityiselle ja kolmannella sektorille. Tämä on kaikkien etu, sillä näin voidaan paitsi vastata ikääntyneiden tarpeisiin entistä paremmin julkisella sektorilla niin myös luoda uutta liiketoimintaa muun muassa pienyrityksille.

Projektissa tunnistettujen käyttäjätarpeiden perusteella esimerkiksi Kinaporin palvelukeskus on jo lähtenyt kokeilemaan uusia toimintamalleja. Tammikuussa 2014 käynnistettiin kokeilu, jossa Kinaporin palvelukeskuksen vapaaehtoinen hakee KÄPI-projektissa mukana olevia asiakkaita mukaan Kinaporin keskusteluryhmiin ja muuhun toimintaan. Näin Kinaporin paitsi rohkaisee ikääntyneitä tutustumaan palvelukeskuksen palveluihin myös kehittää omia toimintamallejaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

“Tämä kokeilu on osoittanut sen, että vapaaehtoisten käyttäminen saattaja-apuna on erittäin toimiva ja varteenotettava keino saada kotona asuvat ikäihmiset osallisiksi toimintaan. Käytäntö tarvitsee vielä kehittelyä, mutta olemme iloisia jo yhdestä onnistumisesta!”, Kinaporin palvelukeskuksen vapaaehtoistoimintaa ohjaava Kaisa-Maria Rintala hehkuttaa.

Projektissa kerätty käyttäjäymmärrys tiivistetään myös raportoinniksi. Lisäksi järjestetään loppuseminaari kesäkuussa 2014. Myös projektissa tuotetut tukimateriaalit, kuten edellä mainittu palveluohjauksen tueksi koostettu tehtäväkirja ohjeistuksineen, jäävät sosiaali- ja terveysviraston käyttöön. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Annukka Rautopuro
puh. +358 40 662 5661
annukka.rautopuro(at)forumvirium.fi

Projektipäällikkö
Kaisa Ruotsalainen
puh +358 40 648 4545
kaisa.ruotsalainen(at)forumvirium.fi
 

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa -projektissa (KÄPI) pilotoidaan palveluohjausta ja henkilökohtaista budjettia yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Projektissa kartoitetaan lisäksi ikääntyneiden odotuksia palvelutarjonnalle sekä selvitetään, miten heidän tietämystään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista voitaisiin lisätä. Päämääränä on parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia valita ja hankkia tarvitsemansa palvelut itse. Kehittämishanke on osa laajempaa Käyttäjälähtöiset palvelumallit hyvinvointipalveluissa -projektikokonaisuutta, jota koordinoi Culminatum Innovation Oy Ltd.

Lue myös