Tarjoa ratkaisua: drone-as-a-service-pilotointiohjelman kokeiluhaku – nopeat kokeilut

Artikkelikuva: Tarjoa ratkaisua: drone-as-a-service-pilotointiohjelman kokeiluhaku – nopeat kokeilut

Haemme nyt ratkaisuja nopeisiin kokeiluihin, joissa droneja käytetään apuna päästöjen vähentämisessä. Yritykset pääsevät testaamaan kokeiluissa uusia ratkaisuja ja saavat niille referenssejä. Tarjouskilpailu on auki 22.8.2021 saakka.

Forum Virium Helsinki aloittaa syksyllä 2021 pilotointijakson dronejen käytöstä. Pilotointi on osa EAKR-rahoitteista Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta, ja vastaa osaltaan tavoitteeseen vähentää polttomoottorikäyttöistä kaupunkiliikennettä parantamalla muita liikennemuotoja energiatehokkaampien dronejen liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke myös vahvistaa ja lisää kiinnostusta dronepalvelujen laajempiin käyttömahdollisuuksiin.

Forum Virium Helsinki järjestää hankkeen puitteissa Drone-as-a-service-pilotointiohjelman ns. nopeiden kokeilujen ohjelmana. Tämä Drone-as-a-service -pilotointiohjelma pyrkii luomaan uutta ymmärrystä tulevaisuuden dronepalveluratkaisuista kokeilemalla uusia innovaatioita ja arvioimalla kokeilujen liiketoiminta- ja suorituskykymahdollisuuksia laajemmin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää CO2-päästöjä.

Tarjouspyynnön kohde

Hankinnan kohteena ovat drone-as-a-service-kokeilut, jotka edistävät vähähiilisyyttä tukevia miehittämättömän ilmailun ratkaisuja. Kokeilut kohdennetaan päästövähennysten kannalta keskeisiin kohteisiin.

Haasteita, joihin kokeilut voivat tarjota ratkaisuja, ovat esimerkiksi:

 • liikenteen hallinnan poikkeustilanteet ja ruuhkahuippujen purku
 • ilmanlaadun seuranta
 • nyt kävellen tai autosta suoritetun kuvantamisen merkittävä nopeuttaminen
 • viheralueiden ja katualueiden kuvaaminen
 • erilaisiin vaaratilanteisiin ja ympäristövahinkoihin reagointi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Myös muut ideat päästövähennysten aikaansaamiseksi ovat tervetulleita.

Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen

Forum Virium Helsinki etsii tällä avoimella tarjouspyynnöllä yhtä tai useampaa dronepilottia.

Kokeilut toteutetaan nopeina kokeiluina ja niiden hinta on maksimissaan 15 000 € (alv. 0%). Tarjouskilpailussa voidaan valita yksi tai useampi palveluntarjoaja.

Tarjouksessa tulee kuvata palvelun sisältö, ilmoittaa kokeilun kokonaishinta, ja mistä kustannukset muodostuvat sekä millä välineistöllä kokeilu aiotaan toteuttaa. Forum Virium Helsinki ei sitoudu maksamaan tarjouksen ulkopuolisia kuluja tai kustannuksia (esim. majoitus tai matkakulut). Palveluntarjoaja toteuttaa kokeilun kaikki vaiheet ja vastaa sen toteutuksesta, kustannuksista, vakuutuksista sekä lupa-asioista. Kokeiluun valikoitu toimija vastaa itselleen ja muille mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden korvaamisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että kokeilua koskevassa hankintasopimuksessa sovittu palvelun hinta kattaa koko palvelukokeilun kustannuksineen ja kuluineen eikä Forum Virium Helsinki ole velvollinen maksamaan mitään palveluntarjoajan laskuja, kuluja tai kustannuksia, jotka ylittävät sovitun palvelun hinnan.

Kokeiluun valikoitu toimija(t) vastaa kaikista itselleen, Forum Virium Helsingille, ja muille kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvien tähän kokeiluun liittyvien vaurioiden ja vahinkojen korvaamisesta.

Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset ja muut toimijat, joilla on y-tunnus. Kaksi tai useampi toimijaa voi yhdessä tarjota kokeilua. Palveluntarjoajan tulee olla rekisteröitynyt dronetoimija.

Kokeiluihin valittavien toimijoiden on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista sekä tarpeellisista vakuutuksista.

Mahdolliset liikesalaisuudet on merkittävä tarjoukseen.

Koelentopilotin hankinnassa edellytetään, että palvelua tuottavilla droneyrityksillä on käytössään turvallisuusohjelmajärjestelmä ja edellytykset turvalliseen toimintaan sekä aiempaa näyttöä dronelennoista. Kokeiluihin valittavien toimijoiden tulee tehdä toiminnan riskitason huomioiva turvallisuussuunnitelma koelennoista (ml. SORA-arviointi tarpeen vaatiessa). Palveluntarjoajien turvallisen lentotoiminnan edellytykset arvioidaan tapauskohtaisesti osana hankintaa. Palveluntarjoajan vakuutuksen tulee kattaa koelennot. Valittu palveluntarjoaja vastaa niin ikään koelentoihin tarvittavien lupien hakemisesta ja saamisesta.

Tarjouskilpailussa haetaan kokeilua/kokeiluja, joka voidaan viedä käytännön toteutukseen kokeilujakson aikana syys-lokakuussa 2021 erikseen sovittuna ajankohtana, kuitenkin covid-19-epidemian sallimissa puitteissa. Mikäli hallitus määrää esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellon, joka olisi voimassa tuona ajankohtana, voidaan kokeilu perua kokonaan.

Forum Virium Helsinki varaa oikeuden suorittaa tai valtuuttaa kolmannen osapuolen suorittamaan kokeilun turvallisuuden, toimivuuden ja vaikutusten arviointia.

Tarjouskilpailu päättyy sunnuntaina 22.8.2021 klo 23.59. Tarjouksen voi jättää alla olevan lomakkeen kautta suomeksi tai englanniksi. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida.

Tarjouslomake on suljettu.

Kyseessä on kokeilu, jonka opit kerätään yhteiseksi hyödyksi. Siten kokeilusta saatava data ja opit tarjotaan avoimesti kaikkien halukkaiden käyttöön.

Valinnan tulokset ilmoitetaan tarjouksen jättäneille elokuun aikana.

Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

 • Tarjoaja voi esittää kokeiluun sopivaa teemaa. Toivomme, että tarjoaja osoittaa tarjouksessaan, kuinka kokeiltavalla palvelulla voidaan vähentää CO2-päästöjä.
 • Pilotin tarkemmat päivämäärät sovitaan palveluntarjoajan kanssa. Dronelennot toteutetaan kuitenkin syksyn 2021 aikana.
 • Tarjouksen voivat jättää yritykset myös muualta kuin Suomesta.

Valinta ja arviointikriteerit

Forum Virium Helsingin asiantuntijaraati arvioi määräaikana lähetetyt tarjoukset.

Kokeilut arvioidaan seuraavien arviointikriteerien perusteella: 1) uutuusarvo ja innovatiivisuus, 2) toteutuskelpoisuus ja 3) vaikutus. Tarjoukset pisteytetään alla kuvattujen kriteerien mukaisesti.

Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 0–4 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen pistemäärä on 12 pistettä.

Pisteytys

0 p. vähimmäisvaatimus ei täyty
1 p. vähimmäisvaatimus täyttyy
2 p. vaatimus täyttyy
3 p. vaatimus täyttyy hyvin
4 p. vaatimus täyttyy erinomaisesti

Kriteerit

Uutuusarvo ja innovatiivisuus (0–4 p.)

 • Kokeilu tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla on mahdollista vähentää CO2-päästöjä.
 • Palvelulla tai tuotteella on aitoa uutuusarvoa ja se on innovatiivinen
 • Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja ja näkökulmia dronejen käyttöön.

Toteutuskelpoisuus (0–4 p.)

 • Tarjoaja osoittaa, että sillä on riittävä osaaminen ja resurssit kokeilun toteuttamiseen. Näyttö aiemmasta ammatillisesta toiminnasta tulee osoittaa referenssein.
 • Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että kokeilu voidaan toteuttaa laadukkaasti, turvallisesti ja sovitussa aikataulussa.

Vaikutus (0–4 p.)

 • Skaalaamalla palvelu (tai tuote) voidaan saada aikaan konkreettisia CO2-päästövähennyksiä.
 • Kokeilun tavoiteltu vaikutus ja tapa vaikutuksen todentamiseksi on kuvattu selkeästi.
 • Ratkaisu on mahdollista skaalata sovellettavaksi myös muissa ympäristöissä ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Ratkaisulla on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa ja vähentää päästöjä.

Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

Hankintapäätös syntyy erillisellä Forum Virium Helsingin tekemällä päätöksellä. Kokeiluun valitun tai valittujen palveluntarjoajien kanssa syntyy sopimus vasta erillisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tietoa nopeista kokeiluista

Nopeat kokeilut on haastemuotoinen ketterä malli uusien palvelujen ja teknologioiden kokeilemiseen aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa – olivat ne sitten asukkaita, kaupungin eri toimialojen yksikköjä tai kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä. Nopeat kokeilut vastaavat todellisiin tunnistettuihin haasteisiin.

Nopeiden kokeilujen tavoitteet

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa nopeita kokeiluja. Kokeiltavia ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupungin, yritysten, asukkaiden, tutkimustahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oppiminen ja kokeilujen tulosten jakaminen laajasti eri toimijoille ja verkostoille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja kanavat tunnistetaan kokeilukohtaisesti.

Kaupungin ja muiden kaupunkitoimijoiden kannalta olennaista on kerätä oppeja ja tuloksia uusien teknologioiden ja palvelujen toimivuudesta suhteessa tunnistettuihin haasteisiin ja yleisemmin toiminnan kehittämiseen. Kokeilut tähtäävät ensisijaisesti uuden tiedon ja ymmärryksen tuottamiseen ja jakamiseen, eivät jatkohankintoihin tai asiakkuuteen kaupungin kanssa.

Yrityksille kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden kaupunkilaisten kanssa – tarjoten siten referenssin kokeiltavasta palvelusta tai tuotteesta.

Mitä Forum Virium Helsinki tarjoaa?

Forum Virium Helsinki toimii yrityksen tukena kokeilussa. Yritys saa apua kokeilun käytännön toteutukseen, tarpeen mukaan testikäyttäjien löytämiseen, suunnitteluun ja koordinaatioon, hallinnollisiin ja lupa-asioihin, kokeilujen dokumentointiin ja viestintään. Forum Virium Helsinki tukee yhteistyötä edellä mainittujen keskeisten toimijoiden kanssa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -projektissa pilotoidaan ja edistetään hiilineutraaleja dronepalveluita. Samalla kehitetään uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Kuva: RedStone Aero

Lisätietoa

Lue myös