Projektiesittely ---

Virtuaalivehreä – vihreällä infrastruktuurilla hiilineutraaliutta kaavoituksen tueksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

Virtuaalivehreä toi uusia työkaluja kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeet integroivan vihreän infran huomioimiseen kaavoituksessa ja kehitti liiketoimintamahdollisuuksia smart & clean -yrityksille.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tukea helsinkiläisten uusien aluerakennus- ja täydennysrakennuskohteiden rakentumista hiilineutraaleiksi, vihreää infrastruktuuria monialaisesti hyödyntäviksi kaupunginosiksi. Kalasatamassa testataan toimintamallia, jota voidaan jatkossa hyödyntää muidenkin kaupunginosien suunnittelussa. 

Tavoitteena on vaikuttaa alueiden kaavoitus- ja suunnitteluprosessiin siten, että innovatiivisilla vihreän infrastruktuurin ratkaisuilla on aidot toteutuksen edellytykset. Lisäksi tavoitteena on kehittää julkisen sektorin tarpeet huomioivia liiketoiminnallisia ratkaisuja

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin rahoitti Uudenmaan liitto. Kokonaisbudjetti oli 114 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 43 000 euroa.
  • Projekti kesti syyskuusta 2019 toukokuuhun 2020.
  • Projektin vetäjänä toimi Forum Virium Helsinki ja mukana osatoteuttajina olivat WSP Finland Oy sekä Green House Effect Oy (Innogreen). Helsingin kaupungista yhteistyökumppanina oli Kaupunkiympäristön toimiala.

Hankkeen keskeiset saavutukset

Hankkeen aikana testattiin vihreän infrastruktuurin suunnittelua tukevaa yhteiskehittämisen mallia, jossa julkisten ja yksityisten organisaatioiden edustajia tuotiin yhteen kaksipäiväisiin design sprintteihin. Design sprinteissä tarkasteltiin vihreää infrastuktuuria kaavoituksen, rakentamisen ja ylläpidon näkökulmasta. Virtuaalivehreän opit koottiin hankkeen päätteeksi julkaistuun Luonnolliseksi rakennettu – näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria. Julkaisu tukee jatkossa vihreän infrastruktuurin suunnittelua ja toteuttamista uusilla asuinalueilla sekä täydennysrakentamisen yhteydessä. 

Virtuaalivehreän ensimmäisen design sprintin yhteydessä kokeiltiin korttelitason viherkerrointa täydentävää, alun perin Ruotsissa C/O City -hankkeessa kehitettyä Alueellinen viherkerroin 2.0 -työkalua, joka auttaa luomaan yhteistä tietopohjaa kestävän ja vihreän kaupunkikehittämisen tueksi mahdollistaen kokonaisvaltaisen ekosysteemipalvelujen hallinnan kaupunginosatasolla. Työkalun materiaalit käännettiin Virtuaalivehreä-hankkeessa suomeksi, jotta mahdollisimman moni kaupunkisuunnittelija voi hyödyntää työkalua jatkossa. Alueellista viherkerrointa kokeillaanVirtuaalivehreän oppien pohjalta myös Malmin keskustan suunnittelun yhteydessä.

Toisessa design sprintissä työstettiin vehreitä korttelipienoismalleja vihreän infran ratkaisuja kuvaavien tuotekorttiprotoyyppien avulla. Tuotekortit havainnollistavat erilaisten viherratkaisujen ominaisuuksia niin teknisestä kuin ekosysteemipalveluidenkin näkökulmasta. Hankepartnerit Innogreen ja WSP jatkokehittivät yhteistyössä ohjekortit hyödynnettäväksi tukemaan vihreän infrastruktuurin suunnittelua.

Koko hankkeen yhteiskehitysprosessi sekä design sprint -menetelmän hyödyntäminen vihreän infrastruktuurin yhteiskehittämiseen dokumentointiin myös Helsingin yliopistolle tehtyyn kaupunkimaantieteen pro gradu -tutkielmaan. Tutkielman ja hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Virtuaalivehreän työtä jatkavassa B.Green-hankkeessa, jossa tavoitteena on löytää uudenlaisia, innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja sekä suunnittelua tukevia digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi.

Hyödyt Helsingille

Hanke lisää Helsingin mahdollisuuksia vihreän infrastruktuurin huomioimiselle tukemalla kaavoittajien ymmärrystä vihreän infran tuottamista ekosysteemipalveluista, sekä tavasta, jolla nämä tulee huomioida läpi kaavoitusprosessin ja varmistaa Kalasataman pohjoisosien kaavaan edellytykset uudenlaisten vihreän infrastruktuurin ratkaisujen toteutukselle huomioiden useiden käyttäjäryhmien tarpeet.

Hankkeen aikana syntynyt design sprintteihin nojaava yhteiskehittämisen tapa tukee suunnittelukäytäntöjen siirtämistä muille rakentuville alueille Helsingissä. Lisäksi hankkeessa tuotettu uusi tieto ja kertyneet kokemukset ovat muidenkin kaupunkien hyödynnettävissä. Hankkeen oppeja hyödynnettiin jo sen aikana Hermanninrannan yleisten alueiden yleissuunnitelmassa. Virtuaalivehreän työtä sekä syntyneiden oppien levittämistä jatketaan Forum Virium Helsingin, Tallinnan kaupungin ja SEI Tallinnan yhteisessä B.Green-hankkeessa.

Julkaisut

Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria


Alueellinen viherkerroin 2.0 – opas ekologisen kaupunkisuunnittelun tueksi

Alueellinen viherkerroin 2.0 – Liite: excel-laskentatyökalu

Ohjekortisto vihreän infran elementeistä ja näiden tuottamista ekosysteemipalveluista.

Annamaria Rossin pro gradu -tutkielma: Yhteiskehittäminen vihreän infrastruktuurin suunnittelun edistämisessä – Arviointitutkimus Virtuaalivehreä-hankkeesta

Projektiryhmän opintomatkaraportti

Kuva: Vesa Laitinen

Lisätietoja

Kuva

Maija Bergström

#fiksukaupunki
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!