Projektiesittely ---

SERkut-projekti – Sähkö- ja eletroniikkalaiteRomut kiertoon uusilla toimintatavoilla

Artikkelikuva: Projektiesittely

SERkut – Sähkö- ja EletroniikkalaiteRomut kiertoon uusilla toimintatavoilla -hankkeessa edistetään kaupunkiorganisaatioista syntyvän kone- ja laitemateriaalin kierrätysprosessia. 

Tavoite

SERkut – Sähkö- ja EletroniikkalaiteRomut kiertoon uusilla toimintatavoilla -hankkeessa edistetään kaupunkiorganisaatioista syntyvän kone- ja laitemateriaalin, pääasiassa SER-jätteen, kierrätysprosessia niin, että kasvava materiaalivirta mahdollistaa uudet tuote- ja palveluinnovaatiot. Lisäksi prosessia edistetään niin, että erityyppisten alaan liittyvien organisaatioiden yhteistoiminta aktivoituu ja tiivistyy ja täydentää alan ekosysteemiä.

Kasvava kierrätyskelpoisen jätteen määrä haastaa innovoimaan uusia käyttötapoja materiaaleille, mikä voi tuottaa huomattavia hyötyjä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Tavoitteena on selvittää, mitä SER-jätteelle tehdään kierrätyksen prosessin aikana. 

SERkut-hankkeen aikana otetaan kantaa materiaalin ja varastoiden määrään, materiaalivirtoihin, yhteistyöhön, korjaamisen ja aikataulun ennakointiin sekä suunnitteluun.

SERkut-hanke tukee Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa, jossa korostetaan muun muassa innovaatioihin pohjaavaa kestävää kasvua resurssien viisaalla käytöllä, ja maakuntaohjelmaa, jossa painotetaan Uudenmaan roolia kiertotalouden edelläkävijänä innovaatioissa. 

Kesto, partnerit, rahoittaja ja budjetti 

  • Hankkeen kesto: 1.2.2024–31.1.2026
  • Partnerit: Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
  • Rahoitus: SERkut-projekti on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n rahoittama. Hankkeen kokonaisbudjetista Forum Virium Helsingin osuus on 300 053,00 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeessa toteuttajana yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin kanssa. Forum Virium Helsinki koordinoi hankkeen yhteistyötä, varmistaen eri osapuolten sujuvan kommunikaation ja yhteistyön.

Lisäksi Forum Virium rakentaa yhteistyössä Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa toimivampaa kierrätyksen prosessia, keskittyen SER-jätteisiin ja niistä syntyviin materiaaleihin sekä tutkii uusia myynti- ja edelleenkäyttökanavia SER-jätteille, laajentaen näkemystä nykyisten kanavien ulkopuolelle. 

Forum Virium Helsinki suunnittelee ja pilotoi sidosryhmäorganisaatioiden kanssa digitaalisen ostopoolin, joka toimii materiaalien välitysalustana. 

SERkut-hankkeen näkökulmasta Helsingin malli ja kehitystyö toimivat case-esimerkkinä myös muille kaupungeille. Hankkeessa panostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden sekä yrityssektorin kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön, jotta voimme kattaa koko arvoketjun ja tukea alueellista elinvoimaisuutta.

Hankkeen aikana järjestetään seminaareja, webinaareja ja työpajoja. 

Hyödyt Helsingille

Forum Virium Helsinki tekee hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa ja on aktiivisesti mukana keskusteluissa Uusix-verstaiden sekä esimerkiksi kaupungin tietohallintoyksiköiden asiantuntijoiden kanssa prosessin, digitaalisten ratkaisujen ja alustatoiminnan kehittämisen näkökulmista. Yhteistyön ja syntyneiden kokeilujen ja oppien pohjalta Helsingin kaupunki kehittää ja laajentaa samalla omaa sisäistä ohjeistustaan materiaalien keruusta ja sisäisestä logistiikasta. 

SERkut-hankkeen aikana kehitetään kone- ja laitemateriaalikierron prosessia, jota testataan yhteistyössä Helsingin kaupungin yksiköiden kanssa ja sote-toimialan Uusix-verstailla. Tavoitteena on luoda testattu malli, Helsinki-case, jota voidaan jakaa muille kaupungeille ja yhteiskunnallisille toimijoille. 

Kierrätyksen ja uusiokäytön parantaminen avaa ovia merkittäville energiansäästöille ja päästöjen vähennyksille. SER-jätteen käsittelyssä on ainutlaatuinen mahdollisuus arvokkaiden materiaalien uudelleen- ja jatkojalostukseen, mikä tukee kiertotalouden keskeisiä tavoitteita.

Vastuullisuus

SERkut-hankkeen kautta on mahdollisuus löytää innovatiivisia ratkaisuja SER-jätteen kierrättämiselle. Samalla edistetään ympäristön hyvinvointia ja vähennetään hiilijalanjälkeä. 

  • Ekologinen kestävyys: SERkut-hankkeen myönteisiä vaikutuksia on muun muassa luonnonvarojen käytön kestävyys, kun nykyisin kierrossa olevat laitteet saadaan paremmin kiertoon ja pystymme hyödyntämään tehokkaammin komponentteja ja materiaaleja. 
  • Taloudellinen kestävyys: Materiaalien ja jätteiden uudelleen hyödyntäminen muun muassa varaosina ja uusina innovaatioratkaisuina, jotka edistävät yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus: SERkut-hankkeen aikana saadaan kasvatettua yritysten ja kaupunkien sekä ympäristö- että kiertotalousosaamista. Hankkeen aikana saatu ympäristöosaaminen tukee vastuullista toimintaa kuntalaisten arjessa sekä edistää kestävää kehitystä. 

Kuva: Vesa Laitinen, Forum Virium Helsinki