Projektiesittely ---

MUV – liikkumisvalinnat kestäviksi pelaamalla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Mobility Urban Values -hanke (MUV) kannusti kaupunkilaisia muuttamaan liikkumiskäyttäytymistä ja -valintoja kestävämmiksi havainnollistamisen ja pelillistämisen keinoin. Vaikuttamisen keinoja suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Samalla luotiin työkaluja sekä asukkaiden käyttöön että tiedonkeruuseen ja sitä kautta paikalliseen kaupunkisuunnitteluun.

Tavoite

Kaupungeille on merkittävä haaste löytää ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenne on yksi isoimmista, joskus suurin, päästölähde. Teknisten ratkaisujen ja sääntelyn ohella keskeisessä roolissa ovat kaupunkilaiset itse, jotka omilla valinnoillaan vaikuttavat huomattavasti liikkumisensa ympäristövaikutuksiin.

Forum Virium toteutti projektissa Helsingin pilotin, ja oli keskeisesti mukana osallistamiseen ja kaupunkisuunnittelun vuorovaikutukseen liittyvissä kokonaisuuksissa. Pilottiin liittyi olennaisesti asuinympäristön mittaaminen, ja elinympäristön tilan havainnollistaminen asukkaille. Helsingin pilotti konkretisoitui asukkaille pääasiassa MUV-pelin, yhteiskehittämisen ja työpajojen muodossa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

MUV oli EU:n H2020-ohjelman rahoittama kolmivuotinen projekti, joka alkoi vuonna 2017. Hankkeen koordinaattorina toimi italialainen PUSH. Helsinki oli yksi hankkeen kuudesta eurooppalaisesta pilottikaupungista, joista jokaisesta valittiin yksi kaupunginosa toimenpiteiden kohdealueeksi. Helsingin pilotit kohdentuivat Jätkäsaareen, joka on liikkumisen kokeilujen kärkikohde Helsingissä.

Projektin keskeiset saavutukset

MUV-mobiilipelin avulla kerättiin tietoa jätkäsaarelaisten arkisista liikkumisen valinnoista ja ilmanlaadusta. Pelin käyttäjien tuottama uudenlainen liikennedata auttaa ymmärtämään asukkaiden arjen liikkumisen valintoja ja reittejä. Hankkeessa mitattiin myös Jätkäsaaren ilmanlaatua mittausasemilla, jotka asennettiin asukaskokeilijoiden parvekkeille. MUV-pelin aineisto tuo näkökulmia uudenlaisen liikennedatan tuottamiseen. Molemmat aineistot ovat esimerkkejä uuden tyyppisestä asukkaiden tuottamasta datasta, jolla on merkitystä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa.

MUV-hanke on edistänyt Jätkäsaaren alueen kehittämistä liikkumisen uusien innovaatioiden kokeilualustana sekä lisännyt yhteisöllisyyttä ja paikallista aktiivisuutta.

MUV-hanke, yhdessä 6Aika Perille asti -hankkeen kanssa, oli keskeisessä roolissa käynnistämässä Jätkäsaaren Living Lab -toimintaa, sekä kohdentamassa mobility-toimintaa Jätkäsaaren alueelle. Hanke myötävaikutti Helsingin kaupungin strategian tavoitteeseen vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja terveydelle haitallisia päästöjä.

Hanke osoitti, että uudenlainen liikennedata kiinnostaa kaupunkisuunnittelijoita ja asukkaat ovat innostuneita tuottamaan dataa liikennesuunnittelun ja paremman ilmanlaadun tueksi.

Hyödyt Helsingille

Forum Virium tutki hankkeessa pelillistämisen avulla joukkoistetun tiedon hyödyntämistä suunnittelussa. Helsingin kaupungilla on vahva osallisuus- ja vuorovaikutusmalli ja aktiivista toimintaa muun muassa stadiluotsien kautta, sekä paljon kokemuksia esim avoimista kyselyistä ja vaikuttamismahdollisuuksista esimerkiksi kaavoituksen ja rakennushankkeiden yhteydessä. Erilaisia karttakyselyjä lukuunottamatta tämä ei ole käsittänyt jatkuvaa tiedonkeruuta etenkään liikenteen alueelta. Helsinki ei ole tässä poikkeus.

Uudet toimintatavat luovat uusia mahdollisuuksia, ja joukkoistamalla kerätty informaatio liikkumisesta voi antaa uusia ulottuvuuksia liikenteen suunnittelutyöhön. Samalla se tuo haasteita, sillä uusi data on erilaista mihin on totuttu eikä sitä osata hyödyntää. Lisäksi kertakyselyistä tulisi päästä jatkuvaan tiedontuottamiseen, ja tähän ei ole selviä yhteistyömalleja kaupungin ja kansalaisten kesken olemassa.

MUV-projektissa nostettiin esille lista yksittäisistä ehdotuksista, ja kaupunkikohtainen suositus avaavaksi toimenpiteeksi. Helsingin osalta kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikön asiantuntijoiden ja kaupungin liikennesuunnittelijoiden, sekä HSL:n suunnittelijoiden yhteistyötä kehotettiin lisäämään.

MUV tuki Jätkäsaaren alueen kehittämistä liikkumisen uusien innovaatioiden kokeilualustana sekä lisäsi yhteisöllisyyttä ja paikallista aktiivisuutta. Hanke tukee Helsingin kaupungin strategian tavoitetta vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja terveydelle haitallisia päästöjä.

Projektin materiaalit

Näin teet kaupungistasi fiksumman MUV-hankkeen ohjeilla: MUVigator

Radio Suomi Helsinki 28.6.2019: Mobiilipeli kannustaa helsinkiläisiä kestävien liikkumismuotojen pariin

MUV – Data on Wheels -video:

 

MUV – Data Coaching Webinar by Forum Virium Helsinki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.muv2020.eu

Lisätietoja

Kuva

Jari Honkonen

#smartcity #smartmobility #userexperience #servicedesign #openinnovations
puh. +358 40 663 6668
jari.honkonen(at)forumvirium.fi