Projektiesittely ---

GreenIn Cities: kestävä kaupunki kaikille lajeille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Kansainvälisessä GreenIn Cities -hankkeessa kehitetään sekä kaupunkilaiset että toislajiset huomioivia keinoja ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen. Helsingissä Malmi toimii kokeilualustana uudenlaiselle vihreälle infrastruktuurille ja luontopohjaisille ratkaisuille.

Ilmastonmuutos ja luontokato muuttavat väistämättä kaupunkeja ja siksi kaupungit tarvitsevat keinoja varautua tulevaan. GreenIn Cities -hankkeessa selvitetään, miten luontopohjaiset ratkaisut voisivat hidastaa luontokatoa ja edesauttaa kaupunkien varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Hankkeessa toteutettavat pilotit sijoittuvat 11 kaupunkiin ympäri Eurooppaa. Ensimmäisessä vaiheessa luontopohjaisiin ratkaisuihin perustuvaa kokeilutyötä toteutetaan Ateenassa (Kreikka), Barcelonassa (Espanja), Helsingissä (Suomi), Nova Goricassa (Slovenia) ja Pratossa (Italia). 

Piloteista saadut opit kerätään ja niistä tuotetaan menetelmäkirjasto jatkotyöskentelyä varten. Kerättyjä kokemuksia ja  parhaita malleja sovelletaan ja viedään eteenpäin hankkeen toisessa vaiheessa Birštonasissa (Liettua), Corkissa (Irlanti), Hersonisosissa (Kreikka), Matosinhosissa (Portugali), Pécsissä (Unkarissa) ja Reykjavikissa (Islanti). 

Tavoite

GreenIn Cities hankkeen keskiössä ovat kaupunkivihreä, vihreä infrastruktuuri ja luontopohjaiset ratkaisut (nature based solutions). Erilaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja tutkimalla ja kokeilemalla hanke etsii keinoja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen ja sopeutumiseen.

Nelivuotisen hankkeen tavoitteina ovat laaja asukasosallisuus, luonnon ennallistaminen sekä toislajisten tarpeiden huomioiminen kaupunkia uudistettaessa. Lisäksi hankkeessa aiotaan koekäyttää uusia digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun prosesseissa. Tavoitteisiin tähdätään erilaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla ja vihreän infrastruktuurin piloteilla. 

Hankkeessa huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat kaupunkilaiset yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntämällä ja lisäksi pohtimalla, miten mahdollisimman monenlaisten kaupunkilaisten osallisuutta voitaisiin lisätä. Hankkeessa luodaan kaikille kaupunkilaisille viihtyisää, turvallista ja vehreää kaupunkia. 

Lisäksi GreenIn Citiesissa keskitytään luontoarvojen säilyttämiseen tai palauttamiseen sekä toislajisten tarpeiden huomioimiseen kaupunkiuudistuksessa. Kaikkien 11 kaupungin kokemukset ja tulokset jalostetaan menetelmiksi ja työkaluiksi, jotka ovat tulevaisuuden kaupunkikehittäjien käytettävissä. 

Helsingissä kokeilualue on kaupunkiuudistusalue Malmilla. Se yhdistää kehittyvän Malminkentän alueen Malmin keskustaan. Alueet yhdistyvät, kun Longinojaa kehitetään toimivaksi, viihtyisäksi ja luontoarvoja sekä Malmin identiteettiä vaalivaksi viheralueeksi.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa Helsingissä toteutettavasta kokeilutyöstä yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Kokeilualueena on Malmi, joka on yksi Helsingin kaupunkiuudistusalueista eli kaupunginosista, joita kaupunki erityisesti kehittää esimerkiksi täydennysrakentamisen ja palveluiden uudistamisen keinoin lähivuosina. 

Forum Virium Helsingillä on paljon kokemusta sekä kokeilualustatoiminnasta että yhteistyöstä kaupunkiuudistusalueilla. Malmi ja muut kaupunkiuudistusalueet toimivat kokeilualustoina muun muassa Fiksu kaupunki -hankkeessa.

Hyödyt Helsingille

Kaupunki saa hankkeen ansiosta lisää tietoa luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämisestä. Kokeilut ja kansainvälisten hankekumppanien kanssa tehty yhteistyö auttavat Helsinkiä arvioimaan, millaiset keinot helpottaisivat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista.

Hankkeessa kehitettävät ratkaisut vahvistavat Malmin keskustan, Malminkentän ja Longinojan alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä sekä havainnollistavat kaupunkilaisille, miltä varautuminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen voi näyttää. 

Lisäksi Helsinki saa ideoita uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä yhteiskehittämisessä luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelussa. Uusien ratkaisujen avulla voidaan toivottavasti kasvattaa kaikenlaisten kaupunkilaisten osallistumista ja osallisuuden tunnetta.

Hankkeessa toteutettujen kokeilujen kokemukset, opit ja käytännöt kootaan ja jalostetaan menetelmäkirjastoksi jatkokäyttöä varten. 

Vastuullisuus

Hanke auttaa kaupunkia valmistautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kokeilujen pohjalta jalostettujen, kaupunkisuunnittelun käyttöön tarkoitettujen digitaalisten työkalujen ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla kaupunkeja voidaan tulevaisuudessa kehittää entistä kestävämmin. 

GreenIn Cities -hanke pyrkii osallistamaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kaupunkilaisia ja luomaan kaikille kaupunkilaisille toimivia ja viihtyisiä kaupunkitiloja. 

Instagram 

LinkedIn