Projektiesittely ---

DataLiiKe – Datayhteistyöstä uutta liiketoimintaa ja kehittyviä palveluja

Artikkelikuva: Projektiesittely

DataLiiKe – Datayhteistyöstä uutta liiketoimintaa ja kehittyviä palveluja -projekti lisää julkiseen dataan pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia uusmaalaisille yrityksille. Hanke edistää alueen dataekosysteemin kehitystä vahvistamalla toimijoiden välistä datayhteistyötä.

Tavoite

Hankkeen ydintavoitteena on lisätä uusmaalaisten, julkista dataa liiketoiminnassaan tarvitsevien ja hyödyntävien, sekä julkiselle sektorille dataa tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tämän vuoksi edistää alueen dataekosysteemin kehitystä vahvistamalla alueen toimijoiden välistä datayhteistyötä.

Dataekosysteemin kehittäminen edellyttää nykytilanteen tuntemista ja hyvien toimintamallien tunnistamista, luomista ja mahdollistamista. Hanke tuottaa tilannekuvan, tunnistaa ongelmat ja mahdollisuudet sekä laatii toistettavat datayhteistyön mallit. 

Hankkeessa datayhteistyön ja dataekosysteemin kehittämisen pohjatyötä tehdään Helsingin kaupungin kautta, ja siten tuotetaan monistettava esimerkki muille kaupungeille ja alueille.

Kesto, rahoittaja ja budjetti

  • 1.4.2024–30.9.2025
  • Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 956 euroa, josta EAKR-rahoittama osuus on 139 969, Forum Virium Helsingin osuus 1000 euroa ja Helsingin kaupungin vastinrahoituksen osuus 59 987 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki on hankkeen toteuttaja. Toimintaa seuraa ohjausryhmä, joka koostuu hankkeen keskeisistä sidosryhmistä.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki toimii hankkeessa case-esimerkkinä. Hanke täydentää kaupungin dataekosysteemityötä vahvalla yritys- ja TKI-näkökulmalla, käytännön yhteistoimintamalleilla ja konkreettisilla ohjeilla kasvattaen alueellista ja erityisesti pääkaupunkiseudun yhteistä datayhteistyöverkostoa ja vahvistaen teeman ekosysteemiä.

Lopputuloksena saadaan yrityksille, alueelliseen TKI-työhön ja kaupungeille syntyvää kerrannaishyötyä. Pitkällä aikavälillä hankkeen tekemä pohjatyö ja opit vahvistavat hankkeen ydintavoitetta; yritysten liiketoimintamahdollisuudet ja kilpailukyky paranevat, koska sekä mahdollisuudet hyödyntää julkista dataa että saada hyötyä yrityksen tuottamasta datasta kehittyvät. Kaupungit, mukaan lukien Helsinki, saavat hyötyä, joka konkretisoituu parempina palveluina, tehostuneena toimintana ja elinvoimaisena yritystoimintana.

Vastuullisuus

Hanke huomioi vastuullisen datatalouden monella tapaa. Hanke on linjassa maakunnan Älykkään erikoistumisen -ohjelman kanssa ja vastaa myös maakuntaohjelman tavoitteisiin. Hanke tukee Uudistuva ja osaava Suomi EAKR-ohjelmaa ja on linjassa myös Itämeri-strategian kanssa. 

Hanke toteuttaa osaltaan myös eurooppalaista datastrategiaa, jonka mukaan data on keskeinen voimavara talouskasvulle, kilpailukyvylle, innovoinnille, työpaikkojen luomiselle ja yleiselle yhteiskunnalliselle edistykselle.

Hankkeessa huomioidaan EAKR-ohjelman horisontaaliset periaatteet, mukaan lukien naisten ja miesten välinen tasa-arvo, joka on yhä teknologia-alalla epätasapainossa, sekä kestävä kehitys, erityisesti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehityksen myötä.

Kuva: Marek Sabogal, Helsinki Partners