Projektiesittely ---

6Aika: Carbon Neutral Tourism

Artikkelikuva: Projektiesittely

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeessa toteutettiin Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien ja eri matkailutoimijoiden kesken uusi dataa hyödyntävä toimintamalli sekä digitaalisia työkaluja, joilla edistetään matkailualan hiilineutraaliutta ja parempaa energiatehokkuutta. Matkailualalla sekä julkisilla toimijoilla on tarve löytää älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Tavoite

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteena oli vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta Suomessa kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteiden toteutumista edistettiin yhteiskehittämällä ratkaisuja eri toimijoiden kanssa, kokoamalla soveltuva mittaristo sekä kehittämällä ja yhdistelemällä olennaisia datalähteitä yhteiseen tietovarantoon. Hankkeessa rakennettiin ratkaisujen tarvittavat työkalut ja kehitetään Co2-TIS (Carbon Neutral Tourism Intelligence System) toimintamalli. Mallia pilotoitiin matkailualan yrityksissä jokaisessa kolmessa kaupungissa tulosten varmistamiseksi.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.
  • Kokonaisbudjetti on 899 423 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 323 534 euroa.
  • Hankkeen kesto 1.3.2020–28.2.2022.
  • Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki yhteistyökumppaneinaan Forum Virium Helsinki Oy, Turun kaupunki/kaupunkikehitysryhmä ja Visit Tampere Oy.

Forum Viriumin rooli

Forum Virium Helsinki toimi hankkeessa hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyvien älykkäiden ratkaisujen kehittäjänä. Tähän kuului uusien datalähteiden kokeilut ja palveluhankinnat sekä rajapintakehittäminen datalähteistä yhteiseen alustaan. Forum Viriumin tavoitteena oli tuoda vuoropuheluun mukaan myös kohderyhmänä olevia älykkäitä hiilineutraaliutta tai energiantehokkuuden mittaamiseen liittyviä ratkaisuja tuottavia pieniä teknologiayrityksiä ja lisätä heidän ymmärrystään matkailualan tulevista tarpeista. Forum Virium osallistui aktiivisesti yhteiskehittämiseen, benchmarkingeihin sekä yhteistyöhön kaupunkien data-asiantuntijoiden, matkailualan toimijoiden ja digitaalisia ratkaisuja tuottavien pienten teknologiayritysten kanssa.

Hyödyt Helsingille

Helsinki, kuten myös Turku ja Tampere, ovat voimakkaasti panostaneet matkailuun. Kasvun myötä myös matkailusektorin aiheuttama hiilijalanjälki on kasvanut. Hankkeen tavoitteena on pitkällä aikavälillä merkittävästi ja positiivisesti vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Läpinäkyvä ja useista eri lähteistä kerätty data vie matkailualaa kokonaisuutena kohti hiilidioksidin vähentämisprosessia ja lisää tiedolla johtamista. Hanke varmistaa toimintamallin ja kehitettyjen ratkaisujen sujuvan siirtymisen ylläpitäjälle (alustavasti Helsingin kaupunki on sitoutunut ja myöhemmin pyritään varmistamaan siirto kansalliselle ja avoimelle toimijalle) avoimesti eri osapuolten jatkossakin hyödynnettäväksi ja varmistaa näin toiminnan jatkumisen hankkeen jälkeen. Hanke tukee hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. 

Lue loppujulkaisusta hankkeen opit

6aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen digitaaliset ratkaisut

Katso myös:

https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/hankkeet/carbon-neutral-tourism
https://6aika.fi/project/carbon-neutral-tourism/

Artikkelin pääkuva: Julia Kivelä, Visit Finland