Kaupungin tarkastuslautakunta: Forum Virium Helsingillä suuri merkitys innovaatioiden syntymiselle

Artikkelikuva: Kaupungin tarkastuslautakunta: Forum Virium Helsingillä suuri merkitys innovaatioiden syntymiselle

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015: “Forum Virium Helsinki Oy:n olemassaolo on osoittautunut rahaston toiminnan ja innovaatioiden kannalta tarpeelliseksi.”

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta tuottaa kaupunginvaltuustolle päätöksenteon kannalta olennaista tietoa Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta julkaisi vuoden 2015 arviointikertomuksensa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, muiden toimielinten sekä virastojen ja liikelaitosten jatkokäyttöön kaupungin toiminnan kehittämisessä. Kaupunkiorganisaation lisäksi tarkastuskertomus antaa myös kuntalaisille arvokasta tietoa siitä, miten kaupunki on suoriutunut tehtävistään vuonna 2015.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä vuosien 2013–2016 Helsingin kaupungin strategiaohjelma ohjaa kaupungin tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Arviointia varten tarkastuslautakunta on jakautunut kahteen jaostoon. 1. jaoston vastuualueina vuonna 2015 olivat kaupunginjohtajan toimiala, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi sekä rakennus- ja ympäristötoimi.

Innovaatiorahaston tuloksellisuuden arviointi

Innovaatiorahaston toiminnan arvioinnin pääkysymyksenä tarkastuslautakunnalla oli, onko innovaatiorahaston toiminta ollut tuloksellista ja toteuttanut rahaston tavoitetta. Osakysymyksinä olivat, onko innovaatiorahaston panostuksilla saatu aikaan positiivisia tuloksia kuten uusia palveluja, yrityksiä, työpaikkoja tai muuta tulevaisuuden elinkeinoperustaa vahvistavaa toimintaa, onko rahoitettu hankkeita, jotka toteuttavat rahaston tavoitetta ja ovat muuttuneet käytännön toiminnaksi, onko innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioitu suhteutettuna myönnetyn tuen määrään sekä onko innovaatiorahaston tarkoituksenmukaisuutta harkittu tarkastuslautakunnan vuoden 2011 suositusten mukaisesti.

Arviointiin valittiin innovaatiorahaston toimintansa aikana avustamista noin sadasta hankkeesta kahdeksan hanketta ja yksi laajempi ohjelmakokonaisuus. Kaikki hankkeet olivat jo päättyneet, joten hankkeiden loppuraportit olivat käytettävissä arviointia varten. Arviointiaineistona käytettiin aiheeseen liittyviä avustuspäätöksiä liitteineen, haastattelua kaupunginkansliassa sekä Forum Virium Helsinkiin tehtyä tarkastuslautakunnan arviointikäyntiä. Yleisenä tuloksena innovaatiorahaston hankkeiden arvioinnissa oli se, että hankkeiden tuloksellisuutta on vaikea osoittaa.

Tarkastuslautakunnan arvio Forum Virium Helsingistä

Raportissaan tarkastuslautakunta toteaa Forum Virium Helsingistä seuraavaa: ”Forum Virium Helsinki Oy:n olemassaolo on osoittautunut rahaston toiminnan ja innovaatioiden kannalta tarpeelliseksi.”

Tarkempi ote raportista (s.57):

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta
Forum Virium Helsingillä on ollut erilaisten hankkeiden hallinnoinnissa ja toteuttamisessa suuri merkitys innovaatioiden syntymiselle kaupungin ja yhteistyökumppaneiden sekä yritysmaailman kanssa. Forum Virium on toiminut hyvin hankerahoituksen hakuorganisaationa; sen kautta on saatu merkittävä summa tutkimusrahoitusta.

Kaupungin innovaatiorahastolla rahoitettavien hankkeiden osalta tarkastuslautakunta toteaa, että innovaatiorahaston avustuksia olisi jatkossa hyvä myöntää vain sellaisille hankkeille, jotka luovat tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa rahaston sääntöjen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan raportti kokonaisuudessaan:
http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tarkastuslautakunta-arviointikertomus-valtio-kaupunki-tyojako

Lue myös