Elämäntavat ilmasto­ystävällisemmiksi mobiiliäpillä? Carbon Ego -sovelluksella testattiin digitaalista ohjausta arjen valinnoissa

Artikkelikuva: Elämäntavat ilmasto­ystävällisemmiksi mobiiliäpillä? Carbon Ego -sovelluksella testattiin digitaalista ohjausta arjen valinnoissa

Forum Virium Helsinki pilotoi EU-rahoitteisen mySMARTLife-hankkeen tiimoilta matkapuhelimeen ladattavaa sovellusta, joka kannustaa ihmisiä lempeästi kohti kestävämpiä ja ympäristötietoisempia valintoja arjessa. Palvelumuotoilua, digitaalisia ominaisuuksia, avointa dataa ja päästötietoja yhdistelevä sovelluskokeilu tarjosi mielenkiintoisia havaintoja siitä, miten kannustaa ihmisiä kohti hiilineutraalia elämää.

Kesällä 2021 Forum Virium Helsingissä kokeiltiin hiilineutraaliin elämään kannustavaa Carbon Ego -mobiilisovellusta. Carbon Ego kertoi dataa visualisoimalla, kuinka liikkuminen, asuminen, syöminen ja kulutustottumukset vaikuttavat kuluttajan hiilidioksidipäästöihin.

Mobiilisovellus kannusti käyttäjiä elämään hiilineutraalisti tarjoamalla vinkkejä ja kutsuja erilaisiin haasteisiin. Haasteita suorittamalla käyttäjä sai hyödyllisiä oppeja teoista, jotka voivat pienentää yksilön hiilijalanjälkeä. Carbon Egon tarkoitus on ollut ennen kaikkea rohkaista ja kannustaa kuluttajaa omaksumaan ilmastoystävällisempi elämäntyyli positiivisella ja ratkaisukeskeisellä kulmalla.

Kokeiluun rekrytoitiin osallistumaan 70 helsinkiläistä testikäyttäjää, jotka kokeilivat Carbon Ego -mobiilisovellusta neljän viikon ajan. Kokeilu toteutettiin etänä, eli jokainen testikäyttäjä sai sähköpostiinsa testausohjeistuksen ja pääsi itsenäisesti lataamaan mobiilisovelluksen sovelluskaupasta. Carbon Egon pystyi lataamaan sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmällisiin puhelimiin. Forum Virium tarjosi kokeilun aikana testikäyttäjille teknistä tukea sähköpostitse. Testauksen päätyttyä testikäyttäjistä 36 vastasi sovelluksen palautekyselyyn.

Kokeilussa testikäyttäjät tekivät mobiilisovelluksessa alkukartoituksena Sitran elämäntapatestin, joka laski heille sen hetkisen henkilökohtaisen hiilijalanjäljen ja kertoi, miten hiilijalanjälki jakautui neljässä kategoriassa: asumisessa, ruuassa, kulutustottumuksissa sekä liikkumisessa ja matkailussa. Elämäntapatestin tehtyään käyttäjät pääsivät tarkastelemaan Sitran tarjoamia vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Käyttäjät kirjasivat mobiilisovelluksessa liikkumisen välilehdellä, miten he olivat liikkuneet ja matkustaneet viikon aikana. Sovellus kysyi käyttäjiltä liikkumisen tietoja viikoittain, ja käyttäjät pääsivät näkemään ja vertailemaan, miten he liikkuivat eri aikoina. 

Asumisen välilehdellä käyttäjät pystyivät selvittämään asuintalonsa energiatiedot kirjoittamalla osoitteensa ruudulle. Asuintalojen tiedot pohjautuvat Energia- ja ilmastoatlaksen tarjoamaan taloyhtiöiden dataan. Kyseistä dataa on kuitenkin tarjolla vielä vaihtelevasti, joten kaikista taloista ei välttämättä ollut tietoja saatavilla.

Haasteet-välilehdellä käyttäjät pääsivät selaamaan Carbon Egon haasteita neljässä kategoriassa: 1) ruoka, 2) liikenne ja matkailu, 3) tavarat ja hankinnat sekä 4) asuminen. Tarjolla oli haasteina muun muassa “vegaaninen viikonloppu”, “jätä auto kotiin -viikko”, “testaa kiertotalouden palveluja” ja “sekajätteen minimointi”. Haasteet olivat erilaisia ja eripituisia; osa saattoi kestää vain viikonlopun, osa seitsemän päivää ja osa jopa kuukauden. Käyttäjät pystyivät merkitsemään kunkin haasteen kohdalle, miten he suoriutuivat siitä. Haasteita oli mahdollista myös keskeyttää omien tarpeiden mukaan. Sovellus listasi käynnissä olevat ja suoritetut haasteet erikseen.

Carbon Egon taustaa

Carbon Ego -mobiilisovellus syntyi osana EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamaa mySMARTLife-hanketta. Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sekä kehittää kestävää kaupunkirakennetta ottamalla käyttöön älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja yhdessä asukkaiden kanssa. Hankkeessa mukana olevista kaupungeista, Helsingistä, Hampurista ja Nantesista, pyritään tekemään ympäristöystävällisempiä, ja tarkoitus on myös parantaa kaupunkien asukkaiden elämänlaatua.

Yksi hankkeen haasteista Helsingissä kuului: “Miten voisimme auttaa ihmisiä tekemään hiilineutraaleja valintoja heidän arkipäiväisessä elämässään?” Hankkeessa aloitettiin designtoimisto Kuudes Helsingin sekä digitoimisto Lucky Few:n kanssa palvelumuotoiluprosessi, jossa muun muassa selvitettiin kuluttajien arvoja. Selvisi, että useimmat kuluttajat haluavat konkreettista tietoa, joka liittyy jokapäiväiseen elämään. Hyvien valintojen pitäisi olla kaikkein helpoimpia tehdä. Ihmisiä motivoivat monet eri asiat, ja hiilineutraalius on vain yksi niistä – miten se voitaisiin yhdistää muihin arvoihin? Ratkaisuksi Helsingin haasteeseen keksittiin Carbon Ego -niminen mobiilisovellus, jonka haluttiin rohkaisevan ja innostavan sen käyttäjiä. Carbon Egon tarkoituksena ei ollut osoitella ketään sormella, vaan kannustaa käyttäjiä omaksumaan ilmastoystävällisempi elämäntapa rennolla asenteella. Sovelluksen kehittäjänä toimi Lucky Few ja visuaalisen ilmeen suunnitteli Kuudes Helsinki.

Carbon Ego -sovellusta haluttiin testata satunnaisesti valitun testaajajoukon kanssa. Kesällä 2021 Forum Viriumin toteuttamassa kokeilussa selvitettiin, minkälaisen vastaanoton tällainen sovellus saa, sekä voisiko se auttaa helsinkiläisiä kiinnostumaan hiilineutraalista elämäntavasta ja oman arjen valinnoista. Kokeilulla kartoitettiin myös helsinkiläisten näkemyksiä siitä, minkälaisia sisältöjä tällaiseen sovellukseen olisi hyvä toteuttaa, jotta se motivoisi käyttäjiä. Helsingin kaupunki sekä muut hankkeen sidosryhmät hyödyntävät Carbon Ego -kokeilun tuomia oppeja mm. osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -strategiaa ja tulevia hankkeita.

Kokeilun tuloksia

Kokeilun palautekyselyyn vastasi noin puolet osallistuneista testikäyttäjistä (36/70). Palautekyselyn tuloksista kävi ilmi, että osallistujilla oli erilaisia mielipiteitä siitä, miten tyytyväisiä he olivat sovellukseen. Keskimääräinen vastaus oli neutraali. Osallistujat pitivät sovellusta keskimäärin helppokäyttöisenä ja useimmat vastaajat olivat tyytyväisiä sovelluksen visuaaliseen ilmeeseen.

Tyytyväisyys Carbon Ego -sovelluksen tarjoamiin tietoihin sai vastaajilta niin ikään erilaisia arvioita. Noin 42 % vastaajista oli tyytyväisiä annettuihin tietoihin, kun taas 36 % suhtautui niihin neutraalisti. Monet vastaajat kertoivat olevansa jo valmiiksi hyvin ilmastotietoisia, mikä saattaa olla syynä neutraaleihin ja kielteisiin vastauksiin. Tarjotut haasteet eivät olleet riittävän haastavia hyvin ilmastotietoisille käyttäjille. Sovellukseen olisi voinut lisätä vielä laajemmin erilaisia haasteita erilaisille kohderyhmille huomioiden niin aloittelijat kuin jo edistyneemmät hiilijalanjälkeään seuraavat käyttäjät.

Kaiken kaikkiaan kyseessä oli ensimmäinen tämänkaltainen kokeilu, ja useimmat vastaajat suhtautuivat sovelluksen käyttöön myönteisesti. Saimme arvokasta tietoa siitä, mitä parannettavaa hiilidioksidipäästöjä laskevassa sovelluksessa olisi ja miten ihmiset haluavat kannustusta ja ohjausta ilmastoystävällisempiin elämäntapoihin. Kun sovellukseen esimerkiksi syötetään viikoittain eri liikennevälineillä ja eri tavoin kuljetut kilometrit, sovelluksen olisi hyvä laskea sen perusteella henkilön kokonaishiilijalanjälki eikä näyttää vain liikkumisen hiilijalanjälkeä. Jos kokonaishiilijalanjälkeä voitaisiin myös tarkentaa esimerkiksi syödyllä ruualla ja hankituilla tuotteilla, ihmiset voisivat motivoitua käyttämään sovellusta enemmän. Se antaisi käyttäjälle myös mahdollisuuden kokeilla, millaisia muutoksia hän voisi itse tehdä elämässään ja mikä muutosten vaikutus hiilijalanjälkeen todella olisi.

Tutustu tarkemmin Carbon Egon materiaaleihin:
Palvelumuotoiluprosessi GitHubissa
Kokeilun palautekyselyn tulokset

Lisätietoa

Lue myös