Älykästä ja avointa kaupunkia rakentamassa

Artikkelikuva: Älykästä ja avointa kaupunkia rakentamassa

Forum Virium Helsinki tarjosi ajankohtaisen katsauksen toimintaansa Designmuseossa järjestetyssä infotilaisuudessa. Agendalla tilaisuudessa olivat mm. valmisteilla oleva Kuutoskaupunkien yhteinen 6Aika-strategia, Fiksu Kalasatama-hankkeen tuoreimmat kuulumiset, D-CENT-hankkeessa kehitettävät uudet demokratiatyökalut, kumppanikoodaritoiminta, matkakortin monikäytön sekä katunäyttöjen mahdollisuudet ja kasvuhakuisille pk-yrityksille suunnattu Kasvuvalmennus-ohjelma.

Avointa kaupunkia rakentamassa

Forum Virium Helsinki toteuttaa Helsingin kaupungin strategiaa, jossa yhtenä keskeisenä kulmana on Avoin Helsinki, jossa demokratia ja osallisuus vahvistuvat. Helsinki Region Infoshare (HRI)-hankkeessa tehty avoimen datan pioneerityö on yksi merkittävä Forum Virium Helsingin onnistuminen tällä saralla, kertoi Pauliina Smeds Forum Virium Helsingistä alustuksessaan. Merkittävä onnistuminen on myös se, että HRI on jalkautunut osaksi kaupunkien operatiivista toimintaa ja HRI:n väliaikainen hankevaihe on päättynyt.

Avointa kaupunkia on rakennettu lisäksi mm. lisäämällä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Avoin Helsinki on ottanut tärkeän edistysaskeleen kun kaupungin päätöksentekojärjestelmään on toteutettu avoin rajapinta ja päätösten selailua mahdollistavia sovelluksia kuten Ahjo Explorer on syntynyt. Avoimen rajapinnan pääkoodaajana kaupungin päätöksentekojärjestelmään toimi Forum Virium Helsingin kumppanikoodariohjelman Juha Yrjölä.

Forum Virium Helsingin Eu-koordinaattori Marja Mattila kertoi infotilaisuudessa laajemmin kumppanikoodaritoiminnan mahdollisuuksista ja kuinka ohjelman avulla on saatu kehittäjiä muutosagenteiksi kaupunkiorganisaation sisälle, onnistunein tuloksin. Kumppanikoodaritoiminta on tukenut esimerkiksi teknologisen muutoksen hallinnassa, kun aivan uudenlaista osaamista on saatu organisaation käyttöön. Nyt kumppanikoodariohjelma laajenee Code4Finland-ohjelmaksi, jossa on mukana myös Liikenne- ja viestintäministeriö. Kaikki kumppanikoodarin tuottamat ratkaisut rakentuvat avoimelle lähdekoodille ja avoimien toimintatapojen edistäminen on ohjelman ytimessä.

Kaupungin kehitysyksikkö

Forum Virium Helsingin voi kuvata olevan kaupungille väline edistää innovaatiotyötä myös sellaisilla alueilla, joissa näkymä ei ole kaikilta osin täysin selvä, kertoi viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smeds alustuksessaan. Hankkeilla pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisesti kaupunkiyhteisön osaaminen käyttöön ja tavoitteena on tehdä kansainvälisessäkin mittakaavassa edistyksellisiä avauksia. Avoin kaupunki -teeman sisällä Helsinki Region Infosharen lisäksi mm. CitySDK-hankkeessa on tehty merkittävää edelläkävijätyötä. Hankkeessa mukana olevat kaupungit ovat kehittäneet yhteisiä toimintamalleja ja ottaneet käyttöön yhteisiä avoimia rajapintastandardeja. Tavoitteena on erilaisten hankkeiden avulla vauhdittaa kaupungin kehityssykliä ja edistää kokeilukulttuuria. 

Kohti Fiksua Kalasatamaa

Yksi kokeilukulttuurin edistämisen kenttä on Kalasatamassa. Projektipäällikkö Veera Mustonen kertoi kuulijoille Fiksusta Kalasatamasta, älykkään kaupunkirakentamisen mallialueesta. Kalasatamassa testataan fiksun ja kestävän kaupunkiarjen ratkaisuja ja luodaan matalan kynnyksen kokeilu- ja kehitysympäristöä. Alueen nykyiset ja tulevat asukkaat on jo otettu tiiviisti mukaan ideoimaan oman asuinalueensa kehitystä, kuin myös mm. yritysten edustajat.

Fiksussa Kalasatamassa ovat mukana keskeiset toimijat Helsingin kaupunkikonsernista sekä joukko yrityksiä, joilla on kehittämistoimintaa alueella. Tekesillä on käynnissä Fiksu kaupunki -ohjelma, jonka ensimmäinen pilottikohde on Fiksu Kalasatama.

Joonas Pekkanen kertoo yleisölle D-CENT-hankkeesta Designmuseolla 17.3.2014

Uusia työkaluja itseorganisoitumiseen ja vaikuttamiseen

Avoimen datan pioneerityön ja päätöksenteon läpinäkyvyyden edistämisen lisäksi Forum Virium Helsinki on mm. mukana hankkeessa, jossa luodaan uusia työkaluja kansalaisten yhteistyöhön verkossa. Joonas Pekkanen Forum Virium Helsingistä esitteli D-CENT-hankkeen, jossa kehitetään yhteiskäyttöistä osallistumisalustaa mahdollistamaan julkisen sektorin ja kansalaisten avointa yhteistyötä verkossa. Tavoitteena on lisätä demokraattista osallistumista ja luoda uudenlainen työkalupakki itseorganisoitumiseen ja vaikuttamiseen.

D-CENT-osallistumisalustan kehitystyössä päämääränä on turvallinen ja kestävä vaihtoehto kaupallisille alustoille. D-CENT pohjautuu avoimeen lähdekoodiin ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia, hyväksi koettuja ja käytännössä testattuja ratkaisuja. Alustaa rakennetaan yhdessä sovelluskehittäjien ja muiden käyttäjien kanssa. Kokemuksia kehitystyöhön kerätään Suomesta, Espanjasta ja Islannista, joissa kaikissa on jo käytössä suoran verkkodemokratian työkaluja.
 

Konkreettisia muita avoimuuden pilotteja sekä palveluita kasvuhakuisille pk-yrityksille

Susanna Ollilla Forum Virium Helsingistä kertoi matkakortin monikäyttöpilottien positiivisista kokemuksista ja tuloksista. Forum Virium Helsingin hankesalkussa onkin laajojen, monivuotisten ja monikansallisten hankkeiden lisäksi myös fokusoituneempia teknologiakokeiluja ja -pilotteja. Matkakorttipilotissa on testattu HSL:n matkakortin monikäyttöä mm. kirjastokorttina, visiona kokeiluissa on kaupunkilaisen kanta-asiakaskortti. Lisäksi Susanna Ollila kertoi Helsingin keskustan interaktiivisilla katunäytöillä tehdyistä kokeiluista. Katunäytöillä on kokeiltu mm. kaupunkilaisten itse tuottaman aineiston jakelua sekä äänestyksiä: katunäytöt tarjoavat yhden kiinnostavan kanavan osallistaa kaupunkilaisia ja lisätä kaupungin avoimuutta.

Kaisa Sibelius puolestaan kävi läpi Kasvuvalmennus-ohjelman tarjoamia palveluita kasvuhakuisille helsinkiläisille pk-yrityksille. Kasvuvalmennuksen on jo käynyt läpi yli 200 pk-yritystä. Ohjelman seuraava hakukierros on toukokuussa. Kasvuvalmennus järjestää säännöllisiä Open Forum-tilaisuuksia ja maaliskuun tilaisuuden teemana on Data-Driven Business: kuinka datasta luodaan uutta liiketoimintaa. 
 

Suomen suurimmat kaupungit tiivistävät yhteistyötään

Infotilaisuuden loppupuolella ohjelmapäällikkö Ville Meloni avasi kuulijoille Kuutoskaupunkien valmisteilla olevaa 6Aika-strategiaa vuosille 2014-2020. Strategian tavoitteena on kaupunkien tarpeista lähtevän älykkään palveluinfrastruktuurin kehittäminen ja talouskasvun edistäminen. Mukana ovat Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Forum Virium Helsinki toimii tukena strategian valmistelussa ja koordinoinnissa.

6Aika tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kaupunkien välisen yhteistyön syventämiseen ja jo tehtyjen parhaiden hankkeiden ja käytäntöjen monistamiseen. Kuutoskaupungit päättävät itse strategian sisällöstä ja rahoitettavista hankkeista. Tavoitteina ovat uudet hankkeet sekä jo aloitettujen hankkeiden jatkokehitys ja vahvistaminen sekä oppien saattaminen myös muiden kuin osallistuvien kaupunkien käyttöön. Strategian kokonaisbudjetti on noin 79M€. Suunniteltu strategia rakentuu käytännöllisistä piloteista ja kokeiluista. Haasteita ratkotaan kolmella eri alueella: avoimet innovaatioympäristöt, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus.

Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen veti lopuksi yhteen tilaisuuden antia.
”Kaupungi ovat merkittäviä mahdollistajia. Forum Virium Helsinki rakentaa avoimempaa kaupunkia ja kaupunki-innovaatioita yhteistyössä monipuolisen toimijajoukon kanssa. Laajoja kokonaisuuksia lähdetään usein edistämään konkreettisten, kapeampien kulmien kautta: konkreettiset showcaset ovat usein tehokkain tapa viedä muutosta eteenpäin käytännössä, oli kyse sitten datan avaamisesta, prosessien ja toimintatapojen avaamisesta tai rajapintojen avaamisesta.”

 

Tilaisuuden ohjelma ja materiaalit ovat luettavissa täällä.

Lue myös