6Aika: Carbon Neutral Tourism -innovaatiokilpailu

Artikkelikuva: 6Aika: Carbon Neutral Tourism -innovaatiokilpailu

Kilpailun haaste: Hiilineutraali turismi – matkailusektorin hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät älykkäät ratkaisut. 

Carbon Neutral Tourism kehittää hankkeen aikana hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä älykkäitä ratkaisuja. Tähän kuuluu uusien datalähteiden kokeilut kuten datan keruu, tekoälykokeilut ja alustan palveluhankinnat sekä rajapintakehittäminen datalähteistä yhteiseen alustaan. 

Innovaatiokilpailun avulla haetaan uusia ideoita ja konsepteja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille ja kaupunkitoimijoille. Kilpailuun voi osallistua kolmella aihepiirillä: Luovin ohjausnäkymä -konsepti, Innovatiivisin datakokeilu ja Paras vaikuttavuuspotentiaali.

Kilpailu kestää 27.9.2020 klo 24:00 saakka, (Open Call, avoinna kolme viikkoa). Kilpailulomake löytyy täältä 

Esivalitut kilpailutyöt esitellään tuomaristolle Carbon Neutral Tourism Pitch -verkkotilaisuudessa 8.10.2020 klo 12–14. Tämän päätteeksi tuomaristo palkitsee näistä parhaimmat. Lisätiedot verkkotilaisuudesta julkaistaan myöhemmin.

Kilpailussa jaetaan palkintosummat tuomariston arvioinnin mukaan seuraavasti:

 • Ensimmäinen palkinto 2000€
 • Toinen palkinto 1500€
 • Kolmas palkinto 1000€

Luovin ohjausnäkymä

Idea tai konsepti

 • Digitaaliset palvelut ja tiedonhakukanavat mahdollistavat uusia tapoja jakaa kestävää ja vastuullista tietoa matkailun mittareista ja kestävän matkailun vaihtoehdoista laajentaen ihmisten tietämystä. 
 • Tarkoitus: Esittää visuaalisesti yhdessä näkymässä oleellista ja ajanmukaista tietoa, jonka pohjalta käyttäjä voi nopealla vilkaisulla nähdä tilanteen ja tehdä sen pohjalta tarvittavia toimenpiteitä.
 • Kenelle ratkaisu tarjotaan: Matkailualan yritykset ja kaupunkiorganisaatiot.
 • Haaste: Haasteena on yhdistää matkailun mittariston informaatio innostavaksi ja nopeasti saatavilla olevaksi, joka lisäksi kannustaa vastuullista matkailua luovalla tavalla ja houkuttelee mukaan. 

Eduksi katsomme:

 • Matkailu on huomioitu kilpailutyössä, esim. majoitus, ravintolatoimiala, liikkuminen tai aktiviteetit
 • Idea tai konsepti tukee toimintasuunnitelman askelmerkkejä
 • Idea tai konsepti on demottu datalähteen avulla
 • GHG-standardin mukainen laskenta huomioitu yleisesti

Osallistu tästä: Kerro meille ideasi tai konsepti

 

Innovatiivisin data-analyysi

Idea tai konsepti

 • Koetaan, että “Data-analytiikka vie paljon yrityksen resursseja ja sen hyödyntäminen on pois jostain muusta toiminnasta”. Data-analytiikka kuitenkin mahdollistaisi sen, että dataan perustuvan automaattisen analyysin avulla yritykset voisivat keskittyä liiketoiminnan tekemiseen.
 • Miten jo kerätystä datasta saadaan kaikki mahdollinen irti. Mitä uutta dataa voidaan kerätä tukemaan vähäpäästöisiä matkailualan palveluja. Datan määrän kasvu kasvattaa suorassa suhteessa analysointivälineiden tehokkuuteen käytettävissä olevaa informaatiota, tietoa ja tietämystä. Kaikki tämä matkailualan data sekä sen päälle rakennettu analytiikka on yritysten hyödynnettävissä.
 • Haaste: Haasteena tässä on mahdollistaa data-analytiikan saatavuus jokaiselle matkailualan yritykselle ja kaupunkitoimijalle.

Eduksi katsomme:

 • Matkailu on huomioitu kilpailutyössä, esim. majoitus, ravintolatoimiala, liikkuminen tai tai aktiviteetit
 • Data-analyysi porautuu tietoon
 • Idea tai konsepti on demottu datalähteen avulla.
 • GHG-standardin mukainen laskenta huomioitu yleisesti

Osallistu tästä: Kerro meille ideasi tai konsepti

 

Paras vaikuttavuuspotentiaali

Idea tai konsepti

 • Tarkoitus: Miten ohjaavan hiilineutraalisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida? Vaikuttavuuden osoittaminen ei ole sidottu tietynlaiseen tietoon tai tutkimusmenetelmän soveltamiseen, vaan jokainen kilpailija voi valita itselleen sopivan tavan mallintaa ja mitata vaikutuksia sekä vaikuttavuutta. 
 • Kenelle palvelu: Matkailualan yritykset, kaupunkiorganisaatiot ja yhteiskunta.
 • Haaste: Haasteena on esittää viisiportainen asteikko jonka alimmalla tasolla on kyettävä kuvaamaan, miksi toimenpide tarvitaan, mitä sillä pyritään saavuttamaan ja miksi saavutettu tila on parempi kuin nykyinen. Ylimmällä tasolla taas toimenpiteen myönteinen vaikutus on skaalattavissa.

Eduksi katsomme:

 • Matkailu on huomioitu kilpailutyössä, esim. majoitus, ravintolatoimiala, liikkuminen tai tai aktiviteetit
 • Idea tai konsepti on demottu esimerkin avulla.
 • GHG-standardin mukainen laskenta huomioitu yleisesti

Osallistu tästä: Kerro meille ideasi tai konsepti

 

Oikeudet:

Ratkaisuissa ei haeta mahdollistavaa teknologiaa tai muita assetteja. Näin ollen esim. IPR:t/immateriaalioikeudet jäävät kilpailutyön tarjoajalle. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla. 

Kilpailussa jaetaan palkintosummat tuomariston arvioinnin mukaan seuraavasti. Voittajien innovaatiokilpailun kilpailutyö ostetaan nimellä konsultaatiotyö.

 • Ensimmäinen palkinto 2000€
 • Toinen palkinto 1500€
 • Kolmas palkinto 1000€

Innovaatiokilpailun jälkeen on voittajilla mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa työn jatkokehittämisestä 29.10.2020 saakka, jolloin voittajille on lisäksi varattu mahdollisuus esitellä ratkaisuaan hankkeen projektiryhmälle.

Arviointikriteerit:

Kilpailun tuomaristo arvioi kilpailutyöt seuraavin arviointiperustein asteikolla 1-5 sekä panoarvoin 1-5. Jokainen kohta arvioidaan erikseen:

 1. Kilpailutyön vastaavuus haasteeseen
 2. Kilpailutyön innovatiivisuus/uutuusarvo
 3. Hyvä käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus
 4. Hyvä liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalattavuus.

Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen vertailtavuus säilyttäen. Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

Liite: Greenhouse Gas Protocolin (GHG-protokolla) ja käsitteet https://ghgprotocol.org/

Arvoketju Organisaation arvoketju etenee raaka-aine lähteiltä loppukäyttäjälle ja kierrätykseen.
CO2 Hiilidioksidi merkittävin ihmistoiminnan tuottama kasvihuonekaasu
CO2e Hiilidioksidiekvivalentti; hiilidioksidia vastaava määrä
CH4 Metaani
Downstream- päästöt Päästöt, jotka syntyvät tuotteiden ja palveluiden tuottamisen jälkeen (kuten tuotteiden kuljetus jälleenmyyjälle tai

 loppuasiakkaalle, käytön aikaiset päästöt, käytöstä poisto).

GHG Greenhouse gas; kasvihuonekaasu
GHG-protokolla Kansainvälinen standardointi ja ohjeisto hiilijalanjäljen laskentaan.
HFC:t Fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet)
Hiilineutraalisuus Organisaation päästäminen kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla

(voi sisältää päästöjen kompensointia).

N2O Dityppioksidi eli typpioksiduuli
PFC:t Perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet)
Primary- päästö data Organisaation arvoketjun toiminnoista suoraan kerättyjä tietoja. Sitä saadaan muun muassa mittaroimalla, ostolaskuista koostamalla, tai toimitusketjusta keräämällä.
Scope 1 GHG-protokollan luokka 1: yrityksen omat päästölähteet
Scope 2 GHG-protokollan luokka 2: ostoenergian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt
Scope 3 GHG-protokollan luokka 3: Yrityksen arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt
Sekundääri Data Ulkoisista lähteistä kerätty tieto niiden toimintojen kohdalla, joista ei ole saatavissa primääri dataa. Sekundääri Dataa on esimerkiksi julkisista tietokannoista, tilastoista, kirjallisuudesta ja etujärjestöillä kerätty tieto.
SF6 Rikkiheksafluoridi
Upstream-päästöt Päästöt jotka aiheutuvat toiminnoista organisaation tuotannon mahdollistamiseksi, eli ennen yrityksen varsinaista prosessia. Näitä päästöjä syntyy esimerkiksi raaka-aineiden tuotannosta, saapuvista kuljetuksista sekä liikematkustuksesta.

 

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeessa toteutetaan Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien ja eri matkailutoimijoiden kesken uusi dataa hyödyntävä toimintamalli sekä digitaalisia työkaluja, joilla edistetään matkailualan hiilineutraaliutta ja parempaa energiatehokkuutta. Matkailualalla sekä julkisilla toimijoilla on tarve löytää älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana kehitetään soveltuva mittaristo, kehitetään ja yhdistetään relevantteja datalähteitä, kootaan nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muutetaan data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi. Tämän informaation avulla tehdään tarvittavia muutoksia, jotta matkailualan päästöt vähenevät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelin kuva: Julia Kivelä/Visit Finland

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Lue myös