6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeessa pilotoitiin Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien yhteistyönä dataa hyödyntäviä hiilineutraaliutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä Forum Viriumin ja datapalveluita tuottavien toimijoiden kanssa. Hiilineutraalisuusdataa hyödyntävät ratkaisut koostuvat useista kehittämisen menetelmistä kuten yhteiskehittäminen, innovaatiokilpailu, nopeat kokeilut ja konseptit. 

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteena oli vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta Suomessa kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön. Näin kasvatettiin ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista vähentämismahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista edistettiin yhteiskehittämällä ratkaisuja matkailun toimijoiden kanssa, validoimalla dataa hyödyntäviä ratkaisuja ja konsepteja kestävän matkailun kehitystarpeisiin ja raportointiin.

Loppujulkaisu avaa työn tulokset

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankeen loppujulkaisu avaa vuosien 2020–2022 välillä tehdyn projektityön tulokset. Julkaisu esittelee kokeiluissa mukana olleet yritykset sekä heidän kilpailutyöt, kokeilujen sisällöt ja niistä saadut opit.

Lataa loppujulkaisu tästä

Data-alusta -konsepti

Data-alustan konseptisuunnittelu tehtiin ketterän kehittämisen menetelmillä palvelumuotoilun ja teknisen suunnittelun yhteistyönä, jonka tuloksena muodostui matkailun toimintamalli ja tekninen arkkitehtuuri.

Ajatus Carbon Neutral Tourism data- alustan taustalla on tarve koota yhteen kaikki tarvittava data missä tahansa mittakaavassa tallentamista varten, jolloin saadaan analytiikan tuottamia näkymiä kaikille CNT-ekosysteemin käyttäjille.

Innovaatiokilpailu ja matkailukokeiluja aidossa ympäristössä

Avoimen innovaatiokilpailun avulla haettiin uusia ideoita ja konsepteja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille ja kaupunki- toimijoille. Laajemmin tässä oli kyse ideointivaiheesta, jonka avulla pyrittiin löytämään hiilineutraalia matkailua tukevia osia digitaalisen alustan toimintamalliin sekä uusia kumppanuuksia kolmella aihepiirillä: Luovin ohjausnäkymä -konsepti, innovatiivisin datakokeilu ja paras vaikuttavuuspotentiaali.

Aidossa matkailun ympäristössä tehdyt kokeilut ja pilotit luovat ymmärrystä uusista ratkaisuista ja teknologioista. Erityisesti kaupungeille on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologioista, niiden mahdollisuuksista ja haasteista. Yritykset saavat kokeiluista käyttäjäpalautetta sekä arvokkaita oppeja tuotekehitykseensä ja liiketoimintamalleihinsa.

Kokeilut aidossa ympäristössä

Aidossa matkailun ympäristössä tehdyt kokeilut ja pilotit luovat ymmärrystä uusista ratkaisuista ja teknologioista. Erityisesti kaupungeille on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista teknologioista, niiden mahdollisuuksista ja haasteista. Datankeruuta ja tekoälyä hyödyntävien kokeilujen avulla edistetään uusien kestävän matkailun ratkaisujen syntymistä ja liiketoimintamahdollisuuksia aktivoimalla pk-yrityksiä avoimella kokeiluhaulla.

TAK Oy -kokeilu

Tutkimus- ja analysointikesku TAK Oy -kokeilussa luotiin malli matkailijoiden liikkumisen jatkuvaan mittaamiseen yhdistämällä eri tietolähteitä. Matkailijoiden liikkumisen mittaaminen on keskeinen kehittämisalue pyrittäessä kohti vähähiilistä matkailua, sillä matkailun hiilijalanjäljestä valtaosa muodostuu liikkumisesta. Data-aineistoja yhdistelemällä voidaan matkailijoiden hiilijalanjälkeä mitata kohtuullisen hyvin ja tutkimustiedon lisääntyessä päästään tarkempiin hiilijalanjäljen mittaustuloksiin.

Keskeiset tietolähteet:
Liikkumisdata (ELISA)
Kotimaan matkailututkimus (TAK)
VTT:n laskemat keskimääräiset päästöt eri kulkuneuvoille (Lipasto-tietokanta).

Ratkaisun esimerkki: https://visitory.io/fi/dashboard/

Case Tampere -kokeilu

Case Tampere -kokeilun toteutus Salmi Platform Oy:n ja Telia Finland Oyj:n yhteistyönä. Kokeilussa visualisoidaan matkailijan aiheuttama välitön CO2-kuorma ja suhteutetaan se matkailusta saatavaan tulovaikutukseen. Kokeilun ytimessä on eri tietolähteistä kerätyn tiedon soveltaminen matkailun ympäristövaikutusten todentamiseen ja seurantaan. Erityisen huomion kohteena on selvittää, miten matkailusta saatava tulo korreloi matkailun ympäristövaikutusten kanssa. Tiedon pohjalta pystytään tekemään esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa päätöksiä, joissa on huomioitu tulojen ja ympäristövaiku- tusten suhde.

Keskeiset tietolähteet:
Salmi Platform Oy data-aineisto matkailutulosta ja matkailijoiden matkaketjuista
Telian data-aineisto ihmisjoukkojen liikkumisesta perustuen Telian matkapuhelinverkoista saatuihin anonymisoituihin ja aggregoituihin välitystietoihin (Telia Crowd Insights).
Tässä kokeilussa Telia toimii myös tiedon jakelukanavana ja visualisoi aineistot selainkäyttöliittymään.

Hiiliavain-kokeilu

Positive Impact Finland Oy Hiiliavain-kokeilu pureutuu matkailualan päästöjen juurisyihin yritysten hiilijalanjälkilaskennan ja palvelumuotoilun avulla. Työkalun kehittämisen ensimmäinen askel oli toimenpidetietokannan rakentaminen. Tietokannassa on yhteensä 150 toimenpidettä, joilla yritys voi vähentää päästöjään ja kehittää vastuullisuuttaan.

Tietokannan pääkategoriat ovat: Energy, Waste, Logistics, Travel, Purchases, Administration, Food ja Handprint. Tietokanta on pitkälle rakenteistettu, koneluettava sekä räätälöitävissä eri toimialoille. Demoversiota testattiin yhdessä CNT-hankkeen yritysten kanssa. Yleisesti ideaa pidettiin hyvänä ja koettiin, että se antaa tarvittavaa tukea ja apua päästövähennysten toimenpiteiden suunnitteluun.

Ratkaisun esimerkki https://www.hiiliavain.fi/

Konseptit ja pilotit

Minimaalinen data-alusta konsepti

Ajatus Carbon Neutral Tourism data- alustan taustalla on tarve koota yhteen kaikki tarvittava data missä tahansa mittakaavassa tallentamista varten, jolloin saadaan analytiikan tuottamia näkymiä kaikille CNT-ekosysteemin käyttäjille. Data-alustan konsepti on rakennettu minimaalisilla pilviresurssilla, mutta tehokkaalla kustannusrakenteella ja mahdollisuudella skaalata alustaa, jos tulevaisuudessa tarvitaan lisää dataa. Teknisesti minimaalinen data-alusta koostuu pilvipalvelun resurssiryhmistä.

Pilotit

Jokaisella tiedolla johtamisen ratkaisulla on omat haasteen tuomat näkökohdat vastaamaan data-alustan tarpeista, kuten datan helpon yhdistämisen, harmonisoinnin, muokkauksen, analysoinnin ja tekoälyn käytön eri matkailun kehitystarpeisiin ja raportointiin. Pilotit toteutettiin yhteistyönä Sport Venue Oy:n ja KnowUrBiz kanssa kustannustehokkaasti tiedolla johtamisen menetelmien todentamiseksi jonka lähtökohtana on saada matkailuyrityksille ja matkakohteille kilpailuetua tiedon hyödyntämisen avulla.

Hyödyt liittyvät matkailun toiminnan kehittämiseen, koska tiedolla johtamisen avulla voidaan helpottaa kestävän matkailun innovaatioiden kehittämistä ja ennustaa toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutuksia. Neljä erilaista pilottia avaa datan hyödyntämisen tuloksia: case Matkailuneuvonta, case Yöpymistilastot, case Suomenlinna ja case Seitsemisen Kansallispuisto.

Lue lisää 6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeesta

Lue lisää digitaalisten ratkaisujen tuloksista ja kokeiluijen opeista hankkeen loppujulkaisusta.

 

Lisätietoja

Eero Jalo

Projektipäällikkö


#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi