Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisestä kotihoidossa.

Lisäksi tavoitteena on verkottaa hoivarobotiikan toimijoita ja lisätä heidän ymmärrystään sekä kotihoidon tarpeista että yhteiskehittämismahdollisuuksista.

Hankkeessa testataan 3–6 erilaista hoivarobottia, jotka joko ylläpitävät ikääntyneiden toimintakykyä tai tehostavat hoitohenkilökunnan työrutiineja. Yhteensä hankitaan noin 100 hoivarobottia ja niitä testaa 50–100 kotihoidon asiakasta Helsingissä. Aikaisempien tutkimusten perusteella odotetaan hyötyjä löytyvän muun muassa yksinäisyyden vähenemisessä, liikkumisen edistämisessä, muistisairaiden toimintakyvyn ylläpitämissä ja ruokailun helpottumisessa.

Yhtenä kokeilun painopistealueena on hoivarobottien integroiminen kotihoidon olemassa oleviin toiminta- ja tietojärjestelmiin. Tämän aidon kokeiluympäristön välityksellä saadaan konkreettista näyttöä hoivarobottien hyödyistä, mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kokeilun tavoitteena on myös tunnistaa parhaat kehityspolut hoivarobotiikan laajempaa käyttöönottoa silmällä pitäen. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset robotiikkateknologioiden luomien lupausten lunastamiselle niin kustannussäästöjen kuin käyttäjälähtöisyyden osalta.

Olennainen osa hanketta on kokeilun tulosten arviointi, joka toteutetaan ennen kokeilua ja sen jälkeen. Näissä arvioinneissa kartoitetaan sekä hoivarobotiikan potentiaalisia että saavutettuja hyötyjä. Lisäksi tunnistetaan hoivarobotiikan kriittiset menestystekijät kotihoidon näkökulmasta. Toinen arvioinnin kohde ovat ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä ja elämän laatua parantavat tekijät.

Hankkeen rahoittajana toimii EIT Digital ja sen toteuttavat yhteistyössä Helsingin kaupungin palvelukeskus, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kaupungin kanslia ja Forum Virium Helsinki. Hanke toteutetaan 1.1.2017–30.6.2017 ja sen budjetti on 357 500 euroa.

Hankkeessa kokeillaan hoivarobotiikkaa osana ikääntyneiden kotihoitoa. Tavoitteena on oppia hoivarobotiikan mahdollisuuksista lisää, verkottaa alan toimijoita sekä lisätä ymmärrystä kotihoidon tarpeista ja yhteiskehittämismahdollisuuksista.

 


Yhteyshenkilöt

Anne-Mari Sandell


#robotiikka #joustotilat #BrightAgeing #hoivarobotiikka
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi