Forum Virium Helsinki on älykkään kaupungin innovaatioyksikkö ja avoimen kaupunkikehityksen toteuttaja, joka on vuodesta 2010 lähtien ollut täysin Helsingin kaupungin omistama yhtiö.

Forum Virium Helsinki keskittyy erityisesti digitaalisuuden mahdollisuuksien tutkimiseen, kokeiluhankkeiden ja –ympäristöjen toteuttamiseen ja datan, rajapintojen ja prosessien avaamiseen ja harmonisointiin kaupungin sisällä sekä yritysten ja ulkopuolisten kehittäjien käyttöön. Forum Virium Helsinki on kaupungin ”do-tank”, joka toteuttaa uusia luovia palvelukonsepteja ja –kokeiluita kaupungissa. Konseptien ja kokeilujen pohjana ovat kaupungin suuret haasteet, joihin haetaan ratkaisuja mahdollistavien teknologioiden avulla.

Forum Virium Helsingin strategia kiteytyy älykkään kaupungin toimintamalliin, joka on yrityksen toiminnan perusta:

Forum Virium Helsinki on toimintamallissa kaupungin ”do-thank”, joka toteuttaa uutta luovia palvelukonsepteja ja -kokeiluita. Kumppanina on koko kaupunkiyhteisö: kansalaiset, yritykset ja julkiset toimijat.

Kokeilut toteutetaan innovaatioympäristöissä, joita on kahdenlaisia:

  1. avoimen, linkitetyn ja big datan kokonaisuus
  2. digitaaliset kaupunkialustat ja -kaupunkiympäristöt

Konseptien pohjalla ovat kaupunkien suuret haasteet, joihin haetaan ratkaisuja mahdollistavien teknologioiden avulla. Haasteet ja teknologiat elävät ajan mukana. Strategiassa teknologioiksi valittiin kuusi aluetta:

  1. Avoin data
  2. Avoimet rajapinnat
  3. Kaupunki käyttöliittymänä (mm. digitaalinen opastus, katunäytöt ja älykäs valaistus)
  4. MyData (henkilökohtaisen tiedon hallinta)
  5. Asioiden Internet (IoT, mm. rakennetussa ympäristössä)
  6. Liikkuminen palveluna (MaaS)

Forum Virium Helsinki osallistaa kaupunkiyhteisöä digipalveluiden kehittämiseen

Forum Virium Helsingin toiminta pohjautuu Helsingin strategisiin tavoitteisiin. Forum Virium Helsinki toteuttaa Helsingin kaupungin Tietotekniikkaohjelmassa sille määrättyjä tehtäviä, mm. edistää digitaalisten palveluiden kehittämiseen kytkeytyvän kokeilukulttuurin syntymistä Helsingissä sekä madaltaa eri toimijoiden kynnystä innovoida, muotoilla ja testata avoimesti erilaisia palveluideoita ja konsepteja todellisessa kaupunkiympäristössä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

– Forum Virium Helsinki on vuodesta 2013 koordinoinut kaupungin strategista Fiksu Kalasatama -kokonaisuutta, joka rakentaa Kalasatamasta Helsingin Smart City- kaupunginosaa erilaisin ketterin palvelu- ja teknologiakokeiluin yhdessä yritysten, kaupunkilaisten ja kaupungin kanssa. Tällä hetkellä hanke saa rahoitusta 6Aika avoimet innovaatioalustat kärkihankkeena.

– Helsingin kaupungin Digitaalinen Helsinki –ohjelmassa Forum Virium Helsingillä on merkittävä rooli ohjelman poikkihallinnollisten ja muiden kehitysprojektien tuottamisessa, sekä uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilujen mahdollistajana.

– Lisäksi Forum Virium Helsinki koordinoi Suomen kuuden suurimman kaupungin kestävän kaupunkikehityksen strategiaohjelmaa ja rahoitusinstrumenttia –6Aikaa, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja kaupunkien syvän yhteistyön kautta. Strategian koordinoinnin ohella Forum Virium Helsinki toteuttaa ohjelman puitteissa kärkihanketeemoja, mm. Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta, joka rakentaa palkittujen Helsinki Region Infoshare – ja CitySDK -konseptien päälle, tavoitteenaan harmonisoida dataa ja rajapintoja Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken.

Helsinki: houkutteleva ja vaikuttava Smart City -testiympäristö

Forum Virium Helsingin toiminta toteuttaa Helsingin kaupungin elinkeino- ja tietotekniikkastrategiaa; tähtäimenä on rakentaa toimivampaa arkea kaupunkilaisille, parantaa Helsingin kiinnostavuutta yritystoiminnalle, ja reagoida nopeasti muuttuvaan työmarkkinatilanteeseen teknologiavetoisen projektitoiminnan kautta.

Myös Helsingin kaupungin kilpailukyky ja tunnettuus kansainvälisessä kilpailussa paranevat innovaatiohankkeiden kautta. Yhtiöllä on hanketoiminnan kautta ollut kotimaisia ja eurooppalaisia hankekumppaneita vuonna 2015 yhteensä 192. Samana vuonna projektien kokonaisbudjetti on 42 744 618 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 7 055 250 euroa, jakautuen useammalle vuodelle.

Tavoitearkkitehtuuri suuntaa kehittämistoimintaa kaupungin organisaatiossa

Pitkän aikajänteen vaikuttavuutta haetaan Helsingille muun muassa Digitaalinen Helsinki –ohjelman kautta, jossa jalkautetaan hanketoiminnan kautta rahoitettua osaamista kaupungin palveluiksi ja pysyviksi toimintatavoiksi.

 

 

Kuva: Lauri Rotko / Helsingin kaupungin aineistopankki